professor_pic
محمدحسین بیات
محمدحسین بیات ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی عضویت دارد