professor_pic
علی مزیکی
علی مزیکی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه اقتصاد بازرگانی دانشکده اقتصاد عضویت دارد