professor_pic
علیرضا صادقی
علیرضا صادقی ، استادیار رشته برنامه درسی و آموزش چند فرهنگی است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: مسائل زیست بوم فرهنگی - اجتماعی برنامه درسی؛ برنامه درسی و فرهنگ، آموزش چندفرهنگی، عدالت اجتماعی، صلح
ثبت تدوین جزوات درسی
  • اصول برنامه ریزی درسی، 1390/03/02، جزوه درسی، چاپی، 3
  • زبان تخصصی برنامه ریزی درسی، 1391/03/14، جزوه درسی، چاپی، 2