professor_pic
حسین عبداللهی
حسین عبداللهی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • عبداللهی حسین. (1393). تحلیل سازوکار ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی: مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبائی. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 3، 3
 • عبداللهی حسین. (1393). طراحی مقیاس ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه. پژوهش در نظام های آموزشی، نهم، 25
 • عبداللهی حسین. (1393). ویژگی های عمومی و حرفه ای مدیران مدارس متوسطه ایران. تعلیم و تربیت، سی ام، 118
 • عبداللهی حسین. (1391). چالش های سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه ها. اندازه گیری تربیتی، 1، 7
 • عبداللهی حسین. (1394). تحلیل ویژگی های مدیران مدارس متوسطه ایران از منظر اسناد و مصوبات وزارت آموزش و پرورش. تعلیم و تربیت، سی، 123
 • عبداللهی حسین. (1395). ارزیابی سازوکارهای تجربه‌شده برقراری ارتباط بین آموزش فنی و حرفه‌ای رسمی و بازار کار در ایران. پژوهش در برنامه ریزی درسی، دوم، 22
 • عبداللهی حسین، بازرگان عباس. (1392). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی. اندازه گیری تربیتی، 4، 11
 • عبداللهی حسین. (1389). تحلیل وضعیت اجرای برنامه کارورزی مدیریت در سازمان های آموزشی. تعلیم و تربیت، 1، 101
 • عبداللهی حسین. (1388). روش تحقیق در علوم اطلاعاتی. کتاب ماه کلیات، 1، 48
 • عبداللهی حسین. (1383). مدیریت مدزسه محور، مفهوم فواید و الزامات آن. 1، 1
 • عبداللهی حسین. (1382). مدیریت آموزش عالی در کانادا. 1، 15
 • عبداللهی حسین. (1382). ترجمه مقاله برنامه ریزی آموزش و پرورش. 1، 15
 • عبداللهی حسین. (1385). اولویت ها در مدیریت و رهبری آموزشی. 1، 24
 • عبداللهی حسین. (1384). نظام مند کردن پژوهش های آموزشی براساس مساله شناسی. 1، 88
 • عبداللهی حسین. (1382). ترجمه مقاله جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزش. 12، 15
 • عبداللهی حسین. (1382). نقشه استقرار مدرسه. 1، 15
 • عبداللهی حسین. (1382). پژوهش در آموزش و پرورش ، وضع موجود و چشم انداز آینده. 1، 14
 • عبداللهی حسین. (1382). ترجمه مقاله برنامه ریزی برای تولید کتاب های درسی در کشورهای درحال توسعه. 1، 15
 • عبداللهی حسین. (1394). نقدی بر کتاب« نگرشی کاربردی بر: روشهای تدریس و هنر معلمی». پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پانزدهم، چهارم
 • آقا محمدی جواد، عبداللهی حسین. (1394). تحلیل نقش آموزش د رتوسعه و ترویج کارآفرینی. رهیافت، اول، 59
 • عزیزی یعقوب، صادقی علیرضا، عبداللهی حسین. (1395). ارزشیابی کیفیت درونی دروس عمومی دوره کارشناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان. پژوهش های کیفی در برنامه درسی، 1، 2
 • عبداللهی حسین، مقصودی سمیه. (1395). شناسایی روش های اثربخش آموزش کارآفرینی. نشریه مطالعات آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، 5، 2
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • عبداللهی حسین، همایش هفته پزوهش، سخنران، 1385/01/01، 1385/01/01
 • عبداللهی حسین، همایش دانشگاه علامه، سخنران، 1386/02/10، 1386/02/10
 • عبداللهی حسین، همایش دانشگاه علامه، سخنران، 1386/09/17، 1386/09/17
 • عبداللهی حسین، همایش هفته پزوهش، سخنران، 1387/09/24، 1387/09/24
 • عبداللهی حسین، چهارمین همایش دانشگاه تهران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، کارایی و اثربخشی ارزیابی کیفیت گروه های آموزشی دانشگاهی : چالش ها و چشم اندازها، 1389/02/01، 1389/02/01
 • عبداللهی حسین، همایش دانشگاه آزاد اسلامی، سخنران، 1389/05/14، 1389/05/14
 • عبداللهی حسین، اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، سخنران، مقاله کامل، ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی از نظر دنشجویان دانشگاه تهران، 1393/02/17، 1393/02/17
 • عبداللهی حسین، همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مدیریت سرمایه فکری و نقش آن در بقای سازمان، 1393/11/02، 1393/11/03
 • عبداللهی حسین، همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در عاوم انسانی و مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مدیریت سرمایه فکری . نقش آن در بقای سازمان، 1393/11/03، 1393/11/03
تالیف
 • عبداللهی حسین. (1389). برنامه ریزی توسعه آموزش و پرورش. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • عبداللهی حسین. (1393). ظرافت های رفتار و روابط انسانی. ایران-تهران، نشر سایه سخن
 • عبداللهی حسین. (1395). نوسازی زندگی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
طرح‌های کاربردی درون دانشکده ای
 • طراحی مدلی برای سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه های تهران، کاربردی، 1387/06/31
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • بررسی عوامل موثر بر کم و کیف عملکرد صنایع کوچک در ایران، 1374/07/01
 • بررسی و تدوین نشانگرها آموزشو پرورش ایران سال های (1350-80)، کاربردی، 1382/12/29
 • ارزیابی برنامه توسعه آموزش و پرورش، کاربردی، 1383/01/01
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرح ملی، 1393/07/01
 • بررسی و تعیین ویژگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران آموزشی در آموزش و پرورش، کاربردی
 • بررسی و طراحی نظام جامع منابع انسانی در آموزش و پرورش با تاکید بر تامین و نگهداشت و ارتقا متوازن منابع انسانی، کاربردی
 • طراحی مقیاس ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی، کاربردی
 • بررسی چگونگی و میزان ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای با محیط کار و مهارت های شغلی، کاربردی
طرح‌های درون دانشگاهی
 • بررسی وضعیت انگیزش تحصیل در دانشجویان دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی(گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)، 1394/01/15، 1395/10/15
کارشناسی ارشد
 • برنامه ریزی نیروی انسانی براساس مدل مارکف، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/12/01
 • نیاز سنجی آموزشی امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان مریوان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/04/01
 • بررسی ارائه شیوه های نوین و بهینه سازماندهی محتوای برنامه آموزشی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/06/01
 • برنامه ریزی 5 ساله نیروی انسانی برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی بر اساس مدل زنجیره مارکوف (1389-1385)، خانم رضوان صحرایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/15
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍ه‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ م‍ارک‍وف‌ )1389 -1385 )، رضوان صحرایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/03/20
 • برنامه ریزی پنج ساله نیروی انسانی برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، رضوان صحرایی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/04/31
 • بررسی رابطه بین سبک های مدیریت مشارکتی و سنتی بر خلاقیت، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/30
 • بررسی کارایی درونی آموزشکده های فنی استان کردستان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/11/17
 • امکان سنجی مدل تعالی سازمانی در آموزش و پرورش استان لرستان، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/12/05
 • ارزیابی برنامه چهارم توسعه آموزش و پرورش، ناهید قانع، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/12/05
 • نیاز سنجی آموزشی کارکنان شاغل در شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران‭(TII)‬ در سال‭1388‬، علی روستا، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/01
 • بررسی رابطه بین توانمند سازی مربیان، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/16
 • شناسایی عوامل افت تحصیلی هنرستان ها، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/08/12
 • بررسی میزان انطباق آموزش های فنی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/08/12
 • تدوین نشانگرهای مدیریت آموزش شهر تبریز، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/20
 • امکان سنجی اجرای مدل EFQM در سازمان ها، وحید مراد زاده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • محاسبه و تدوین نشانگرهای نیروی انسانی، لیلا بهروز، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍دی‍ران‌ ش‍ع‍ب‌ پ‍س‍ت‌ ب‍ان‍ک‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ چ‍ه‍ارچ‍وب‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌، بلال شاه محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/07/21
 • نیاز سنجی آموزشی مدیران شعب پست بانک، بلال شاه محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/07/21
 • ن‍ی‍از س‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ در ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ راه‌ دور ای‍ران‌ (ITI) در س‍ال‌1388، علی روستا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/09
 • نیازسنجی آموزشی کارکنان شاغل در شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران، علی روستا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/01
 • بررسی وضعیت ارزیابی بار مالی برنامه چهارم توسعه، حمیده امیرشاهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی راه های افزایش اثربخشی شیوه های ارزشیابی توصیفی در دوره آموزش ابتدایی، زینب عبداللهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/10
 • شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی دبیران دوره راهنمایی در مهارت ها و صلاحیت های تدریس، کلثوم احمدی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/17
 • تحلیل محتوای برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی دوره ی آموزش ابتدایی از نظر میزان ارتباط آن با مؤلفه های آموزش شهروندی، امید گوران، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/24
 • بررسی رابطه بین سبک های مدیریت مراکز پیش دبستانی با میزان مشارکت والدین، محسن سعادت درویش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/25
 • تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره آموزش ابتدایی از نظر میزان ارتباط آن با مولفه های شهروندی، امیدگوران، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • بررسی رابطه بین سبک های مدیریت مراکز پیش از دبستان و میزان مشارکت والدین، محسن سعادت درویش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/07/30
 • بررسی تاثیر آزمونهای عملکرد سازنده گرایی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی، حافظ نوروزی، درون دانشگاهی، 1393/11/21
 • بررسی تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان دروه ابتدایی، حافظ نوروزی مصیر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/29
 • بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری معلمان مدارس ابتدایی، رحیم جمشیدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • بررسی تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان دروه ابتدایی، حافظ نوروزی مصیر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/30
 • شناسایی روش های اثربخش آموزش کارآفرینی، سمیه مقصودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/02
 • برریب عوامل موثر در انتخاب رشتۀ فنی و حرفه‌ای از دیدگاه دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان دیوان دره، فردین کلهر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/01
 • کاوش عوامل مرتبط با بهره‌وری معلمان دوره آموزش ابتدایی در شهرستان کیار، رحیم جمشیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/15
 • بررسی دیدگاه های معلمان و کارشناسان دوره ابتدایی در خصوص روش ارزشیابی عملکرد معلمان، سجاد قلخانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/20
 • بررسی ساز و کارهای انتخاب و انتصاب مدیران مدارس متوسطه در استان ایلام، یوسف امانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/01
 • چالش های برنامه ریزی در سطح مدرسه از دیدگاه کارشناسان و خبرگان، امید کیشانی فراهانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/08
 • بررسی سازوکار ارتقای معلمان در نظام آموزش عمومی ایران از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس شهرستان دامغان، غلی فلاحتی زرومی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/13
 • شناسایی معیارهای ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، احمد عمرزهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی منابع انسانی با چابکی سازمانی کارکنان شهرداری تهران، حامد الله یاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • شناسایی عوامل موثر بر ترک تحصیل دانش‌آموزان دوره ابتدایی و ارائۀ راهکارهایی برای پیشگیری از آن در سیستانو بلوچستان، عبدالغفار بلوچ زهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/10/18
 • شناسایی عوامل موثر در کیفیت بخشی آموزش از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، احمد کیخا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/04/12
 • راهکارهای ایجاد و تقویت نگرش کارآفرینی در دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهرستان آق‌قلا، رحیمه دلیجه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
سمت‌های اجرایی
 • عضویت در کمیته کتابخانه دانشکده، 1385/03/10، ایران، تهران
 • شورای عالی آموزش و پرورش، 1386/01/01، ایران، تهران
 • پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1386/01/01، ایران، تهران
 • نماینده پژوهشکده در موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، 1388/09/21، ایران، تهران
 • عضو شورای پژوهشی و پژوهشکده فرهنگ پژوهی، 1391/01/01، ایران، تهران
 • همکاری در تدوین آیین نامه نحوه همکاری اعضای هیئت علمی با مراکز پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، 1391/07/30، ایران، تهران
 • مرکز ارزیابی کیفیت، 1391/12/08، ایران، تهران
 • عضویت در کارگروه برنامه های توسعه و منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش، 1394/02/09، ایران، تهران
 • عضو شورای ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1394/02/09، ایران، تهران
همکاری در نشریات
 • عضو هیئت تحریریه پژوهشنامه آموزش، علمی پژوهشی، 1385/01/01
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • ظرافت های روابط انسانی با تاکید بر سازمان های آموزشی، مدرس، ایران، تهران، 1392/09/18، 1392/09/18
 • بررسی رابطه بین فرهنگ ، آموزش و توسعه، مدرس، ایران، تهران، 1388/10/01
 • روش های ارزیابی برنامه های توسعه آموزش و پرورش، مدرس، ایران، تهران، 1386/09/19
 • چگونگی تدوین پیشنهاد پژوهشی ... نیازها و ضرورت ها، مدرس، ایران، تهران، 1385/01/01
 • شناخت کارکردهای زبان بدن در برقراری ارتباط موثر، مدرس، ایران، تهران، 1387/09/23
 • تدوین برنامه عملیاتی برای آموزش و پرورش در سطح محلی ، سازمان آموزش و پرورش استان لرستان- شهر خرم آباد، مدرس، ایران، تهران، 1385/01/01