professor_pic
مهدی حقیقی کفاش
مهدی حقیقی کفاش ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، ارزیابی عملکرد، مدیریت منابع انسانی، مدیریت در کسب و کارهای کوچک، ارزیابی سازمان و منابع انسانی