professor_pic
سپیده صفیه نواب زاده شفیعی
سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ، استادیار رشته ادبیات تطبیقی است. ایشان در گروه زبان فرانسه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
ثبت تدوین جزوات درسی
  • نامه نگاری فرانسه، 1385/06/04، جزوه درسی، چاپی
  • خواندن درک مفهوم متون انسانی و اجتماعی، 1387/06/02، گردآوری، چاپی
  • خواندن و درک مفهوم ماون گوناگون، 1391/06/04، گردآوری، چاپی
  • خواندن و درک مفهوم متون ساده، 1393/10/20، گردآوری، چاپی
  • مقابله و بررسی آثار، 1394/06/14، گردآوری، چاپی
  • ترجمۀ متون علمی و فنی، 1395/06/06، گردآوری، چاپی
  • خواندن متون ساده، گردآوری، چاپی