professor_pic
مهدی حقیقی کفاش
مهدی حقیقی کفاش ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، ارزیابی عملکرد، مدیریت منابع انسانی، مدیریت در کسب و کارهای کوچک، ارزیابی سازمان و منابع انسانی
Teaching Courses
 • برنامه‌ریزی‌استراتژیک‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌ مدیریت‌ منابع ‌انسانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت استراتژیک، کارشناسی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌سازمان‌و‌مدیریت‌، کارشناسی
 • مدیریت استراتژیک، کارشناسی
 • مبانی‌ مدیریت‌ منابع ‌انسانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌سازمان‌و‌مدیریت‌، کارشناسی
 • مدیریت منابع انسانی، کارشناسی
 • تحلیلی‌از‌استراتژیهای‌سازمانی‌موفق‌و‌ناموفق‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌استراتژیک‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های‌مدیریت‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌استراتژیک‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیلی‌از‌استراتژیهای‌سازمانی‌موفق‌و‌ناموفق‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت استراتژیک، کارشناسی
 • سمینار تحقیق و تتبع نظری (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌استراتژیک‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیلی‌از‌استراتژیهای‌سازمانی‌موفق‌و‌ناموفق‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار تحقیق و تتبع نظری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استراتژی‌ های‌ بازرگانی‌، دکتری
 • سمینار(تحقیق و تتبع نظری)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل‌ محیط ‌داخلی‌ و ‌بین ‌المللی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های‌مدیریت‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کنترل های‌ استراتژیک‌ بازرگانی‌، دکتری
 • استراتژی های بازرگانی، دکتری
 • استراتژی های بازرگانی، دکتری
 • تحلیل‌ محیط ‌داخلی‌ و ‌بین ‌المللی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار(تحقیق و تتبع نظری)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌استراتژیک‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیلی‌از‌استراتژیهای‌سازمانی‌موفق‌و‌ناموفق‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های‌مدیریت‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌سازمان‌و‌مدیریت‌، کارشناسی
 • مبانی‌سازمان‌و‌مدیریت‌، کارشناسی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار(تحقیق و تتبع نظری)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیلی‌از‌استراتژیهای‌سازمانی‌موفق‌و‌ناموفق‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های‌مدیریت‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌استراتژیک‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌استراتژیک‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت سازمان های پیچیده دیدگاه استراتژیک، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استراتژی های بازرگانی، دکتری
 • تحلیلی‌از‌استراتژیهای‌سازمانی‌موفق‌و‌ناموفق‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استراتژی های بازرگانی، دکتری
 • مدیریت‌استراتژیک‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی و اجرای سیاستگذاری در سازمان های بازرگانی، دکتری
 • طراحی و اجرای سیاستگذاری در سازمان های بازرگانی، دکتری
 • برنامه‌ریزی‌استراتژیک‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت استراتژیک در شرکت های مادر و هلدینگ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌ استراتژیک ‌گردشگری‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیلی‌از‌استراتژیهای‌سازمانی‌موفق‌و‌ناموفق‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استراتژی های بازرگانی، دکتری
 • مدیریت‌استراتژیک‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌ استراتژیک ‌گردشگری‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استراتژی های بازرگانی، دکتری
 • مدیریت‌استراتژیک‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت استراتژیک در شرکت های مادر و هلدینگ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استراتژی‌ های‌ بازرگانی‌، دکتری
 • استراتژی‌ های‌ بازرگانی‌، دکتری
 • مدیریت‌استراتژیک‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استراتژی‌ های‌ بازرگانی‌، دکتری
 • مدیریت‌استراتژیک‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی ‌و ‌اجرای ‌سیاستگذاری و ‌سازمان های ‌بازرگانی‌، دکتری
 • مدیریت استراتژیک در شرکت های مادر و هلدینگ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی ‌و ‌اجرای ‌سیاستگذاری و ‌سازمان های ‌بازرگانی‌، دکتری
 • استراتژی‌ های‌ بازرگانی‌، دکتری
 • طراحی ‌و ‌اجرای ‌سیاستگذاری و ‌سازمان های ‌بازرگانی‌، دکتری
 • مدیریت‌استراتژیک‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت استراتژیک رسانه، کارشناسی ارشد M.Sc