professor_pic
سپیده صفیه نواب زاده شفیعی
سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ، استادیار رشته ادبیات تطبیقی است. ایشان در گروه زبان فرانسه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد