professor_pic
جلیل یونسی بروجنی
جلیل یونسی بروجنی ، دانشیار رشته سنجش و اندازه گیری است. ایشان در گروه آموزشی سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد