professor_pic
وحید ناصحی فر
وحید ناصحی فر ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
Teaching Courses
 • بازاریابی‌‌ صنعتی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی‌ و مدیریت ‌بازار ‌- بیمه، کارشناسی
 • مسائل‌جاری‌مدیریت‌اجرایی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌رفتار‌سازمانی‌پیش‌نیاز‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار ‌در ‌مسایل ‌رفتاری‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مهارتهای‌عمومی‌مدیریت‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار ‌در ‌مسایل ‌رفتاری‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مهارتهای‌عمومی‌مدیریت‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی‌ بین‌المللی‌، کارشناسی
 • مبانی‌رفتار‌سازمانی‌پیش‌نیاز‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌ و‌ فرآیند ‌تحول‌ سازمان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی‌ و مدیریت ‌بازار ‌- بیمه، کارشناسی
 • مسائل‌جاری‌مدیریت‌اجرایی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مهارتهای‌عمومی‌مدیریت‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار تحقیق و تتبع نظری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی‌ و‌ مدیریت‌ بازار ، کارشناسی
 • بازاریابی صنعتی، دکتری
 • مسائل‌جاری‌مدیریت‌اجرایی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی‌بین‌الملل، کارشناسی
 • نظریه‌ و‌ فرآیند ‌تحول‌ سازمان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی‌ و مدیریت ‌بازار ‌- بیمه، کارشناسی
 • مهارتهای‌عمومی‌مدیریت‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی‌‌ صنعتی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مسائل‌جاری‌مدیریت‌اجرایی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی‌ و مدیریت ‌بازار ‌- بیمه، کارشناسی
 • نظریه‌ و‌ فرآیند ‌تحول‌ سازمان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌ در‌ مسایل‌ بازرگانی بین الملل‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی‌‌ صنعتی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مهارتهای‌عمومی‌مدیریت‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازارشناسی‌و‌مسائل‌بازاریابی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مسائل‌جاری‌مدیریت‌اجرایی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی صنعتی، دکتری
 • بازاریابی‌ و‌ مدیریت‌ بازار ، کارشناسی
 • بازاریابی‌‌ صنعتی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌ و‌ فرآیند ‌تحول‌ سازمان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی صنعتی، دکتری
 • مسائل‌جاری‌مدیریت‌اجرایی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مهارتهای‌عمومی‌مدیریت‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی‌ و‌ مدیریت‌ بازار ، کارشناسی
 • بازاریابی‌ و‌ مدیریت‌ بازار ، کارشناسی
 • بازاریابی صنعتی، دکتری
 • بازاریابی‌‌ صنعتی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مهارتهای‌عمومی‌مدیریت‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مسائل‌جاری‌مدیریت‌اجرایی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی صنعتی، دکتری
 • بازاریابی‌ و‌ مدیریت‌ بازار ، کارشناسی
 • مدیریت‌‌ صادرات‌ و‌ واردات، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مسائل‌جاری‌مدیریت‌اجرایی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی صنعتی، دکتری
 • بازاریابی صنعتی، دکتری
 • بازاریابی صنعتی، دکتری
 • بازاریابی و رفتار مصرف کننده، دکتری
 • بازاریابی‌ و مدیریت ‌بازار ‌- بیمه، کارشناسی
 • بازاریابی و رفتار مصرف کننده، دکتری
 • بازاریابی صنعتی و خدمات، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی صنعتی، دکتری
 • بازاریابی صنعتی، دکتری
 • مسائل‌جاری‌مدیریت‌اجرایی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی صنعتی، دکتری
 • مدیریت استراتژیک بازاریابی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی صنعتی و خدمات، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش مهارت های حرفه ای، کارشناسی
 • آموزش مهارت های حرفه ای، کارشناسی
 • بازاریابی صنعتی، دکتری
 • بازاریابی صنعتی، دکتری
 • مدیریت تبلیغات و برند، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بازاریابی صنعتی، دکتری
 • بازاریابی صنعتی، دکتری
 • بازاریابی صنعتی و خدمات، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش مهارت های حرفه ای، کارشناسی
 • بازاریابی‌ و مدیریت ‌بازار ‌- بیمه، کارشناسی
 • بازاریابی صنعتی، دکتری