professor_pic
احمد تمیم داری
احمد تمیم داری ، استاد تمام رشته زبان و ادبیات فارسی است. ایشان در گروه ادبیات فارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد