professor_pic
جلیل یونسی بروجنی
جلیل یونسی بروجنی ، دانشیار رشته سنجش و اندازه گیری است. ایشان در گروه آموزشی سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
Teaching Courses
 • آمار‌ استنباطی، کارشناسی
 • آ‌مار‌ تو‌صیفی، کارشناسی
 • آما‌ر‌ ا‌ستنبا‌طی، کارشناسی
 • آمار و احتمالات مقدماتی، کارشناسی
 • روش‌ تحقیق‌ در ‌روان ‌شناسی، کارشناسی
 • آمار و احتمالات مقدماتی، کارشناسی
 • آمار برای‌ کتابداران، کارشناسی
 • روش های‌ آماری‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌ علوم‌ تربیتی، کارشناسی
 • آما‌ر‌ ا‌ستنبا‌طی، کارشناسی
 • روان‌ سنجی، کارشناسی
 • مقدمات‌ روش‌ تحقیق‌ در علوم‌ تربیتی ، کارشناسی
 • استفاده‌ از ‌کامپیوتر ‌در ‌اندازه‌ گیری‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استفاده‌از‌روش‌های‌آماری‌و‌پژوهشی‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ‌ریزی ‌های ‌کامپیوتر‌ی د‌ر اندازه‌گیری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روشهای‌آماری‌پیشرفته‌1، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری و کاربرد آن در مدیریت ورزشی، دکتری
 • استفاده‌ از ‌کامپیوتر ‌در ‌اندازه‌ گیری‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های آماری پیشرفته ( 2 )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روشهای‌آماری‌پیشرفته‌1، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری و کاربرد آن در مدیریت ورزشی، دکتری
 • روش شناسی تحقیق در مدیریت ورزشی، دکتری
 • روش های آماری پیشرفته ( 2 )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار‌استنباطی‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روشهای‌آماری‌پیشرفته‌1، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ارزشیابی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ارزشیابی ‌طرح ها‌ و ‌برنامه ‌ریزی ‌آموزش ‌و ‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • همبستگی ‌و مدل‌ های مختلف ‌رگرسیون، دکتری
 • شیوه های کیفی در تحقیقات آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های آماری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ارزشیابی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت و استفاده از ابزارهای سنجش ویژگی های شناختی و شخصیتی، دکتری
 • ارزشیابی ‌طرح ها‌ و ‌برنامه ‌ریزی ‌آموزش ‌و ‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های آماری (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار ‌استنباطی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار‌ استنباطی ‌و‌ روش ‌تحقیق ‌پیشرفته، دکتری
 • ساخت و استفاده از ابزارهای سنجش ویژگی های شناختی و شخصیتی، دکتری
 • ساخت و استفاده از ابزارهای سنجش ویژگی های شناختی و شخصیتی، دکتری
 • ارزشیابی ‌طرح ها‌ و ‌برنامه ‌ریزی ‌آموزش ‌و ‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های ارزیابی آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت و استفاده از ابزارهای سنجش ویژگی های شناختی و شخصیتی، دکتری
 • ارزشیابی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار ‌استنباطی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار ‌استنباطی، کارشناسی ارشد M.Sc