professor_pic
علیرضا صادقی
علیرضا صادقی ، استادیار رشته برنامه درسی و آموزش چند فرهنگی است. ایشان در گروه برنامه ریزی درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: مسائل زیست بوم فرهنگی - اجتماعی برنامه درسی؛ برنامه درسی و فرهنگ، آموزش چندفرهنگی، عدالت اجتماعی، صلح
Teaching Courses
 • اصول مدیریت آموزشی، کارشناسی
 • اصول‌ برنامه‌ ریزی‌ درسی، کارشناسی
 • مدیریت‌ مراکز ‌پیش ‌دبستانی‌ و‌ دبستانی، کارشناسی
 • اصول‌برنامه‌ریزی‌آموزشی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌ برنامه‌ ریزی‌ درسی، کارشناسی
 • نظریه ‌و ‌کابرد ‌نگرش ‌سیستمی‌ در ‌برنامه‌ریزی‌آموزشی و درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌ مراکز ‌پیش ‌دبستانی‌ و‌ دبستانی، کارشناسی
 • اصول‌برنامه‌ریزی‌آموزشی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه ‌و ‌کابرد ‌نگرش ‌سیستمی‌ در ‌برنامه‌ریزی‌آموزشی و درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مکاتب‌فلسفی‌و‌آرا‌ءتربیتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ‌ریزی‌ درسی ‌در ‌آموزش ‌و‌ پرورش ‌دبستانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ریزی‌درسی‌درآموزش وپرورش‌پیش‌دبستانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه ‌و ‌کابرد ‌نگرش ‌سیستمی‌ در ‌برنامه‌ریزی‌آموزشی و درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ‌ریزی‌ درسی ‌در ‌آموزش ‌و‌ پرورش ‌دبستانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی آموزشی ابتدایی، دکتری
 • برنامه ریزی آموزشی ابتدایی، دکتری
 • برنامه ریزی آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه ‌و ‌کابرد ‌نگرش ‌سیستمی‌ در ‌برنامه‌ریزی‌آموزشی و درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های تحقیق، دکتری
 • مقدمات‌ روش‌ تحقیق‌ در علوم‌ تربیتی ، کارشناسی
 • اصول‌ و‌ روش های ‌برنامه ‌ریزی‌ درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های تحقیق، دکتری
 • متون تخصصی در برنامه درسی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های تحقیق در برنامه درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون تخصصی در برنامه درسی (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیاستگذاری آموزشی (با تاکید بر برنامه درسی)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های تحقیق، دکتری
 • روش های تحقیق، دکتری
 • روش های تدریس و کاربرد فناوری های نوین در آموزش، دکتری
 • روش های تحقیق در برنامه درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول و روش های طراحی،اجراو ارزشیابی برنامه های درسی، دکتری
 • اصول و روش های طراحی،اجراو ارزشیابی برنامه های درسی، دکتری
 • سمینار در برنامه درسی، دکتری
 • سمینار در مسائل برنامه درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول ‌برنامه ریزی ‌آموزشی‌ و درسی ‌ابتدایی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون تخصصی در برنامه درسی (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش ‌تحقیق ‌در‌ آموزش ‌و ‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های تحقیق در برنامه درسی با تأکید برتحقیق کیفی، دکتری
 • روش های تحقیق در برنامه درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون تخصصی در برنامه درسی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار در مسائل برنامه درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش ‌تحقیق ‌در‌ آموزش ‌و ‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون تخصصی در برنامه درسی (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های تحقیق در برنامه درسی با تأکید برتحقیق کیفی، دکتری
 • روش های تحقیق در برنامه درسی با تأکید برتحقیق کیفی، دکتری
 • مبانی و اصول برنامه ریزی درسی، کارشناسی
 • مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی، کارشناسی
 • روش های تحقیق در برنامه درسی با تأکید برتحقیق کیفی، دکتری
 • اصول و مبانی برنامه ریزی درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های تحقیق در برنامه درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول و روش های طراحی،اجراو ارزشیابی برنامه های درسی، دکتری
 • سمینار در مسائل برنامه درسی، کارشناسی ارشد M.Sc