professor_pic
حمید آماده
حمید آماده ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی و محیط زیست دانشکده اقتصاد عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • آماده حمید، رضائی علی. (1390). اندازه گیری کارایی زیست محیطی با استفاده از مدل کارایی سراسری ستانده مطلوب و نامطلوب تفکیک ناپذیر سراسری در بخش تولید انرژی الکتریکی شرکت های برق منطقه ای. مطالعات اقتصاد انرژی، 8، 30
 • بانوئی علی اصغر، یوسفی محمدقلی، آماده حمید، شاکری حسین آباد عباس. (---). سنجش آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی SAM. سیاست گذاری اقتصادی
 • آماده حمید، قاضی مرتضی، عباسی فر زهره. (---). بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد ایران. تحقیقات اقتصادی، 44، 86
 • آماده حمید. (---). بررسی رابطه حجم گازهای گلخانه ای و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران.... پژوهشنامه اقتصادی، 4
 • آماده حمید. (---). تبیین موانع در راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیکی در چارچوب سند ایران1404. دانش و توسعه، 1
 • رضائی علی، آماده حمید، محمدی تیمور. (1391). تحلیل بهره وری و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده منابع انرژی فسیلی: رویکرد تابع مسافت جهت دار. 2
 • آماده حمید. (1386). تحلیل تغییرات قیمتی گوشت مرغ با کاربرد الگوی ARDL. پژوهشنامه اقتصادی، 10، 2
 • آماده حمید، جعفرپور محمود. (1389). بررسی موانع راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 9، 36
 • آماده حمید، امامی میبدی علی، آزادی نژاد علی. (1388). رتبه بندی استان های کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها. دانش و توسعه، 16، 29
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، ذاکری زهرا، کرمی مهدی. (1391). سنجش آثار و تبعات کاهش تولید بخش کشاورزی بر اقتصاد در چارچوب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور. سیاست گذاری اقتصادی، 4، 7
 • آماده حمید، آسیائی محمد، کوپاهی مجید. (1387). بررسی عملکرد اقتصادی تعاونی های فرآوری شیر. پژوهشنامه اقتصادی، 7، 1
 • یوسفی محمدقلی، آماده حمید، کریمی طاهره. (1392). تغییرات ساختاری و تاثیر آن بر اشتغال صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران. مطالعات مدیریت صنعتی، 11، 28
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید. (1391). بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 3، 10
 • آماده حمید. (1392). تحلیل اقتصادسنجی تقاضای نفت گاز در زیربخش حمل و نقل جاده ای- مقایسه رهیافت هم انباشتگی و STSM. مطالعات اقتصاد انرژی، 10، 39
 • آماده حمید، شاکری حسین آباد عباس، محمدیان فرشته. (1391). بررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی کشورهای OECD و OIC). مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 1، 2
 • آماده حمید، شاکری حسین آباد عباس، محمدیان فرشته. (1392). رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی کشورهای OECD و OIC). پژوهشنامه اقتصادی، 1، 2
 • آماده حمید، غفاری علیرضا، فرج زاده زکریا. (1393). تحلیل اثرات محیط زیستی و رفاهی اصلاح یارانه حامل های انرژی (کاربردالگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر). 4، 13
 • محمدیان فرشته، آماده حمید، شاکری حسین آباد عباس. (1392). ارائه وآزمون الگویی جدید برای تبیین اندازه دولت. پژوهشنامه اقتصادی، 13، 49
 • Amadeh hamid. (2012). ARIMA AND ARFIMA PREDICTION OF PERSIAN GULF GAS-OIL F.O.B. Knowledge Investment, 2, 7
 • آماده حمید، مهرگان نادر، حقانی محمود، حداد میثم. (1392). برآورد تابع تقاضای نفت گاز در بخش کشاورزی ایران با رویکرد سری زمانی ساختاری. پژوهشنامه اقتصادی، 13، 4
 • آزادی نژاد علی، آماده حمید، امامی میبدی علی. (1393). بررسی عوامل مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت استان‌‌های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داد‌ه‌‌ها. تحقیقات اقتصادی، 49، 1
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید. (1393). تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فرآورده‌های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح‌شده ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه‌محور. مجلس و راهبرد، 21، 79
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید. (1391). بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده‌های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM). تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال سوم، 10
 • آماده حمید، خادمعلی زاده امیر، بقالیان محبوبه. (1393). تاثیر تحریم های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران1393. راهبرد اقتصادی، 3، 11
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید. (1391). ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮآورده اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، -، 10
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید. (1393). تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فراورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور. مجلس و راهبرد، 21، 79
 • آزادی نژاد علی، آماده حمید، امامی میبدی علی. (1393). بررسی عوامل موثر در کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها. تحقیقات اقتصادی، 49، 1
 • معمارزاده عباس، امامی میبدی علی، آماده حمید، قاسمی نژاد امین. (1392). کاربرد الگوریتم جستجوی گرانشی و مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته در مدل سازی قیمت نفت تک محموله ایران. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 4، 14
 • محمدی تیمور، آماده حمید، برکشلی فریدون، وافی نجار داریوش. (1395). جایگزین سازی بین سوختی در OECD و اثر آن بر نوسان سهم صادرات نفت خام ایران. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 10، 33
 • اخباری رضا، آماده حمید. (1394). تحلیل رابطه هم انباشتگی میان نرخ بیکاری و رشد اقتصادی با رویکرد آزمون کرانه ها: شواهدی از اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 15، 59
 • آماده حمید، عفتی فرشید، امینی امین. (1393). پیش بینی قیمت بنزین فوب خلیج فارس با استفاده از ARIMA و ARFIMA. 8، 29
 • اخباری رضا، آماده حمید. (1396). کاربرد فرضیه پناهگاه آلودگی در شناسائی صنایع آلاینده. علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19، 2
 • آماده حمید، زمانی ساحل. (---). کارائی زیست محیطی شبکه اتوبوسرانی تهران با تحلیل پوششی داده ها. علوم و تکنولوژی محیط زیست
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید. (1393). تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور. مجلس و راهبرد، 21، 79
 • خورسندی مرتضی، کافی نرگس، آماده حمید. (1395). تجارت خارجی و امنیت زیست‌محیطی در ایران. مطالعات راهبردی، 19، 74
 • الهی ناصر، امامی میبدی علی، آماده حمید، تکلیف عاطفه. (1396). بررسی تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تاکید بر نقش سرمایه گذاری. اقتصاد و الگوسازی، 8، 29
 • الهی ناصر، امامی میبدی علی، آماده حمید، تکلیف عاطفه. (1396). بررسی و مقایسه اثر عدم تقارن تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی (کشورهای منتخب صادر کننده و واردکننده نفت به روش GMM). فصلنامه علوم اقتصادی(اقتصاد مالی و توسعه)، 11، 38
 • امامی میبدی علی، آماده حمید، امینی فیروزه. (1396). مقایسه کارایی فنی و زیست کارایی در نیروگاه های منتخب حرارتی کشور. پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 3، 8
 • آماده حمید، احراری مهدی، قدسی محمدعلی. (1395). مطالعه تاب آوری اکوسیستم شهر تهران در برابر آلاینده های هوا. اقتصاد و تجارت نوین، 11، 3
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Davoudi Kamran, Amadeh hamid, Ghafarzadeh Hamid Reza. (---). Designing optimal allocation method of financial resources to reduce energy losses in ..... International Academic Journal of Science and Engineering
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • خالقیفر نجمه، آماده حمید، حداد میثم، سومینن کنفرانس سالانه انرژی پاک، سخنران، مقاله کامل، مدیریت مصرف انرژی در مناطق گرمسیر(1):کاربردی از نظریه بازی ها، 1392/04/12، 1392/04/13
 • آماده حمید، زیرکی فائزه، دومین همایش ملی حفاظت و برنامه زیری محیط زیست، سخنران، مقاله کامل، ارزیابی کارایی فنی مناطق 22 گانه شهرداری تهران درمدیریت پسماندخانگی، 1392/05/24
 • آماده حمید، خالقیفر نجمه، حقانی محمود، صادقی حسین، سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، سخنران، مقاله کامل، کاربرد نظریه بازی ها در تعیین نحوه تعامل مصرف کننده و شبکه در حضور تعرفه هایمتغییر انرژی الکتریکی، 1392/06/26، 1392/06/27
 • خالقیفر نجمه، آماده حمید، حقانی محمود، صادقی حسین، سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، سخنران، مقاله کامل، بررسی تاثیر تعرفه های خرده فروشی جهت مدیریت بار خانگی با رویکرد نظریهبازی ها، 1392/06/26، 1392/06/27
 • آماده حمید، اخباری رضا، دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، سخنران، مقاله کامل، مدل سازی و پیش بینی وضعیت آلاینده های هوای شهر تهران، 1392/10/04، 1392/10/05
 • آماده حمید، قاسمیان حمید، جماکوهی کیانوش، اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد، سخنران، مقاله کامل، برآورد ارزش حفاظتی پارک جنگلی گیسوم با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط، 1392/12/14، 1392/12/15
 • آماده حمید، جهانگرد اسفندیار، جهانگیری شیما، اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد، سخنران، 1392/12/14، 1392/12/15
 • خالقیفر نجمه، آماده حمید، رضائیان محمدحسین، چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک، سخنران، مقاله کامل، مدلسازی تعامل خرده فروشان و خانوار در بازار خرده فروشی برق: رویکردی از نظریه بازی ها، 1393/04/04، 1393/04/05
 • آماده حمید، برکان محمد، دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، سخنران، مقاله کامل، بررسی تغییرات کارایی و بهره وری تولید برق در برنامه های توسعه کشور و نگاهی برنقش مسائل زیست محیطی برکارایی تولید برق، 1393/07/17
 • قاضی مرتضی، آماده حمید، هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی، سخنران، مقاله کامل، بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • goldani mehdi, Amadeh hamid, zamanipour mehdi, System Dynamics International Conference, announcer, complete article, A System Dynamics Approach in Water.Res.Managment..., 2011/07/24, 2011/07/28
 • شریف پور محمد، آماده حمید، کاوسی محمد، شاکری حسین آباد عباس، اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن، سخنران، مقاله کامل، ارزش گذاری کارکرد تفریحی دریاچه زریبار ازروش دومرحله ای هکمن، 1391/11/25، 1391/11/26
 • آماده حمید، گلدانی مهدی، دهمین همایش بین المللی انرژی، سخنران، 1393/06/04، 1393/06/05
 • بقالیان محبوبه، آماده حمید، خادمعلی زاده امیر، دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تأثیر تحریم های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران، 1393/06/30، 1393/06/31
 • عطایی ابوذر، امامی میبدی علی، آماده حمید، ابراهیمی احمد، کنفرانس بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری، سخنران، 1394/02/24، 1394/02/25
 • عطایی ابوذر، امامی میبدی علی، آماده حمید، ابراهیمی سید احمد، کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، برآورد ارزش تفرجی آبشار بیشه استان لرستان با استفاده از ارزش گذاری مشروط (CVM)، 1394/02/24، 1394/02/25
تالیف
 • آماده حمید، رضایی علی. (---). تعاون و بهره وری. وزارت تعاون
 • آماده حمید، آسیائی محمد. (1391). روش ها و مدل های برنامه ریزی در اقتصاد روستا. ایران-تهران، بنیاد مسکن
ترجمه
 • آماده حمید، فرج زاده زکریا. (1390). اقتصاد خرد جلددوم. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • آماده حمید، فرج زاده زکریا. (1390). اقتصاد خرد جلد اول. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • ساماندهی زنجیره تامین کالای شهروند، 1384/01/01
 • بررسی نقاط ضعف و قوت فروشگاههای شهروند از دید مشتریان، 1384/01/01
 • برنامه بازاریابی شهروند، 1384/01/01
 • مطالعات بازار گوشت مرغ، 1385/01/01
 • تحلیل تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران، 1391/04/01
 • بررسی تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران، 1391/04/01
کارشناسی ارشد
 • تخمین تابع قیمت هدانیک زیست محیطی مسکن در شهر تهران، آرش اعظمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/04/30
 • تاثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال صنایع کارخانه ای، مهدی بوبرد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/04
 • بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار حمل و نقل شهری...، راحله احمدلو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/11
 • بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار حمل و نقل شهری ( مطالعه موردی شهر تهران )، راحله احمدلو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/11
 • تجزیه انتشار در اکسید کربن به عوامل ساختاری و بررسی ارتباط آن با رشد اقتصادی در ایران، نگین لطیفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/12
 • تجزیه انتشار CO2 به عوامل ساختاری و...، نگین لطیفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/12
 • آزمون فرض رفتار تبانی میان اعضای اوپک با استفاده از مدل پورتر، علیرضا اندیشگر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/12
 • بررسی اثر درآمدهای نفتی بر توسعه انسانی در کشورهای نفتی، سیاوش سالور، 1389/12/01
 • ارزیابی اقتصادی-زیستت محیطی احداث نیروگاه برق، یونس احمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/27
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و معرف انرژی...، پدرام آثاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/05/02
 • برآورد ارزش تفریحی پارک پردیسان، سمن هوشمندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/21
 • بررسی اثر عدم اطمینان تورم بر روی رشد اقتصادی، یاسر ستاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/27
 • بررسی اثر عدم اطمینان تورم بر رشد اقتصادی، یاسر ستاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/29
 • اندازه گیری کارآیی بهره وری واحدهای تابعه پتروشیمی، حسن پولاد نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/30
 • بررسی کارآیی فنی و بهره وری مالک های خصوصی ...، معصومه مسعودی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/09/22
 • اندازه گیری کارآیی و بهره وری محیط زیست محیطی در دو گروه...، علی رضائی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/27
 • انتگرالگیری بهره وری و کارایی زیست محیطی در دو گروه از کشورهای منتخب...، علی رضایی، کاربردی، 1390/10/27
 • ارزیابی کارآیی فنی شهرداری مناطق 22 گانه...، فائزه زیرکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/12
 • بررسی پیامدهای هدفمندی یارانه های انرژی...، وحید ذاکری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/12
 • کانال های اثرگذاری درآمد نفتی بر رشد اقتصادی...، حمید صفاریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/12
 • تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر دستمزد و اشتغال صنعتی، زهرا بادکوبه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/12
 • بررسی اثر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی...، سجاد سالاروندیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 • بررسی آثار فرار از مالیات بر رشد اقتصادی ایران، سجادسالاروندیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/02
 • رابطه پویا بین مصرف انرژی...، پریسا کافی، 1391/01/01
 • مقایسه تطبیقی تاثیر هزینه ای تحقیق و توسعه ...، ابوالحسن کارآمد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/21
 • بررسی رابطه بین اندازه دولت و محیط زیست، فرشته محمدیان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/28
 • آزمون فرضیه پناهگاه آلودگی از سوی...، محبوبه دلفان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/28
 • پیش بینی قیمت و نوسانات قیمت نفت تک محموله ای، عباس معمار زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • اثر سرمایه ICT بر مصرف برق در کشورهای در حال توسعه، سمانه والی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/18
 • تحلیل هزینه-فایده صنعت روغن...، مهدی نکوئیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/01
 • ارزیابی کارایی زیست محیطی صنایع کارخانه ای ایران با روش SBM، لیلی ملکی شکورکندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/10
 • استفاده از اقتصاد اتریشی برای توضیح...، صحافی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/10
 • رابطه پویا بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و محیط زیست، پریسا کافی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/11
 • اندازه گیری زیست کارآیی و بهره وری سبز مجتمع های پتروشیمی ایران به روش تحلیل پوششی داده ها ( DEA )، فائزه امیر حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/11
 • ارزشگذاری کارکرد تفریحی دریاچه زریوار...، محمد شریف پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/11
 • برآورد تابع تقاضای پودر شوینده در ایران، آقای حیدری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/14
 • بررسی اثر متغیرهای کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، آزاده عبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • ارزیابی کارآیی زیست محیطی صنایع...، لیلی ملکی، 1391/12/01
 • بررسی تاثیر درآمدهای نفت بر واردات...، سجاد محدث، 1392/02/01
 • قیمت گذاری اقتصادی آب در بخش...، سودابه برزگر، 1392/06/01
 • ارزشگذاری تفریحی باغ گیاهشناسی...، جاسم عبدالهی، 1392/06/01
 • قیمت گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی به روش رمزی (مطالعه موردی استان مازندران)، سودابه برزگر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/26
 • ارزیابی اقتصادی مکانیسم توسعه پاک بر صنعت نفت و گاز ایران(مطالعه موردی طرح جمع آوری گازهای همراه در میادین منتخب)، نجمه انصاری سامانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/30
 • ارزشگذاری تفریحی باغ گیاه شناسی ارم با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط، جاسم عبداللهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/21
 • بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تخلیه منابع انرژی پایان پذیر (‌نفت ، گاز و ذغال سنگ )، امیر تویسرکانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/12/25
 • بررسی زیست کارایی بیمارستان های سازمان تآمین اجتماعی استان تهران با استفاده ازDEA طی سال های 90- 1385 ،، مهدخت کیقبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/25
 • مقایسه رابطه بین مصرف انرژی و زشد اقتصادی در ایران، سپیده غلامنژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/29
 • بررسی اثرات رفاهی ایجاد تعاونی های فرآوری، نیره زواره ای، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/29
 • بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب آسیایی، سپیده غلام نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/29
 • ارزش گذاری اقتصادی خدمات تفریحی پارک جنگلی طالقانی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط،، جواد صفایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/29
 • سنجش محتوای مستقیم و غیر مستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده، الهام کمال، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر رابطه مبادله ایران و چین، محمد تنکابنی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • تاثیر تحریم های اقتصادی بر اشتغال در ایران، محبوبه بقالیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/07/20
 • تاثیر تحریم های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران، محبوبه بقالیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/07/20
 • تحلیل اقتصادی تأثیر عوامل انسانی بر محیط زیست در کشورهای گروه D8 رهیافت مدل STIPAP، محسن براتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/08/27
 • بررسی عوامل موثر بر نقش زنان در مصرف آب خانگی، فاطمه مسلمجوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/30
 • اندازه گیری صرفه های اقتصادی مقیاس در، محمد میرزاده اهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/04
 • تاثیر مصرف انرژی بر هزینه و کارائی تواید در صنایع، حمزه بناوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/29
 • برآورد ارزش اقتصادی – تفریحی آبشار بیشه استان لرستان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، ابوذر عطایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/07/01
 • امکان سنجی راه اندازی بازار مجوزهای قابل مبادله آلودگی در ایران، فاطمه ادیبی خو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/07/05
 • امکانسنجی راه اندازی بازار مجوزهای قابل مبادله آلودگی، زهرا ادیبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/07/05
 • تآثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر تقاضای بنزین در ایران، حسین اسلامی نیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/07/13
 • تآثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برکیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، مسعود کوهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/09/02
 • برآورد ارزش تفریحی بوستان گفتگو در تهران با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM )، مهدی ولی دادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/02
 • اثر وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر توسعه پایدار، سارا عبدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/17
 • امکانسنجی برقراری مالیات های سبز در اقتصاد ایران، ربابه سادات رازقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/26
 • تحلیل اقتصادی-زیست محیطی جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت مایع، سیده فاطمه عبدشاهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/26
 • تحلیل بهره وری آب در کشت نیشکر (مطالعه موردی استان خوزستان)، مریم مرادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/01
 • بررسی تاثیر خشکسالی بر الگوی کشت محصولات زراعی مطالعه موردی استان همدان، لیلا نادری موحد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/01
 • برآورد ارزش تفریحی بوستان گفتگو با روش ارزشگذاری مشروط، مهدی ولیدادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/25
 • تاثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر تقاضای بنزین، حسین اسلامی نیا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/02/20
 • تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب، مسعود کوهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/11
 • قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان زنجان)، رضا حاتمی کیا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/21
 • بررسی ظرفیت های همکاری اقتصادی ایران و سوریه با تأکید بر چشم انداز سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز، خالد الجمعه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/21
 • بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات روی آلودگی های محیط زیست، اسماعیل شعبانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/29
 • بررسی تاثیر توسعه ذخایر نامتعارف گازطبیعی بر قیمت گاز وارداتی آسیا و اروپا، فاطمه سلطان زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/29
 • تأثیر نا برابری درآمد بر آلودگی محیط زیست در ایران، سمیرا محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تجارت بر انتشار دی اکسید کربن، نرگس کافی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/10/27
 • مزیت نسبی و تحلیل نقش نهاده آب در چارچوب سیاست خودکفائی محصولات کشاورزی، هدیه احدزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/04
 • مالیات بر سوخت و اثر آن بر انتشار گاز CO2 در کشورهای منتخب OECD، طاهره صفیاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • مقایسه کارایی و بهره وری زیست محیطی و فنی در نیروگاه های منتخب حرارتی کشور، فیرزه امینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/25
 • ارزیابی اقتصادی سیاست کاهش خام فروشی گاز طبیعی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، هانیه کریمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/25
 • تجزیه مصرف انرژی و انتشارCO2 در نیروگاه های حرارتی منتخب به روش LMDI طی سال های 89 تا 93، ناهید اسدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/25
 • تحلیل پویای جایگزینی بین سوختی در نیروگاههای سوخت فسیلی ایران، مهدی هدایتی نیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/23
 • برآورد تابع ... نفتی زیست محیطی تخریب جنگل در ایران، مهدی علیمردانی
 • تغییرات ساختاری در صنایع کارخانه ای ایران، طاهره کریمی
 • اندازه گیری تجزیه و تحلیل کارآیی بهره وری شرکتهای خودرو ساز، خدیجه نجفیار
 • بررسی رابطه مصرف گاز طبیعی و انتشار CO2، مائده قلی زاده
 • بررسی عوامل موثر بر مصرف آب در بخش خانگی تهران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی اثر ICT بر مصرف برق در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مالیات بر سوخت و اثر آن بر انتشار co2 در کشورهای oecd، طاهره صفیاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • برآورد قیمت سایه ای آلاینده های CO2 در نیروگاه...، پریسا آقاکثیری
 • بررسی تاثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر...، شیما جهانگیری
 • ارزیابی اقتصادی نیروگاه سیکل ترکیبی خورشیدی یزد، مسعود پرویزی
 • بررسی رابطه رشد اقتصادی و کارایی زیست محیطی، میثم رافعی
 • کانالهای اثرگذار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران
 • برآورد تابع مصرف آب خانگی در شهر تهران، روشنک آذر افشار
 • بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر تاب آوری اقتصادی، علیرضا ارشادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تخمین تابع قیمت هدامیک زیست محیطی مسکن شهر تهران با استفاده از داده های ترکیبی، آرش عظیمی
 • اندازه گیری کارآیی فنی بخش صنعت استان های کشور و بررسی عوامل موثر بر آن، علی آزادی نژاد
PhD
 • بررسی کمی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فراورده¬های نفتی در چارچوب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور، علی فریدزاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/23
 • تحلیل اثر پویا و نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی ، با تاکید بر نقش سرمایه گذاری: رویکرد پانل هم انباشتگی، ناصر سیف اللهی انار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/31
 • تاثیر زیر ساخت های اجتماعی بر رشد اقتصادی، حسین محمدی
سمت‌های اجرایی
 • معاون مالی و اداری دانشکده اقتصاد
همکاری در نشریات
 • پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، علمی پژوهشی