professor_pic
سهراب رضایی مزجین
سهراب رضایی مزجین ، استادیار رشته آموزش زبان انگلیسی است. ایشان در گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: آموزش زبان، جامعه شناسی زبان، زبان بازرگانی، کارآفرینی
زمینه پژوهشی مورد علاقه
  • آموزش زبان، جامعه شناسی زبان، زبان بازرگانی، کارآفرینی