professor_pic
حسین یحیی زاده پیر سرائی
حسین یحیی زاده پیر سرائی ، دانشیار رشته مددکاری اجتماعی است. ایشان در گروه آموزشی مدد کاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی عضویت دارد
Teaching Courses
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مسائل‌راهنمایی‌و‌مشاوره‌در‌ایران‌و‌جهان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مسائل‌راهنمایی‌و‌مشاوره‌در‌ایران‌و‌جهان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی‌درآموزش،پژوهش‌ومدیریت‌مددکاری‌اجتماعی، دکتری
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مسائل‌راهنمایی‌و‌مشاوره‌در‌ایران‌و‌جهان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مسائل‌راهنمایی‌و‌مشاوره‌در‌ایران‌و‌جهان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش‌عملی‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مسائل‌راهنمایی‌و‌مشاوره‌در‌ایران‌و‌جهان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مسائل‌راهنمایی‌و‌مشاوره‌در‌ایران‌و‌جهان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی‌درآموزش،پژوهش‌ومدیریت‌مددکاری‌اجتماعی، دکتری
 • آموزش‌عملی‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مسائل‌راهنمایی‌و‌مشاوره‌در‌ایران‌و‌جهان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش‌عملی‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد
 • مسائل‌راهنمایی‌و‌مشاوره‌در‌ایران‌و‌جهان‌، کارشناسی ارشد
 • مسائل‌راهنمایی‌و‌مشاوره‌در‌ایران‌و‌جهان‌، کارشناسی ارشد
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد
 • آموزش‌عملی‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مسائل‌راهنمایی‌و‌مشاوره‌در‌ایران‌و‌جهان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مسائل‌راهنمایی‌و‌مشاوره‌در‌ایران‌و‌جهان‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی‌درآموزش،پژوهش‌ومدیریت‌مددکاری‌اجتماعی، دکتری
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش‌عملی‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌آزمونهای‌شناختی‌و‌کاربرد‌آنها‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی‌درآموزش،پژوهش‌ومدیریت‌مددکاری‌اجتماعی، دکتری