professor_pic
علیرضا صادقی
علیرضا صادقی ، استادیار رشته برنامه درسی و آموزش چند فرهنگی است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: مسائل زیست بوم فرهنگی - اجتماعی برنامه درسی؛ برنامه درسی و فرهنگ، آموزش چندفرهنگی، عدالت اجتماعی، صلح
منتشر شده در نشریات داخلی
 • صادقی علیرضا. (1389). بررسی سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس رویکرد آموزش چند فرهنگی. مطالعات برنامه درسی، 5، 18
 • صادقی علیرضا. (1392). دانش چند فرهنگی و ارتقای سبک زندگی در ایران. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 3، 13
 • صادقی علیرضا. (1391). ویژگی ها و ضرورت تدوین برنامه درسی چند فرهنگی در ایران : بررسی چالش ها و ارائه راهبرد ها. مطالعات برنامه درسی، 5، 17/18
 • هدایتی اکبر، ملکی حسن، صادقی علیرضا، سعدی پور اسماعیل. (1395). تأملی بر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 16، 16(10)
 • صادقی علیرضا. (1395). راهبرد یادگیری فراشناختی و منع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 8، 5
 • صادقی علیرضا. (1394). نقد نظریه برنامه درسی بازسازی اجتماعی. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، اول، یک
 • صادقی علیرضا. (1391). چندفرهنگی و نسبت آن با آموزش. رشد، بیست و هفتم، 4
 • صادقی علیرضا. (1391). تدریس چندفرهنگی؛ راهبردهای فارسی، اجتماعی و ریاضی. رشد، بیست و هشتم، 5
 • عبدلی سلطان احمدی جواد، صادقی علیرضا. (1395). طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی چندفرهنگی برای دوره تعلیم و تربیت عمومی در ایران. مطالعات برنامه درسی، سال دهم، 39
 • صادقی علیرضا، هواس بیگی فاطمه. (1395). نقد نظریه رایج برنامه درسی پنهان؛ ضرورت چرخش پارادایمی از برنامه درسی قصد نشده به برنامه درسی قصد شده. مطالعات برنامه درسی، دهم، 40
 • هدایتی اکبر، ملکی حسن، صادقی علیرضا، سعدی پور اسماعیل. (1395). تاملی بر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 16، 10
 • صادقی علیرضا. (1394). شایستگی های مورد انتظار دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی: یک پژوهش کیفی. پژوهش های کیفی در برنامه درسی، 10، 3
 • صادقی علیرضا. (1395). ارزیابی جایگاه ابعاد و مؤلفههای هوش فرهنگی در محتوای کتابهای درسی حوزه مطالعات اجتماعی دوره دوم متوسطه ایران. پژوهشنامه تربیتی، 11، 47
 • هدایتی اکبر، ملکی حسن، صادقی علیرضا، سعدی پور اسماعیل. (1394). شایستگی های مورد انتظار دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی. اندیشه های تازه در علوم تربیتی، دهم، 3
 • صادقی علیرضا. (1396). تدوین راهبردهای برنامه درسی چندفرهنگی تربیت معلم ایران بر اساس تجارب کشورهای استرالیا، کانادا، مالزی و هندوستان. فصلنامه پژوهش در تربیت معلم، اول، 1
 • عزیزی یعقوب، صادقی علیرضا، عبداللهی حسین. (1395). ارزشیابی کیفیت درونی دروس عمومی دوره کارشناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان. پژوهش های کیفی در برنامه درسی، 1، 2
 • صادقی علیرضا. (1394). تأثیریادگیری مشارکتی برانگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر وپسردوره دبیرستان در درس روانشناسی. ---
 • صادقی علیرضا. (1393). کاربرد برنامه درسی چندفرهنگی برای تحقق تربیت شهروندی. ---
 • صادقی علیرضا. (1396). شناسایی حوزه ها، ابعاد و نشانگرهای کیفیت نظام تربیت معلم. فصلنامه پژوهش در تربیت معلم، اول، دوم
 • صادقی علیرضا. (---). طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ل. ---
 • صادقی علیرضا. (1396). طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموزان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7، 3
 • قاضی اردکانی طاهری، ملکی حسن، صادقی علیرضا، درتاج فریبرز. (1396). طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموزان.. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7، 3
 • هواس بیگی فاطمه، صادقی علیرضا، ملکی حسن، قادری مصطفی. (1397). آموزش چند فرهنگی در کتابهای درسی فارسی (خوانداری) دورۀ آموزش 1 ابتدایی ایران. برنامه ریزی درسی نظریه و عمل، 6، 11
 • صادقی علیرضا. (1397). شناسایی اصول و تدوین سیاست های کلی فعالیت های مکما و فوق برنامه در مدارس و مراکز آموزش عالی. اندیشه های نوین تربیتی، 14، 2
 • صادقی علیرضا. (1397). تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات علوم اجتماعی دوره دوم ابتدایی بر اساس مؤلفه های آموزش چند فرهنگی. پژوهش در برنامه ریزی درسی، دوم، 31
 • قاضی اردکانی راحله، ملکی حسن، صادقی علیرضا، درتاج فریبرز. (1396). تبیین رویکرد پژوهش محوری در آموزش و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی )سوم تا ششم( بر اساس مؤلفههای پژوهش محوری. پژوهش در نظام های آموزشی، 11، 39
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • صادقی علیرضا، همایش آموزش ریاضی در ایران، خلاصه مقاله، رهیافت های جدید آموزش ریاضی تدریس مشارکتی :معرفی الگوی پیشنهادی، 1385/04/08، 1385/04/10
 • صادقی علیرضا، تبیین جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت، خلاصه مقاله، مقاله کامل، تکنولوژی آموزشی، تبیین مفهومی و نسبت آن با قلمرو برنامه درسی، 1386/09/10، 1386/09/10
 • صادقی علیرضا، هفته پژوهش، خلاصه مقاله، تبیین ابعاد پنهان برنامه درسی پنهان، 1386/09/23، 1386/09/30
 • صادقی علیرضا، برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه : چالش ها و چشم اندازها، خلاصه مقاله، خلاصه مقاله، برنامه درسی مغفول دوره متوسطه ایران ( رشته علوم انسانی ) براساس نیاز های ملی و بین المللی، 1387/01/28، 1387/01/29
 • صادقی علیرضا، برنامه درسی ملی نقد ونظر، خلاصه مقاله، بررسی سندبرنامه درسی ملی براساس رویکرد آموزش چند فرهنگی، 1389/07/14، 1389/09/14
 • صادقی علیرضا، برنامه درسی تربیت معلم، خلاصه مقاله، خلاصه مقاله، آموزش چند فرهنگی، صلاحیت حرفه ای مغفول نظام تربیت معلم ایران، 1389/12/10، 1389/12/11
 • صادقی علیرضا، همایش یک روزه، خلاصه مقاله، مقاله کامل، ارتقا سواد چند فرهنگی در ایران، 1391/01/01، 1391/01/01
 • صادقی علیرضا، همایش هفته پزوهش، خلاصه مقاله، مقاله کامل، ضرورت های طراحی برنامه چند فرهنگی در ایران، 1391/09/01، 1391/09/01
 • صادقی علیرضا، همایش هفته پزوهش، خلاصه مقاله، مقاله کامل، فرهنگ ، تنوع فرهنگی، جامعه ایرانی، 1391/09/27، 1391/09/27
 • صادقی علیرضا، آسیب شناسی وراهکارهای ارتقای سبک زندگی درایران امروز، خلاصه مقاله، ارتقاسبک زندگی درجامعه متنوع فرهنگی ایران، 1391/12/14، 1391/12/14
 • صادقی علیرضا، آسیب شناسی و راهکار های ارتقای سبک زندگی در ایران، خلاصه مقاله، خلاصه مقاله، ارتقای سبک زندگی در جامعه متنوع فرهنگی ایران، 1391/12/14، 1391/12/14
 • صادقی علیرضا، تغییر در برنامه های درسی ( بیرجند )، خلاصه مقاله، مقاله کامل، امتناع تغییر در برنامه های درسی ایران، واکاوی نظریه " تله بنیانگذار "، 1392/12/16، 1392/12/16
 • صادقی علیرضا، اولین همایش ملی انشا ونویسندگی، سخنران، برنامخ درسی انشا؛ نوشتن یا حل مسأله، 1393/02/10، 1393/02/10
 • صادقی علیرضا، اولین همایش ملی انشا و نویسندگی، نگاهی نو به برنامه درسی انشا، خلاصه مقاله، خلاصه مقاله، برنامه درسی انشا، نوشتن یا حل مسئله، 1393/02/10، 1393/02/10
 • صادقی علیرضا، اولین همایش ملی تربیت معلم، خلاصه مقاله، شناسایی ابعادو شاخص های کیفیت برای نظام تربیت معلم ایران، 1394/02/01، 1394/02/07
 • صادقی علیرضا، شاخص های کیفیت برای نظام تربیت معلم ایران، سخنران، 1394/02/07، 1394/02/07
 • صادقی علیرضا، شکاف میان نظر و عمل در برنامه های درسی ایران، سخنران، 1394/02/18، 1394/02/25
 • صادقی علیرضا، رابطه سبک مدیریت تعارض بارضایت شغلی وکیفیت زندگی کاری دربین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ارائه پوستر، 1394/02/29، 1394/02/30
 • صادقی علیرضا، پژوهش درتوسعه سلامت _مراقبتهای نوین، ارائه پوستر، 1394/02/29، 1394/02/30
 • صادقی علیرضا، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، خلاصه مقاله، روایت تجارب زیسته تعامل فرهنگی دانش آموزان برزیلی با دانش آموزان ایرانی، 1395/02/29، 1395/02/29
 • صادقی علیرضا، همایش ملی بومی سازی برنامه درسی، ارائه پوستر، 1395/03/07، 1395/03/13
 • صادقی علیرضا، کنفرانس ملی برنامه درسی وفرهنگ در دانشگاه بوعلی همدان، خلاصه مقاله، تجربه نو آورانه خلق هنر دوفرهنگی باهدف آموزش چند فرهنگی، 1395/06/01، 1395/06/08
 • صادقی علیرضا، مطالعات برنامه درسی، خلاصه مقاله، تبیین ضرورتها،فرصت ها وچالش های برنامه درسی چندفرهنگی در دوره های آموزش عمومی وعالی ایران، 1395/06/01، 1395/06/08
 • صادقی علیرضا، فرهنگ و برنامه درسی، خلاصه مقاله، مقاله کامل، بررسی میسان توجه به مؤلفه های هویت فرهنگی در کتاب های درسی ریاضی دوره ابتذایی، 1395/06/10، 1395/06/11
 • صادقی علیرضا، تبیین نسبت ها و پیوندهای برنامه درسی و تدریس، سخنران، 1395/06/10، 1395/06/11
 • صادقی علیرضا، دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، خلاصه مقاله، روایت تجربه زیسته معرفی فرهنگ وهنر ایرانی -اسلامی به کودکان جهانریا؛مطالعه موردی کودکان برزیل، 1395/09/01، 1395/09/10
 • ملکی حسن، صادقی علیرضا، درتاج فریبرز، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، خلاصه مقاله، طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموزان، 1396/10/24، 1396/10/24
 • صادقی علیرضا، تربیت شهروندی، سخنران، مبانی فلسفی تربیت شهروندی در آرای فردریچ نیچه، 1396/12/16، 1396/12/17
 • صادقی علیرضا، معرفی الگوی تبدیل برنامه درسی در کارشناسی رشته های ....، خلاصه مقاله، مقاله کامل، معرفی الگوی تبدیل برنامه درسی در کارشناسی رشته های ....، 1394/01/16
 • صادقی علیرضا، همایش هفته پزوهش، خلاصه مقاله، مقاله کامل، امتناع توسعه برنامه درسی ایران، 1394/01/16
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Sadeghi Ali Reza, International conference in higher education curriculum, announcer, An alternative model undergraduate psychology and educational science programs based on integrated approach, 2014/10/16, 2014/10/17
 • Sadeghi Ali Reza, International Conference on Arts, Social Sciences, History And Interdisciplinary Studies (ASSHIS-2017), Published Article, Bicultural art experience as an innovative approach in intercuation, 2017/04/20, 2017/04/21
 • Sadeghi Ali Reza, International conference on cultural studies and education, Published Article, International conference on cultural studies and education, 2017/05/04, 2017/05/06
 • صادقی علیرضا، همایش بین المللی سیمای پیامبر اعظم و برنامه های درسی، خلاصه مقاله، خلاصه مقاله، توصیف سیمای پیامبر اعظم در برنامه های درسی، مطالعه مورد محتوای مکتوب برنامه های درسی دوره راهنمایی آموزش و پرورش ایران، 1386/02/29، 1386/02/30
 • صادقی علیرضا، همایش بین المللی سیمای پیامبر اعظم (ص)و برنامه درسی، خلاصه مقاله، توصیف سیمای پیامبر اعظم(ص)در برنامه درسی مطالعه موردی محتوای مکتوب برنامه های درسی دوره راهنمایی آموزش وپرورش ایران، 1386/02/29، 1386/02/30
 • صادقی علیرضا، دومین کنفرانس بین المللی انجمن، خلاصه مقاله، معرفی الگوی بدیل برنامه درسی دوره کارشناسی رشته های روان شناسی وعلوم تربیتی برمبنای رویکردتلفیق، 1393/07/30، 1393/08/01
تالیف
 • صادقی علیرضا. (1383). کتاب راهنمای کار مربیان پیش دبستانی ( واحد کارخانه ). ایران-زنجان، انتشارات آموزش و پرورش استان زنجان
 • صادقی علیرضا. (1383). کتاب راهنمای کار مربیان پیش دبستانی ( واحد کار خیابان ). ایران-زنجان، انتشارات آموزش و پرورش استان زنجان
 • صادقی علیرضا. (1383). کتاب راهنمای کار مربیان پیش دبستانی ( واحد کار آموزشگاه ). ایران-زنجان، انتشارات آموزش و پرورش استان زنجان
 • صادقی علیرضا. (1384). دست نامه زبان آموزی. ایران-زنجان، انتشارات آموزش و پرورش استان زنجان
سایر
 • صادقی علیرضا. (1397). یادمان مهر؛ مجموعه مقالات آیین نکودداشت دکتر محمود مهر محمدی. ایران-تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی
 • صادقی علیرضا. (1393). کتاب چکیده مقالات اولین همایش انشا و نویسندگی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • میزان اثربخشی برنامه درسی فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه اول ابتدایی، کاربردی، 1383/11/01
 • بررسی نحوه عملکرد مدیران انتخابی وانتصابی مدارس راهنمایی ومتوسطه استان زنجان از نظر معلملان ومسئولین، کاربردی، 1384/07/21
 • بررسی علل توسعه نیافتگی استان زنجان، کاربردی، 1385/08/01
 • مطالعه نیاز ها واولویت های آموزشی بازارکار استان زنجان، کاربردی، 1385/08/09
 • شناسایی موانع دستیابی دانش آموزان 6تا16 ساله به دوره آموزش عمومی، کاربردی، 1386/11/01
 • طراحی بانک اطلاعات وسیستم رهگیری آموزش دیدگان فنی وحرفه ای استان زنجان، کاربردی، 1387/09/06
 • گزارش نهایی برنامه درسی دوره کارشناسی در رشته علوم تربیتی، سایر، 1391/03/02
 • گزارش بازنگری برنامه های درسی روان شناسی در دوره کارشناسی، سایر، 1392/03/02
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرح ملی، 1393/07/01
 • گزارش سفر علمی بازدید اعضای هیات علمی از دانشگاه های مالزی، سایر، 1394/07/04
 • تعیین اصول و تدوین سیاست های کلی فعالیت های مکمل و فوق برنامه در مدارس و مراکز آموزش عالی ایران، کاربردی
کارشناسی ارشد
 • مقایسه دیدگاههای علامه جعفری (ره)وهری برودی درباره تربیت زیبایی شناختی، روح اله حسن زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/12/09
 • تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره آموزش ابتدایی از نظر میزان ارتباط آن با مولفه های شهروندی، امیدگوران، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ درون‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د از دی‍دگ‍اه‌ اس‍ات‍ی‍د و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ ع‍ن‍اص‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ک‍لای‍ن‌، ص‍ادق‍ی‌، ف‍ی‍روز، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/10
 • مولفه های انگ در خانواده های بیماران مبتلا به اختلالات شدید روانپزشکی ومدلسازی مفهومی مبتنی برفرهنگ، سمیرا کرملو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/22
 • بررسی میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات وارتباطات در مدارس متوسطه شهرستان مریوان وراههای گسترش آن، فرزاد راست خانه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/01
 • نقش فناوری اطلاعات بررشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه منطقه 18 تهران، الهام عظیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/08
 • نیازسنجی برنامه های درسی دروس عمومی دوره کارشناسی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیئت علمی، یعقوب عزیزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/21
 • ارزیابی مولفه های تربیت اجتماعی و دانش آموزان متوسطه، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/01/16
 • بررسی میزان .... از فناوری اطلاعات ....، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/01/16
 • تعیین نیازهای آموزشی کارشناسان برنامه ریزی آموزشی از دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران، مرتضی بابا لو، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/01/16
 • نیاز سنجی برنامه درسی سواد مالی در آموزش و پرورش دوره ابتدایی به قصد طراحی برنامه درسی از دیدگاه اساتید برنامه درسی و کارشناسان مالی، محمد ممشلی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/01/16
 • شناسایی و تبیین ویژگی های تربیت هنری در برنامه درسی دوره ابتدایی، یاسر مهری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/01/16
 • تحلیل محتوای کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره متوسطه اول بر اساس شاخص های رویکرد تلفیقی از دیدگاه معلمان، رعنا اصلانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/01/16
 • بررسی برنامه های درسی مبتنی بر مدیریت دانش، سمانه رضایی راد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/01/16
 • بررسی ویژگی ها و ابعاد برنامه درسی خلاق در دوره ابتدایی از دیدگاه صاحب نظران و معلمان شهر شیراز، شاهرخ عباسی نیک، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/01/16
 • شناسایی مولفه ها و طراحی برنامه تربیت شهروندی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/01/16
 • ارزیابی اهداف و محتوای برنامه‌ی درسی کتاب جامعه شناسی 2(رشته علوم انسانی) براساس مهارت‌‌های تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان (دبیران علوم اجتماعی)‬، پریسا احمدی طائمه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/04/01
 • ارزیابی اهداف و محتوای کتاب درسی تاریخ ایران وجهان 2 (سوم انسانی) بر اساس مؤلفه‌های برنامه درسی ازنظر کارشناسان و دبیران‬، مهدیه امامیان خشتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/04/01
 • ‫تعیین نوع تفکر دانش آموزان بر اساس الگوی ند هرمان و رابطه آن با عملکرد و رضایت دانش آموزان در دوره متوسطه‬، سیما حقیقی آذر‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/15
 • بررسی رابطه خوش‌بینی علمی معلم و دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان رومشگان در سال تحصیلی 94_93‬، محبوبه ملکشاهی‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • ‫نیازسنجی آموزش مهارتهای زندگی درکتاب علوم اجتماعی مقطع ابتدایی از منظرمعلما ن شهرستان گیلانغرب درسال تحصیلی 94-93‬‬، غفار تحقیقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • برریب عوامل موثر در انتخاب رشتۀ فنی و حرفه‌ای از دیدگاه دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان دیوان دره، فردین کلهر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/01
 • روش های طراحی برنامهخ درسی وحدت گرا برمبنای حکمت متعالیه، محمد آزین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/05
 • تعیین شایستگی های چندفرهنگی معلمان وسنجش آنها در مدارس دوره ی ابتدایی، آمنه لطیفیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/09
 • ارزشیابی برنامه درسی (فعالیت های هنری )پایه ششم ابتدایی از نظرمعلمان شهرستان کرد کوی، فیروز علی نجار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/12
 • ارزیابی کتاب ریاضی پایه اول دبستان ازنظر معلمان شهرستان نور مازندراند سال تحصیلی 93-94، سیدحسین نجف پوردیوکلایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/12
 • بررسی عوامل موثردرانتخاب رشته فنی وحرفه ای از دیدگاه دانش آموزان پسردوره دوم متوسطه شهرستان دیواندره، فردین کلهر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/20
 • ‫مقایسه برنامه درسی قصد شده و اجرا شده در برنامه درسی مطالعات اجتماعی درآموزش پرورش دوره ابتدایی ایران، پروین سیفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/15
 • ‫بررسی رابطه مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان باروحیه پرسشگری در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران، لیلا ملکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/15
 • مطالعه و تحلیل عوامل امتناع و شرایط امکان بین‌المللی شدن در پردیس (IAH) با تمرکز بر برنامه‌ریزی درسی بین‌فرهنگی (موردمطالعه: دانشگاه‌های تخصصی تهران)، طلعت الشریعه فیروزجائیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
سمت‌های اجرایی
 • عضو کمیته راهبردی، 1389/12/25، ایران، تهران
 • دبیربازنگری دروس دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، 1390/11/15، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان آزمون دکتری، 1391/04/10، ایران، تهران
 • مدیر گروپ (سیگ)فرهنگ و برنامه درسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، 1391/07/01، ایران، تهران
 • عضو کمیته حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد، 1391/09/01، ایران، تهران
 • عضو کارگروه هدایت وهمایت از پایان نامه های ارشد ورساله های دکتری حوزه تعلیم وتربیت، 1391/09/01، ایران، تهران
 • دبیر شورای بازنگری دانشکده روان شناسی، 1391/09/07، ایران، تهران
 • دبیرشورای بازنگری دروس کارشناسی ارشددانشکحده روان شناسی وعلوم تربیتی، 1391/09/07، ایران، تهران
 • عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی آموزشی و درسی، 1391/11/04، ایران، تهران
 • ریاست پژوهشکده فرهنگ پژوهی، 1392/01/01، ایران، تهران
 • دبیر شورای بازنگری دروس دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی وعضوکارگروه های برنامه ریزی آموزشی ودرسی، 1392/04/23، ایران، تهران
 • عضوکمیته علمی همایش ارزیابی تغییر دربرنامه درسی دوره های تحصیلی، 1392/08/05، ایران
 • عضوکمیته علمی همایش ارزیابی تغییر دربرنامه درسی دوره های تحصیلی، 1392/08/05، ایران
 • عضوگروه داوران طرحنامه ها وآثار پژوهشی دانشگاه فرهنگیان، 1392/12/17، ایران، تهران
 • دبیر همایش انشا ونویسندگی، 1392/12/26، ایران، تهران
 • عضو کمیته ساماندهی فعالیت های پژوهشی، 1393/01/01، ایران، تهران
 • عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه، 1393/01/01، ایران، تهران
 • عضویت در شورای دانشگاه، 1393/03/03، ایران، تهران
 • سرپرست پژوهشکده فرهنگ پژوهی، 1393/05/04، ایران، تهران
 • مدیر گروه، 1393/11/15، ایران، تهران
 • عضویت در شورای انتشارات دانشکده، 1394/02/13، ایران، تهران
 • مسئول کمیته اجرایی آزمون کتبی دکتری نیمه متمرکز سال 1395، 1395/03/06، ایران، تهران
 • مشارکت در همایش راههای ترویج فرهنگ کتابخوانی باعنوان (کتاب،کودک،خانواده)، 1396/08/09، ایران
همکاری در نشریات
 • Curriculum Research, scientific and research-based, 2016/02/06, 2018/02/10, 12345
 • معاون سردبیر، علمی پژوهشی، 1394/03/09، 1394/03/29، 4567
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • آموزشی، 1383/06/14
 • آموزشی، 1383/10/30
 • آموزشی، 1383/12/24
 • آموزشی، 1385/04/19
 • آموزشی، 1385/04/19
 • آموزشی، 1385/04/19
 • آموزشی، 1385/04/19
 • آموزشی، 1385/04/19
 • آموزشی، 1385/04/19
 • آموزشی، 1386/08/01
 • آموزشی، 1386/08/02
 • آموزشی، 1386/08/04
 • آموزشی، 1387/04/18
 • آموزشی، 1388/02/01
 • آموزشی، 1388/12/01
 • آموزشی، 1390/08/25
 • آموزشی، 1391/04/15
 • هفته پژوهش، 1392/09/01
 • آموزشی، 1394/12/21
 • ترجمه، 1396/11/08