professor_pic
جلیل یونسی بروجنی
جلیل یونسی بروجنی ، دانشیار رشته سنجش و اندازه گیری است. ایشان در گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • طاهری مرتضی، اسماعیلی آمنه، یونسی بروجنی جلیل. (1393). تسهیل انتقال یادگیری از مسیر حرفه‌‌ای‌گرایی: بررسی اثر حمایت همکاران و مدیر. آموزش و توسعه منابع انسانی، 1، 1
 • دلاور علی، یونسی بروجنی جلیل، فلسفی نژاد محمدرضا. (1389). بررسی ویژگی های روان سنجی سوالات تخصصی آزمون های فراگیر رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور در سال 1385. اندازه گیری تربیتی، 1، 2
 • رضایی هما، یونسی بروجنی جلیل، فرهبد مژگان. (1393). تدوین برنامه تلفیقی مهارت های فرزندپروری اتیسم و تعیین اثربخشی آن در رضایت زناشویی، کاهش تعارض در شیوه فرزندپروری و احساس کفایت از ایفای نقش والدینی. کودکان استثنایی، 14، 54
 • طاهری مرتضی، یونسی بروجنی جلیل. (1394). مدل درخواست بازخورد و تجدید نظر در تصمیم بر اساس نگرش دانشجویان دکتری نسبت به بازخوردهای ارائه شده در مورد نوشتار و گروه علمی. روانشناسی تربیتی، 10، 34
 • یونسی بروجنی جلیل. (1388). مقایسه میزان تاثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان. فناوری آموزش، 4، 14
 • یونسی بروجنی جلیل. (1393). توانمندی رویکرد بیزی مدل چندسطحی: تحلیل داده های آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته(2008). پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 24
 • دلاور علی، یونسی بروجنی جلیل. (1390). ارزیابی چندمعیاره عملکرد مدیریتی مدیران و فرماندهان ناجا. نظارت و بازرسی، 5، 18
 • مقدسین مریم، یونسی بروجنی جلیل. (1391). بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس خودگزارشی ADHD بزرگسالان کانرز در جمعیت ایرانی: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی. 1، 1
 • یونسی بروجنی جلیل، طاهری مرتضی. (1393). ارزیابی 360 درجه عملکرد مدیران و فرماندهان ناجا: کاربرد روش تصمیم‌گیری چند معیاره AHP. نظارت و بازرسی، 8، 29
 • یونسی بروجنی جلیل، دلاور علی. (1390). تحلیل و اعتباریابی ابزار عملکرد مدیریتی مدیران و فرماندهان ناجا. نظارت و بازرسی، 5، 16
 • Younesi Boroujeni Jalil. (2014). Designing Implementation and Scoring of Eysenck Personality Test (JEPQ and EPQR): Theory, Plan and Comparing it Features with Traditional Paper Based Form. 8, 6
 • یونسی بروجنی جلیل، اسکندری فرزاد، دلاور علی، فلسفی نژاد محمدرضا، فرخی نورعلی. (1393). مقایسه توانمندی رویکرد بیزی مدل IRTچندسطحی و مدل کلاسیک چندسطحی: تحلیل داده های آزمون فیزیک تیمز پیشرفته (2008). اندازه گیری تربیتی، 5، 15
 • یونسی بروجنی جلیل، دلاور علی، اسکندری فرزاد، فلسفی نژاد محمدرضا، فرخی نورعلی. (1393). توانمندی رویکرد بیزی مدل IRTچندسطحی: تحلیل داده های آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته. اندازه گیری تربیتی، 5، 17
 • طاهری مرتضی، یونسی بروجنی جلیل. (1394). ساخت و اعتباریابی مقیاس رضایت از کیفیت خدمات سفرهای هوایی. اندازه گیری تربیتی، 6، 19
 • اسلام زاده بابک، رشیدی هاجر، یونسی بروجنی جلیل، خوش کنش ابوالقاسم. (1394). رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری در خانه در(پرسنل شیفت در گردش و ثابت) بیمارستان های شیراز. پژوهش های مشاوره، 14، 56
 • محمودی احمد، یونسی بروجنی جلیل. (---). مدلسازی معادلات ساختاری تأثیر محدودیت‌ها بر رضایت‌مندی گردشگران ورزشی: نقش میانجی انگیزه گردشگران. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
 • محمودی احمد، یونسی بروجنی جلیل، متقی شهری محمد حسن. (1394). سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه محدودیت های گردشگران ورزشی پیست های اسکی استان تهران. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 2، 6
 • محمودی احمد، یونسی بروجنی جلیل، رحیمی زاده میثم. (1393). رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی با نقش میانجی خودکارامدی در دبیران تربیت بدنی. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 2، 7
 • بلالی نجمه، سلیمی بجستانی حسین، یونسی بروجنی جلیل. (1394). پیش بینی کیفیت زندگی و سلامت روان بر اساس میزان بخشش و کینه در سالمندان شهر کرد. روانشناسی سلامت، 4، 10
 • محمودی احمد، یونسی بروجنی جلیل، متقی شهری محمد حسن، شهلائی باقری جواد. (1395). استانداردسازی نسخه فارسی پرسشنامه رضایتمندی مشتریان باشگاههای بدنسازی و ایروبیک: پایایی و روایی. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1، 17
 • فداکار گبلو پرویز، یونسی بروجنی جلیل، صادقی میثم. (1394). نقش واسطهای سلامت عمومی، پرخاشگری و خطرپذیری در پیش بینی رفتار رانندگی. مطالعات پژوهشی راهور، 4، 12
 • سید صالحی محمد، یونسی بروجنی جلیل. (1394). تبیین نقش خودکارآمدی تحصیلی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی مبتنی بر حمایت اجتماعی، خودپنداره تحصیلی و ویژگیهای شخصیتی: مدلسازی معادلات ساختاری. پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی، 3، 9
 • سلیمی بجستانی حسین، فرکوراوند پرستو، یونسی بروجنی جلیل. (1394). اثر بخشی آموزش خود دلگرم سازی بر سلامت روان زنان دارای همسر معتاد. اعتیاد پژوهی، 9، 34
 • یونسی بروجنی جلیل. (1395). تأثیر حجم نمونه و طول آزمون بر نمرات همتراز شده و خطای همترازسازی: مورد مطالعه آزمونهای ملی ایران. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 6، 15
 • یونسی بروجنی جلیل. (1394). کاوش نگرش داوطلبان ورود به دوره دکتری و اعضای هیأت‌علمی نسبت به شیوه‌های متفاوت گزینش متقاضیان ورود به دوره‌های دکتری. اندازه گیری تربیتی، 6، 15
 • یونسی بروجنی جلیل. (1395). کاوش فرایند شیوه های متفاوت گزینش داوطلبان ورود به دوره دکتری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به منظور طراحی الگویی بهین. پژوهش در نظام های آموزشی، 6، 22
 • یونسی بروجنی جلیل، خدایاری سعید، فیضی برناجی آزاده. (1395). مدل یابی عوامل نگرش نسبت به اعتیاد به مواد مخدر در بین دانشجویان شهر تهران. اعتیاد پژوهی، 10، 37
 • یونسی بروجنی جلیل، قدیمی میترا. (1394). ساخت و رواسازی مقیاس سرمایه روانشناختی و رابطه آن با بهزیستی ذهنی. اندازه گیری تربیتی، 6، 22
 • یونسی بروجنی جلیل، محمودی احمد، رحیمی زاده میثم. (1395). رابطۀ سرمایه اجتماعی و سرمایۀ روانشناختی با نقش میانجی خودکارآمدی در دبیران تربیت بدنی. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 2، 7
 • محمودی احمد، یونسی بروجنی جلیل، شهلائی باقری جواد. (1395). استاندارد سازی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت مندی مشتریان باشگاه های بدنسازی و ایروبیک: سنجش روایی و پایایی. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1، 1
 • محمودی احمد، هنری حبیب، یونسی بروجنی جلیل، شهلائی باقری جواد. (1398). شناسایی راهبردها و پیامدهای سلامت اداری در صنعت فوتبال ایران. مدیریت و توسعه ورزش، 8، 1
 • جهانی فر مجتبی، خدایی ابراهیم، یونسی بروجنی جلیل، موسوی سید امین. (1396). نقش هموارسازی در تبدیل غیرخطی نمره های خام به نمره های مقیاس نرمال. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، سال هفتم، 20
 • بروجردی فرانک، یونسی بروجنی جلیل، سیدصالحی محمد، اسدپور الهام. (1396). تدوین یک مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی بر پایه ویژگیهای روانشناختی. اندازه گیری تربیتی، سال هفتم، 27
 • جهانی فر مجتبی، خدایی ابراهیم، یونسی بروجنی جلیل، موسوی سید امین. (1396). مقایسه خطای استاندارد اندازه گیری شرطی در روشهای غیرخطی تبدیل نمره های خام به نمره های مقیاس. اندازه گیری تربیتی، هشتم، 29
 • کریمی وکیل علیرضا، شفیع آبادی عبداله، فرح بخش کیومرث، یونسی بروجنی جلیل. (1397). تدوین برنامه آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریه روانشناسی فردی و ارزیابی اثربخشی. پژوهشنامه زنان، سال نهم، 1
 • رضا سلطانی پوریا، خدایی ابراهیم، یونسی بروجنی جلیل، موسوی سید امین، مقدم زاده علی. (1398). سنجش برازش فرد در آزمون ریاضی پایه‌ هشتم مطالعه تیمز 2015. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 9، 27
 • کریمی وکیل علیرضا، شفیع آبادی عبداله، فرح بخش کیومرث، یونسی بروجنی جلیل. (1396). اثربخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی برمبنای نظریۀ روانشناسی فردی آدلربردرماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 31
 • محمودی احمد، هنری حبیب، یونسی بروجنی جلیل، شهلائی باقری جواد. (1396). تدوین الگوی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران: نظریه ای برخاسته از دادهها. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 2، 38
 • محمودی احمد، هنری حبیب، یونسی بروجنی جلیل، حبیبی راد عاطفه. (1397). مدلسازی معادلات ساختاری تأثیر محدودیتها بر رضایتمندی گردشگران ورزشی: نقش میانجی انگیزههای گردشگران ورزشی. مدیریت ورزشی، 10، 2
 • محمودی احمد، یونسی بروجنی جلیل، متقی شهری محمد حسن، شهلائی باقری جواد. (1395). استانداردسازی نسخه فارسی پرسشنامه رضایتمندی مشتریان باشگاه های بدنسازی و ایروبیک. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 5، 17
 • هوشیار هاشم، دلاور علی، فرخی نورعلی، یونسی بروجنی جلیل. (1398). تشخیص خطاهای رویه ای دانش آموزان در جمع و تفریق اعداد اعشاری با استفاده از شبکه های بیزی. آموزش و ارزشیابی، 12، 45
 • کاوه سمیه، خدایی ابراهیم، موسوی سیدامین، مقدم زاده علی، یونسی بروجنی جلیل. (1397). مقایسه خطای استاندارد اندازه‌گیری شرطی نمره‌های مقیاس تحت توزیع دوجمله‌ای و بتا‌-دوجمله‌ای. اندازه گیری تربیتی، 9، 33
 • رحیمی ریحانه، یونسی بروجنی جلیل، مکرمی مهران. (1398). کاربرد سنجش تشخیصی شناختی به منظور تحلیل سوال های درک مطلب کنکور کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی. اندازه گیری تربیتی، 8، 32
 • رضا سلطانی پوریا، خدایی ابراهیم، یونسی بروجنی جلیل، موسوی سیدامین، مقدم زاده علی. (1398). مدل‌سازی خطی سلسله‌مراتبی بین آماره‌ی برازش فرد H^T و متغیرهای زمینه‌ای دانش‌آموزان در آزمون ریاضی پایه‌ی هشتم مطالعه تیمز 2015. اندازه گیری تربیتی، 9، 35
 • محمودی احمد، هنری حبیب، یونسی بروجنی جلیل، شهلائی باقری جواد. (1396). کاوش عوامل زمینه ای و مداخله گر بروز فساد در صنعت فوتبال ایران. مدیریت ورزشی، خرداد 96، 1774
 • محمودی احمد، هنری حبیب، یونسی بروجنی جلیل، شهلائی باقری جواد. (1396). شناسایی راهبردها و پیامدهای سلامت اداری در صنعت فوتبال ایران. مدیریت و توسعه ورزش، تابستان 96، 265003
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Mousavi amin, N.Tendeir Jorge, Younesi Boroujeni Jalil. (2016). Person fit assessment using the PerFit package in R. The Quantitative Methods for Psychology, 3, 12
 • balali najmeh, Salimi Bajestani Hosein, Younesi Boroujeni Jalil. (2015). The prediction of mental health and its dimentions based on forgiveness, grudge, and gender in elderlies of shahrekord. GMP Review, 18, 1
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • یونسی بروجنی جلیل، سالمندی و سلامت، سخنران، 1385/08/21، 1385/08/22
 • یونسی بروجنی جلیل، هفته پژوهش، سخنران، 1392/09/19، 1392/09/19
 • شهلائی باقری جواد، سلطانی مصطفی، یونسی بروجنی جلیل، تربیت بدنی و علوم ورزشی در خدمت توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، ارائه پوستر، رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان قزوین، 1393/09/13، 1393/09/14
 • سلطانی مصطفی، یونسی بروجنی جلیل، شهلائی باقری جواد، تربیت بدنی و علوم ورزشی در خدمت توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی، article abstraction، رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین، 1393/09/13، 1393/09/15
 • شهلائی باقری جواد، محمودی احمد، هنری حبیب، یونسی بروجنی جلیل، همایش انجمن ملی مدیریت ورزشی ایران، article abstraction، رویکردی کیفی به کاوش عوامل سازمانی بروز فساد در صنعت فوتبال ایران، 1396/12/16، 1396/12/17
 • یونسی بروجنی جلیل، سلطانی مصطفی، زن، ورزش، رساانه، article abstraction، عوامل بازدارنده مشارکت زنان در شهر قزوین در فعالیت های ورزشی، 1393/09/15
 • یونسی بروجنی جلیل، نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار، ارائه پوستر، AHP
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Younesi Boroujeni Jalil, VIth EUROPEAN SPORTS MEDICINE CONGRESS, announcer, The relationship between aerobic performance, muscular strength and body mass index with mood status profile of female students, 2009/10/14, 2009/10/18
تالیف
 • یونسی بروجنی جلیل. (1395). ارزیابی ویژگی های شخصیتی مدیران و فرماندهان. ایران-تهران، راه فردا-ناجی نشر
 • یونسی بروجنی جلیل. (1390). چگونه آزمونهای بهتری بسازیم: راهکارهایی برای طراحان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
 • یونسی بروجنی جلیل. (---). روایی و رواسازی. ایران-تهران
 • یونسی بروجنی جلیل. (---). ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران ناجا. ایران-تهران، بازرسی کل ناجا
 • درتاج فریبرز، یونسی بروجنی جلیل، زمانپور عنایت اله. (1392). از پژوهش تا تصمیم. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • دلاور علی، یونسی بروجنی جلیل. (1390). طراحی و اعتباریابی سوالات آزمون های چندگزینه ای. ایران-تهران، None
 • یونسی بروجنی جلیل. (---). ویژگیهای شخصیتی، مدیریتی، رفتاری و ارزشی- بینشی مدیران و فرماندهان ناجا. ایران-تهران، بازرسی کل ناجا
ترجمه
 • یونسی بروجنی جلیل. (1391). ترجمه گروهی فرهنگ لغت توصیفی واژه های علوم روانشناسی. ایران-تهران، جیحون
 • یونسی بروجنی جلیل. (1389). ژن ها، محیط و آسیب شناسی روانی (فهم علل اختلالات روانی و اختلالات ناشی از مصرف مواد). ایران-تهران، انتشارات ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری- انتشارات اطلاعات
 • دلاور علی، یونسی بروجنی جلیل. (1394). کاربردهای نظریه سوال - پاسخ. ایران-تهران، رشد
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • طراحی ابزار ارزیابی، تحلیل و بهبود عملکرد مدیریتی فرماندهان و مدیران ناجا، کاربردی، 1390/12/01
 • توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاهها(تولید کتاب روش پژوهش)، سایر، 1392/01/01
 • کاوش نگرش افکار عمومی نسبت به آنتن‌های مخابراتی BTS، طرح ملی، 1394/09/15
 • سنجش نگرش مالکین به نصب آنتن های BTS و رضایت از امتیازات تشویقی همراه اول: مورد مطالعه شهر قم، طرح ملی، 1394/10/30
 • طراحی اقدامات مدل اثربخشی مسئولیت اجتماعی شرکتی شرکت همراه اول، طرح ملی، 1395/03/19
 • کاوش فرایند شیوه‌های متفاوت گزینش داوطلبان ورود به دوره دکتری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور به منظور طراحی الگویی بهینه، طرح ملی، 1395/05/01
 • کاوش آمادگی الکترونیکی در حوزۀ سلامت به منظور توجیه ورود همراه اول برای ارائه خدمات m-health، کاربردی، 1395/08/09
 • شناسایی انتظارات و سنجش رضایت شغلی کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران، کاربردی، 1395/08/10
 • ارزیابی دیدگاه ایده پردازان، جامعه کارآفرینی و شرکت های اقماری در خصوص رویداد هم آفرینی، کاربردی، 1397/10/19
 • تأثیر آزادسازی قیمت ها بر هزینه سفرهای هوایی: تمایل به پرداخت از دیدگاه مسافران، طرح ملی
 • طراحی ابزار ارزیابی، تحلیل و بهبود عملکرد ارزشی- بینشی فرماندهان و مدیران ناجا، طرح ملی
 • طراحی ابزار ارزیابی، تحلیل و بهبود عملکرد شخصیتی فرماندهان و مدیران ناجا، طرح ملی
 • طراحی ابزار ارزیابی، تحلیل و بهبود عملکرد رفتاری فرماندهان و مدیران ناجا، طرح ملی
 • پایش سلامت روانشناختی دانش آموزان محروم شرکت کننده در اردوی تابستانی علوی، کاربردی
طرح‌های درون دانشگاهی
 • بازنگری سرفصل دروس کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، 1398/08/06
 • کاوش وضعیت ارتباط دانشگاه علامه طباطبائی با صنعت و جامعه
 • کاوش فرآیند شیوه های متفاوت گزینش داوطلبان ورود به دوره دکتری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
کارشناسی ارشد
 • ویژگی های روانسنجی آزمون سنجش آمادگی ورود به مدرسه برکن( نسخه سوم)، سمیراسادات میرزمانی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/18
 • بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه درد مک گیل با توجه به میزان امید به زندگی در بیماران عروق کرونری قلب، مهدی مرادی فرد، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/23
 • پیش بینی کیفیت زندگی و سلامت روان بر اساس میزان کینه و بخشش در سالمندان شهرستان شهرکرد، نجمه بلالی دهکردی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/23
 • بررسی ویژگیهای روان سنجی سؤالات آزمون ورود به دبستان سال1391 براساس نظریه سؤال-پاسخ و نظریه کلاسیک، راضیه دادائی دهکردی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/20
 • بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه سبک رهبری و رابطه آن با نوآوری سازمانی، معصومه امامی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/27
 • ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سبکهای یادگیری و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی، علی نوده فراهانی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/29
 • بررسی ویژگی های روانسنجی سئوالات آزمون رشته روانشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1391 بر اساس نظریه سوال– پاسخ (IRT) و مقایسه آن با نظریه کلاسیک آزمون (CTT)، علی افشار قاسمی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • کارکرد افتراقی (DIF ) سوالهای آزمون ریاضی پایه چهارم و هشتم TIMSS 2011 با استفاده از مدلهای IRT و کلاسیک، مریم صادقی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/04
 • بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ترس از صمیمیت و رابطه آن با دلبستگی و سازگاری زناشویی، مرجان نادری اصفهانی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/23
 • تعیین میزان اثر بخشی آموزش خود دلگرم سازی بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان دارای همسر معتاد شهر تهران، پرستو فرکوراوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/24
 • پیش‌بینی کیفیت زندگی و سلامت روان براساس کینه و بخشش در سالمندان، نجمه بلالی دهکردی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/23
 • تعیین میزان اثربخشی آموزش خوددلگرم‌سازی بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان، پرستو فرکوراوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/24
 • ن‍ق‍ش‌ وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ ف‍ردی‌ و م‍ح‍ی‍طی‌ در ان‍ت‍ق‍ال‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ش‍ش‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌، آمنه اسماعیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/17
 • بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر افزایش کارآمدی و تاب آوری همسران معتادان با سابقه ی اعتیاد کمتر از 5 سال در شهر تهران، زهرا رضایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/04
 • ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تنبلی اجتماعی نوجوانان، سهند گراوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/18
 • رابطه‌ی هوش فرهنگی و رفتارهای تسهیم دانش دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)، فاطمه شیخی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/28
 • مقایسه احساس تعلق به مدرسه در مدارس فنی حرفه‌ا‌ی، کاردانش و نظری: نقش اعتماد به معلم و مدیر، عابد کاظم زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/01
 • ‫مقایسه احساس تعلق به مدرسه در مدارس فنی حرفه‌ا‌ی، کاردانش و نظری: نقش اعتماد به معلم و مدیر، ‫عابد کاظم زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/15
 • ‫ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه‌گیری توانایی حل مسأله بین فردی، در کودکان 4 تا 6 سال، فرناز حکیمی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/15
 • بررسی کارکرد افتراقی سوالات (DIF) استعداد تحصیلی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 93 با کاربرد نظریه سوال-پاسخ (IRT) و رگرسیون لوجستیک، شیوا فلاحی سرشت، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/15
 • رابطه خودراهبری در یادگیری و تمایل به برنامه ریزی با در نظر گرفتن نقش متغیر میانجی مهارت حل مسئله در میان دانش آموزان مدارس متوسطه هوشمند شهر تهران، حمید میرصادق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • ‫شناسایی ویژگی‌های حرفه‌ای هیئت‌علمی دانشگاه: مدلی برای شایسته‌گزینی، ‫مصطفی رستگار آگاه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • ارزشیابی ملاکها و فرایند انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه، مجید کوثری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/20
 • ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش خود ناتوان‌ سازی پژوهشی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان، ظریفه مصری‌ پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/22
 • ‫ارزشیابی وضعیت انشانویسی دانش آموزان شهر تهران، ‫زهره سادات نصیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/25
 • رابطه‌ی بحران میانسالی با استرس ادراک‌شده و سرمایه‌ ی روانشناختی، ‫محمدرضا بهرامی حصاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/25
 • ‫مدل پردازی تشخیصی شناختی سوال های درک مطلب زبان انگلیسی بر اساس داده های کنکور کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی، ‫ریحانه رحیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/27
 • کاربرد مدل تشخیصی شناختی (CDM) در تعیین مهارت ها ی زیر بنایی عملکرد دانش آموزان پایه نهم در آزمون ماتریس های پیشرونده ریون، ‫سعیده حسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/27
 • ‫هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه چشم‌انداز زمانی زیمباردو (ZTPI) در دانشجویان دانشگاه‌های تهران، ‫محسن اسمعیلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • رابطه تصویر بدنی و عزت‌ نفس بر افسردگی آتیپیک: نقش تعدیل‌کنندگی‌ خود‌شفقت‌‌ ورزی، ‫لادن محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • ‫کارکرد افتراقی سؤال‌های(DIF) آزمون ریاضی پایه هشتم تیمز 2007 در بین دانش آموزان دختر و پسر با استفاده از مدل‌های تشخیصی شناختی(CDMs)، ‫بهروز کاظمی دانا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • ‫نقش هوش معنوی در پیش بینی سلامت روانی دانشجویان با میانجی گری تاب آوری به منظور تدوین یک مدل ساختاری، ‫نرگس افضلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/02/04
 • تبیین تحولی خوردبینی، دیگر فریبی، همدلی شناختی و افسردگی در گروه های سنی 13 تا 50 سال، وحید مستقیمی رضا زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/20
 • بحران میانسالی و ارتباط آن با استرس ادراک شده، محمد رضا بهرامی حصاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/20
 • مدل یابی رابطه بین رضایت زناشویی، تعهد زناشویی و فاصله بین نگرش به عشق و نگرش به عشق مبتنی بر رابطه زناشویی، فرهنگ سینا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/21
 • ‫مقایسه‌ی اثر بخشی روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس بارش مغزی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر در درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی شهر تهران منطقه ی 17 در سال تحصیلی 1396-1395، ‫مرضیه نصرتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/21
 • مدل یابی رابطه بین رضایت زناشویی، تعهد زناشویی و فاصله بین نگرش به عشق و نگرش به عشق مبتنی بر رابطه زناشویی، سینا فرهنگ، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/22
 • تبیین رابطه خودفریبی، دیگرفریبی و همدلی شناختی با افراد با شدت افسردگی بالا و پایین، وحید مستقیمی رضازاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • کاربرد نظریه های سوال-پاسخ در تحلیلهای برازش فرد: تحلیل مقیاس تجدید نظر شده نئو، مهران مکرمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • ‫بررسی تاثیرپدیده‌ی راه‌اندازی بر ناهمخوانی شناختی و کاهش‌آن با مدل استانداردهای-خود در افراد باعزت‌نفس بالا و پایین، ‫فرهود ملک‌زاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
 • ‫ساخت و رواسازی مقیاس رضایت بیمار از کیفیت مراقبت پرستاران در بیمارستان‌های تک تخصصی شهر مشهد‌، ‫شیرین صالح، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/04/26
 • ‫ساخت و رواسازی پرسشنامه رفتارهای بهداشتی دانشجویان، ‫زهره سادات علوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • ویژگی های روان سنجی مقیاس درجه بندی اتیسم کودکان (نسخه دوم)، سارا نصیری، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • ساخت و اعتباریابی مقیاس خود- مدیریتی بیماران دیابتی و ارائه طرح آموزشی بر اساس مؤلفه‌های آزمون، سیما عباسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی ویژگی‌های روانسنجی و ساختار عاملی پرسشنامه رویکردها و مهارت های مطالعه دانشجویان (ASSIST) به روش تحلیل موازی، سید محمد مهدی سجادی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • ساخت ورواسازی مقیاس سرمایه روانشناختی و رابطه آن با بهزیستی ذهنی، میترا قدیمی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • تدوین الگوی عوامل بروز و بازدارنده فساد در صنعت فوتبال ایران ا رویکرد نظریه بنیاد، احمد محمودی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/09/20
 • تدوین برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی مبتنی برنظریۀ آدلر وارزیابی اثربخشی آن بربهبودتوانمندی روانی وکاهش درماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوارکمیته امداد، علیرضا کریمی وکیل، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/10
سمت‌های اجرایی
 • نماینده دانشگاه در جلسات معاونت پژوهش وزارت علوم، 1392/01/31
 • رئیس دفتر ارتباط با ......دانشگاه، 1391/11/28، ایران
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • آمار استنباطی(کاربرد تحلیل عاملی)، 1392/09/19