professor_pic
ژانت هاشمی آذر پیله رود
ژانت هاشمی آذر پیله رود ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی روانشناسی (آ.ک)استثنایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد