professor_pic
حشمت اله فلاحت پیشه
حشمت اله فلاحت پیشه ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد
Teaching Courses
  • روابط شمال - جنوب، دکتری
  • تبیین اندیشه های سیاسی ، کارشناسی ارشد M.Sc
  • سمینار مسائل سیاسی رور، دکتری
  • روابط‌شمال‌-‌جنوب، دکتری
  • روابط‌شمال‌-‌جنوب، دکتری