professor_pic
جلیل یونسی بروجنی
جلیل یونسی بروجنی ، دانشیار رشته سنجش و اندازه گیری است. ایشان در گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
اطلاعات طرح و راه اندازی آزمایشگاه
  • یونسی بروجنی جلیل، رواسازی ابزارهای اندازه گیری با تاکید بر لیزرل، طراحی، 1393/09/01
  • یونسی بروجنی جلیل، مقدمه ای بر تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با نرم فزار Lizrel
  • یونسی بروجنی جلیل، تحلیل داده های دوارزشی با نرم افزارهای Bilog-MG و NOHARAM، راه اندازی