professor_pic
حسین عبداللهی
حسین عبداللهی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
دبیری همایش‌ها
  • عبداللهی حسین، همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی، عضو کمیته علمی، 1397/09/18
  • عبداللهی حسین، اقتصاد آموزش و پرورش: مدیریت مالی(چالش ها، مسائل و راهکارها)، عضو کمیته علمی، 1397/11/28
کرسی علمی
  • جایگاه نظریه برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر انگیزش در نظام برنامه ریزی توسعه آموزش و پرورش ایران، عبداللهی حسین، ترویجی، 1395/04/01
اطلاعات طرح و راه اندازی آزمایشگاه
  • عبداللهی حسین، دفاع اثر بخش از پایان نامه، 1392/12/27
  • عبداللهی حسین، انتخاب موضوع و پروپوزال نویس، 1393/01/25
  • عبداللهی حسین، دفاع اثر بخش از پایان نامه، 1393/09/05
  • عبداللهی حسین، تدوین مقاله برگرفته از گزارش نهایی پژوهش، 1393/09/26
  • عبداللهی حسین، ظرافت های روابط انسانی با تاکید بر زبان بدن
  • عبداللهی حسین، ظرافت های روابط انسانی با تاکید بر سازمان های آموزشی