professor_pic
علیرضا صادقی
علیرضا صادقی ، استادیار رشته برنامه درسی و آموزش چند فرهنگی است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: مسائل زیست بوم فرهنگی - اجتماعی برنامه درسی؛ برنامه درسی و فرهنگ، آموزش چندفرهنگی، عدالت اجتماعی، صلح
دبیری همایش‌ها
  • صادقی علیرضا، دبیری همایش ملی انشا و نویسندگی، دبیر، 1393/02/10
  • صادقی علیرضا، تغییر در برنامه های درسی ایران، عضو کمیته علمی، 1393/06/12
  • صادقی علیرضا، فاصله میان نظر و عمل در برنامه های درسی ایران، عضو کمیته علمی، 1394/02/31
  • صادقی علیرضا، برنامه درسی و فرهنگ، عضو کمیته علمی، 1395/06/10
  • صادقی علیرضا، اولین همایش تربیت معلم در ایران، عضو کمیته علمی
کرسی علمی
  • تحلیل نظام تربیت معلم ایران و کانادا بر فرهنگ دانشگاهی، صادقی علیرضا، ترویجی، 1396/10/02
طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی‌های نقد و نظریه پردازی
  • صادقی علیرضا، نقد نظریه رایج برنامه درسی پنهان؛ ضرورت چرخش پارادایمی از برنامه درسی قصد نشده به برنامه درسی قصد شده، کرسی نظریه پردازی، 1384/10/19