professor_pic
وحید ناصحی فر
وحید ناصحی فر ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد