professor_pic
فریبرز درتاج

فعالیت‌های اجرایی

كتاب‌های تالیفی

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین المللی

همایش‌های داخلی

طرح های کاربردی برون دانشگاهی

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

پایان نامه/رساله (PhD)