professor_pic
سهراب رضایی مزجین
سهراب رضایی مزجین ، استادیار رشته آموزش زبان انگلیسی است. ایشان در گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: آموزش زبان، جامعه شناسی زبان، زبان بازرگانی، کارآفرینی
Teaching Courses
 • نگارش‌ ترکی‌ 1، کارشناسی
 • متنهای‌ادبی‌آسان1، کارشناسی
 • متنهای‌ادبی‌آسان1، کارشناسی
 • مکالمه‌ ترکی‌، کارشناسی
 • متنهای‌ادبی‌آسان1، کارشناسی
 • متن های ‌ادبی ‌آسان 2، کارشناسی
 • متن های ‌ادبی ‌آسان 2، کارشناسی
 • ترجمه‌‌ از ‌ترکی‌ به‌ فارسی، کارشناسی
 • ترجمه‌ از‌ فارسی‌ به ‌ترکی، کارشناسی
 • خواندن‌متون‌مطبوعاتی، کارشناسی
 • ترجمه‌ از‌ فارسی‌ به ‌ترکی، کارشناسی
 • خواندن‌و‌درک‌مفاهیم‌1‌انگلیسی، کارشناسی
 • متنهای‌ادبی‌آسان1، کارشناسی
 • خواندن‌و‌درک‌مفاهیم‌2‌انگلیسی، کارشناسی
 • متنهای‌ادبی‌آسان1، کارشناسی
 • خواندن‌و‌درک‌مفاهیم‌1‌انگلیسی، کارشناسی
 • کلیات‌ زبانشناسی ‌1، کارشناسی
 • خواندن‌و‌درک‌مفاهیم‌2‌انگلیسی، کارشناسی
 • متن های ‌ادبی ‌آسان 2، کارشناسی
 • متن های ‌ادبی ‌آسان 2، کارشناسی
 • شنیدن‌و‌درک‌مفاهیم1، کارشناسی
 • جامعه شناسی زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • خواندن‌و‌درک‌مفاهیم‌1‌انگلیسی، کارشناسی
 • شنیدن‌و‌درک‌مفاهیم1، کارشناسی
 • مکالمه 2- ‌استانبولی، کارشناسی
 • مکالمه 2- ‌استانبولی، کارشناسی
 • زبان‌شناسی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • خواندن‌و‌درک‌مفاهیم‌2‌انگلیسی، کارشناسی
 • جامعه شناسی زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مکالمه1-‌استانبولی، کارشناسی
 • کلیات‌ زبانشناسی ‌1، کارشناسی
 • خواندن‌و‌درک‌مفاهیم‌1‌انگلیسی، کارشناسی
 • دیکته‌ و‌ تلفظ، کارشناسی
 • مکالمه 2- ‌استانبولی، کارشناسی
 • روش‌ تدریس‌ زبان خارجی، کارشناسی
 • روش‌ تدریس‌ زبان خارجی، کارشناسی
 • جامعه شناسی زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • شنیدن‌و‌درک‌مفاهیم1، کارشناسی
 • جامعه شناسی زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • شنیدن‌و‌درک‌مفاهیم1، کارشناسی
 • صنایع‌ ادبی 1، کارشناسی
 • اصول و روش تحقیق، کارشناسی
 • کلیات‌ زبانشناسی ‌1، کارشناسی
 • اصول و روش تحقیق، کارشناسی
 • کلیات‌زبانشناسی‌2، کارشناسی
 • شنیدن و درک مطلب 2، کارشناسی
 • شنیدن و درک مطلب 2، کارشناسی
 • کلیات‌ زبانشناسی ‌1، کارشناسی
 • زبان شناسی همگانی 1- استانبولی، کارشناسی
 • شنیدن و درک مطلب 1، کارشناسی
 • زبان شناسی همگانی2- استانبولی، کارشناسی
 • شنیدن و درک مطلب 2، کارشناسی
 • داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی، کارشناسی
 • داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی، کارشناسی