professor_pic
محمود محمدیان محمودی تبار
محمود محمدیان محمودی تبار ، استادیار رشته مدیریت بیزینس ، تخصص بازاریابی بین الملل است. ایشان در گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: مدل های کسب و کار ، بیزینس ، مارکتینگ ، استراتژی و برندینک
منتشر شده در نشریات داخلی
 • محمدیان محمودی تبار محمود، شفیع ها راحیل. (1387). بررسی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویزه نام و نشان. مدیریت بازاریابی، 1، 1
 • محمدیان محمودی تبار محمود، فرهمند سینا، دستجردی محمد. (1389). ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا. مدیریت بازرگانی، 1، 1
 • محمدیان محمودی تبار محمود. (1343). انواع روشهای ارزیابی اثربخشی تبلیغات. توسعه مهندسی بازار، 1، سال چهارم، شماره 15
 • محمدیان محمودی تبار محمود، انصاری قاسم، قدس سینا. (1389). عوامل موثر بر حفظ شرکت های اپراتور. مدیریت بازاریابی، 1، 1
 • محمدیان محمودی تبار محمود. (1385). اثربخشی تبلیغات وتبلیغات اثربخش. مهندسی تبلیغات، 1، 1
 • محمدیان محمودی تبار محمود. (1385). کلیشه های ذهنی نادرست در تبلیغات. مهندسی تبلیغات، 1، 1
 • محمدیان محمودی تبار محمود، محمدیان مجتبی. (1386). مدل کاربردی تبلیغات از طریق sms. توسعه مهندسی بازار، 1، 1
 • محمدیان محمودی تبار محمود، محمدیان مجتبی. (1386). طراحی شعار تبلیغاتی در جنگ های سرد بازاریابی. مهندسی تبلیغات، 1، 2
 • محمدیان محمودی تبار محمود، شمسی جعفر. (1386). ریخت شناسی تبلیغات سیاسی در کشورهای غربی. توسعه مهندسی بازار، 1، 3
 • محمدیان محمودی تبار محمود، محمدیان مجتبی. (1386). دگردیسی بازاریابی پی محور با تاکید بر صنعت گردشگری. توسعه مهندسی بازار، 1، 2
 • محمدیان محمودی تبار محمود، پورغفاری آقای. (1386). عوارض تکرار در تبلیغات رسانه ها. مدیریت بازاریابی، 1، 5
 • محمدیان محمودی تبار محمود، پورغفاری آقای. (1386). کالبد شکافی عوامل درگیر در عرصه تبلیغات ایران. مهندسی تبلیغات، 1، 2و3
 • محمدیان محمودی تبار محمود. (1385). بازاریاب خاموش. فرصت، 1، 4
 • کاویانی حسین، محمدیان محمودی تبار محمود، مظلومی نادر، ضرغام بروجنی حمید. (1394). طراحی الگوی بکارگیری استراتژی کانالهای توزیع ترکیبی در سازمانهای مالی. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 7، سال هفتم، شماره 13
 • محمدیان محمودی تبار محمود، ناصحی فر وحید، تقوی فرد محمد تقی، غفوریان شاگردی امیر. (1395). بررسی تاثیر استراتژی ترفیع بر رابطه بین ابزارهای ارتباطی و ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در صنعت مواد غذایی ایران. تحقیقات بازاریابی نوین، 6، شماره 20
 • محمدیان محمودی تبار محمود، خداداد حسینی سید حمید، کردناییج اسدالله، شفیعی میثم. (1393). طراحی مدل بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران. سال ششم، شماره 11
 • محمدیان محمودی تبار محمود، خداداد حسینی سید حمید، کردناییج اسدالله، شفیعی میثم. (1393). مفهوم پردازی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران. پژوهش های مدیریت در ایران، سال هجدهم، شماره 1 پیاپی 83
 • محمدیان محمودی تبار محمود، خداداد حسینی سید حمید، کردناییج اسدالله، شفیعی میثم. (1393). طراحی مدل تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران. دوره جدید، سال بیست و یکم، شماره 3
 • محمدیان محمودی تبار محمود، روحانی امیر رضا، هاشمزهی علی، کریمیان مجتبی. (1394). عوامل موثر در انتخاب مدل های کسب و کار الکترونیکی کوچک و متوسط در ایران. مدیریت فناوری اطلاعات، سال سوم، شماره 12
 • محمدیان محمودی تبار محمود، بخشنده قاسم. (1393). بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف کنندگان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 75
 • محمدیان محمودی تبار محمود، احمدی مهسا. (1395). عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در تهیه موسیقی. هنرهای نمایشی و موسیقی، 53
 • محمدیان محمودی تبار محمود، الله وردی مصطفی، سلیمی امیر. (1392). بررسی تاثیر بازارگرایی صادرات و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات (مورد مطالعه: صادرکنندگان نمونه ایران در سال 1390(. مدیریت بازرگانی، 5/4، سال پنجم، شماره 18
 • محمدیان محمودی تبار محمود، ختایی امیر. (1390). رابطه میان عوامل روانی ، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز ( حامی محیط زیست ). مدیریت بازرگانی، دوره 3 ، شماره 7 ، بهار 1390
 • محمدیان محمودی تبار محمود، ربیعی علی، جمیلی بیتا. (1390). ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی اثرگذارترین عوامل بر افزایش آن در شهر تهران. تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول – شماره دوم
 • محمدیان محمودی تبار محمود، ندایی امیر حسن، گیاهی یاسمن. (1390). راهکارهای بهبود حضور در بازار بین المللی فیلم ایران. هنرهای نمایشی و موسیقی، شماره 43
 • Mohammadian Mahmoud, Dadashi Mohammad Ali. (2016). MARKETING STRATEGIES FOR ORGANIC PRODUCTS IN IRAN. International Journal Of Agricultural Management & Development, 6, Volume 6, Issue 2
 • Mohammadian Mahmoud, Ahmadi Mahsa. (2015). INFLUENCIAL FACTORS ON CONSUMER MUSIC BUYING BEHAVIOR FROM MUSIC STORES. internatinal business and management, Vol. 10, No. 2
 • Mohammadian Mahmoud, Sezavar Elham. (2012). THE IMPACT OF MARKETING MIX ON ATTRACTING AUDIENCES TO THE CINEMA. internatinal business and management, Vol. 5, No. 1
 • Mohammadian Mahmoud, Rahimipour Negar. (2012). INFLUENTIAL FACTORS IN CUSTOMER'S BRAND IMAGE OF THE SPONSOR. internatinal business and management
 • محمدیان محمودی تبار محمود، پرهیزکار محمد مهدی، درگی غلامرضا. (1386). شناسایی و اولویت بندی پارامترهای مؤثر در اثر بخشی تبلیغات اینترنتی. مجله جهانی رسانه
 • محمدیان محمودی تبار محمود، ناصحی فر وحید، قاسمی حسن. (1386). چگونگی توانمندسازی شرکتهای ارایه کننده خدمات بازاریابی. بررسی های بازرگانی، 25
 • محمدیان محمودی تبار محمود، امین فرشته. (1386). مدلی برای رتبه بندی مشتریان در صنعت بانکداری به منظور اجرایی نمودن مدیریت روابط با مشتری. مطالعات مدیریت بهبود و تحول
 • مانیان امیر، رونقی محمد حسین، سهرابی بابک، محمدیان محمودی تبار محمود، امیری مجتبی. (1394). چارچوب پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از رویکرد تفسیری در صنعت نوشیدنی. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال هفتم، 14
 • حقیقی کفاش مهدی، محمدیان محمودی تبار محمود، تقوا محمدرضا، اسماعیلی محمدرضا. (1396). تعیین شاخص های معرف محصول فرهنگی هنری ایرانی-اسلامی در نظال جمهوری اسلامی. مطالعات قدرت نرم، 7، 16
 • حقیقی کفاش مهدی، اسماعیلی محمدرضا، محمدیان محمودی تبار محمود، تقوا محمدرضا. (1396). دسته بندی عواملی موثر بر تقاضای محصولات فرهنگی در بازار داخلی. پژوهش های مدیریت در ایران، 21، 2
 • نظرپور کاشانی حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، دهدشتی شاهرخ زهره، محمدیان محمودی تبار محمود. (1395). خانواده و الگوی مصرف؛ تحلیلی کیفی بر الگوهای رفتار خرید مبتنی بر نظریه های سبک زندگی. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 10، 34
 • ناصحی فر وحید، عسکری ماسوله سعید، محمدیان محمودی تبار محمود. (1396). تبیین مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد بهبود فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: وزارت دادگستری). مدیریت فردا، 16، 50
 • محمدیان محمودی تبار محمود، دهدشتی شاهرخ زهره، خاشعی ورنامخواستی وحید، داداشی محمد علی. (1395). بررسی نقش عوامل آموزشی محیطی بر عملکرد شرکت‏ های تولید محصول ارگانیک. پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 33
 • داداشی محمد علی، محمدیان محمودی تبار محمود، دهدشتی شاهرخ زهره، خاشعی ورنامخواستی وحید. (1396). تعیین اثرگذاری مدیریت ابعاد بازارگرایی بر عملکرد شرکت های صنایع غذایی محصولات ارگانیک در ایران. پژوهش های مدیریت عمومی، 10، 35
 • دیواندری علی، محمدیان محمودی تبار محمود، شامی زنجانی مهدی، عابدی احسان. (1393). تدوین و تبیین چارچوب استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک های تجاری خصوصی ایران. مدیریت بازرگانی، 6، 1
 • محمدیان محمودی تبار محمود، نعمت پور محمد، قربانی سعید، سیدی پیمان. (---). شخصیت برند مقصد گردشگری تهران و اعتماد به مقصد گردشگری: با نقش میانجی همخوانی خودپنداره گردشگر. مطالعات مدیریت گردشگری، 12، 47
 • دهدشتی شاهرخ زهره، محمدیان محمودی تبار محمود، تقوا محمدرضا، فرج حمیدرضا. (1398). الگوی فرایندی تجاری سازی خدمات در شرکتهای دانش بینان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات. مدیریت فرهنگ سازمانی، 17، 1
 • ناصحی فر وحید، محمدیان محمودی تبار محمود، صحت سعید. (1398). آسیبشناسی برندسازی در صنعت دارویی ایران. چشم انداز مدیریت بازرگانی، سال هفدهم شماره 37، شماره پیاپی 70
 • ناصحی فر وحید، محمدیان محمودی تبار محمود، تقوی فرد محمد تقی. (1397). ارائه الگوی برای سنجش کیفیت خدمات توزیع فیزیکی در شبکه های توزیع محصوالت تندگردش. چشم انداز مدیریت بازرگانی، سال هفدهم شماره 35، شماره پیاپی 68
 • محمدیان محمودی تبار محمود، کامرانی بهنام، دهقانان حامد، گیاهی یاسمن. (1397). چارچوب شبکه کسب و کار نهادی هنرهای تجسمی مبتنی بر رویکرد فراترکیب. نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، 11، 21
 • محمدیان محمودی تبار محمود، دهدشتی شاهرخ زهره، جلال زاده آرش. (1391). اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش برند شرکت های اینترنتی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی). مدیریت فناوری اطلاعات، 4، شماره 12
 • محمدیان محمودی تبار محمود، اصلانی افراشته امیر. (1396). بازاریابی رابطه ای و تأثیر آن بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری. مدیریت مهندسی و رایانش نرم، 3، 1
 • صحت سعید، محمدیان محمودی تبار محمود، ناصحی فر وحید، باقلی طیبه. (1399). آزمون مدل شناسایی عوامل آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی ایران. مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دهم، سوم، شماره پیاپی 38
 • دهدشتی شاهرخ زهره، محمدیان محمودی تبار محمود، کیماسی مسعود، ساجدی فر علی اصغر. (1398). مدل درگیری مشتریان با برند در رسانه های اجتماعی در صنعت بانکداری. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، هشتم، 29
 • محمدیان محمودی تبار محمود، دهدشتی شاهرخ زهره، لاری مهناز. (1397). عوامل موثر بر قصد خرید برندهای لوکس براساس نظریه تعمیم یافته رفتار برنامه ریزی شده. مدیریت برند، 5، 15
 • داداشی محمدعلی، محمدیان محمودی تبار محمود، دهدشتی شاهرخ زهره، خاشعی ورنامخواستی وحید. (1396). الگوی بومی توسعه بازارگرایی محصولات ارگانیک در ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 9، 4
 • محمدیان محمودی تبار محمود، افتخارپور سارا. (1397). شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثز بز قابلیت باساریابی پویا با رویکزد سلسله مزاتبی. مدیریت توسعه وتحول، 1397، 32
 • محمدیان محمودی تبار محمود، دهقانان حامد، کامیاری بهنام، گیاهی یاسمن. (1397). الگوی بازاریابی هنرهای تجسمی مدرن و معاصر در بستر نهادی: مطالعه داده بنیاد بازار ایران. مدیریت بازرگانی، 10، 4
 • Yavari Gohar Fatemeh, Mohammadian Mahmoud, Seyeedi Pyman. (---). The impact of eWOM on Purchase Intention: the role of Subjective norms, Brand Attitude and Pester Power. journal of critical review
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Mohammadian Mahmoud, Makhani Iman. (2016). RFM-BASED CUSTOMER SEGMENTATION AS AN ELABORATIVE ANALYTICAL TOOL FOR ENRICHING THE CREATION OF SALES AND TRADE MARKETING STRATEGIES. International Academic Journal of Accounting and Financial Management, Vol. 3, No. 6
 • Mohammadian Mahmoud, Mozafari Hamid, Madadi Rashid, Rad Sara. (2014). FACTORS AFFECTING STUDENTS' ATTITUDE TOWARDS TECHNOLOGY. international journal of management and humanity science
 • abdian saba, Ebrahimi Mahdi, Mohammadian Mahmoud. (2013). THE MODEL OF EFFECTIVE FACTORS ON BRAND EXTENSION ATTITUDE IN THE HOTEL INDUSTRY. Asian Journal of Research in Marketing, 25, Vol. 2, No. 6
 • Mohammadian Mahmoud, Asgari Dehabadi Hamidreza. (2012). COMPARING THE PERSONALITY OF THREE WELL-KNOWN SPORTING BRANDS IN IRAN. management science letters
 • Mohammadian Mahmoud, Moshabaki Asghar, Zarei Ghasem. (2014). ADVERTISING STRATEGY: A THEORETICAL MODEL FOR SELECTING ADVERTISING STRATEGY. SAJMR Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 3 Issue 9, September
 • Mohammadian Mahmoud, GIYAHI Yasam. (2012). DEVELOPING STARTEGIES TO PROMOTE THE IRANIAN INTERNATIONAL FILM MARKET. management science letters, 2, 3
 • Mohammadian Mahmoud, Nasehi Far Vahid, Taqhavifard Mohammad Taghi, Ghafourian Amir. (2015). Relationship between the Integratedness Criteria of Marketing Communication Tools and Consumer Based Brand Equity (CBBE) in Iran's Food Industry. Journal of Applied Sciences, 15, 8
 • Mohammadian Mahmoud, Afjei Seyyed Ali Akbar, Amiri Maghsoud, kary merzad. (2020). Identifying Component Themes of Consumer Products’ Brand Personality in Contemporary Iranian Market. Shiraz Journal of System Management, 4, اسفند 98
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • محمدیان محمودی تبار محمود، ترجمان ، تبادل و تجاری سازی دانش، سخنران، 1394/12/11، 1394/12/11
 • محمدیان محمودی تبار محمود، اصلانی افراشته امیر، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، سخنران، 1394/12/27، 1394/12/27
 • محمدیان محمودی تبار محمود، پنجمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت، article abstraction، روابط عمومی ، صنعت و مدیریت شهرت، 1395/02/27، 1395/02/27
 • محمدیان محمودی تبار محمود، جوانشیر گیو نسرین، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، سخنران، رویکرد بازاریابی اجتماعی در حوزه اصلاح رفتار سلامت، 1397/02/25، 1397/02/26
 • محمدیان محمودی تبار محمود، هفته پزوهش، خطاهای رایج در تبلیغات ایران، 1386/09/23
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Mohammadian Mahmoud, Batala Bardia, 15th International Marketing Trends Conference, article abstraction, complete article, THE IMPACT OF SALES PROMOTIONSND ON BRAND EQUITY: THE CASE OF IRANIAN MOBILE OPERATOR, 2016/01/21, 2016/01/23
 • Mohammadian Mahmoud, Dashtakipour Zahra, International Marketing Management Conference, article abstraction, complete article, A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN CURRENT AND DESIRABLE SITUATION OF INTERNT BANKING USING 3R MODEL: CASE STUDY MELLAT BANK IN IRAN
 • Mohammadian Mahmoud, Ahadi Pari, torkestani Mohammad saleh, International Marketing Management Conference, article abstraction, complete article, SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) : A VITAL TOOL IN INTERNET MARKETING, 1386/01/01
 • محمدیان محمودی تبار محمود، سومین کنفرانس بازاریابی، مقاله کامل، اولویت بندی درجه تاثیر هریک از عناصر آمیخته، 1387/01/01، 1387/01/01
 • محمدیان محمودی تبار محمود، یزدان پرست عاطفه، article abstraction، شناسایی عوامل موثر بر نگرش مصرف کننده ایرانی درخصوص خرید به صورت اینترنتی و شبه اینترنتی، 1387/03/08
 • محمدیان محمودی تبار محمود، شفیع ها راحیل، سومین کنفرانس برند، مقاله کامل، بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدل آکر، 1387/08/01، 1387/08/01
 • محمدیان محمودی تبار محمود، افجه ای سیدعلی اکبر، یزدان پرست عاطفه، همایش بین المللی مدیریت بازاریابی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، article abstraction، مقاله کامل، شناسایی عوامل موثر بر نگرش مصرف کننده ایرانی در خصوص خرید به صورت اینترنتی و شبه اینترنتی، 1387/11/01
 • محمدیان محمودی تبار محمود، بازاریابی، خلاصه مقاله، شناسایی عوامل موثر بر نگرش مصرف، 1387/11/01، 1387/11/01
 • محمدیان محمودی تبار محمود، بازاریابی، خلاصه مقاله، ارائه مدلی جهت بررسی رابطه بین منافع، 1387/11/01، 1387/11/01
 • محمدیان محمودی تبار محمود، جلال زاده آرش، جلال زاده آرمان، چهارمین کنفرانس برند، مقاله کامل، عوامل کلیدی موثر بر ارزش برند دات کام4، 1388/08/01، 1388/08/01
 • ابراهیمی مهدی، محمدیان محمودی تبار محمود، عبدیان صبا، کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی، سخنران، رابطه تصویر، تناسب برند و نوجویی مشتری بر نگرش به تعمیم برند، 1394/03/07، 1394/03/07
 • ابراهیمی مهدی، محمدیان محمودی تبار محمود، عبدیان صبا، مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش، سخنران، 1394/03/07، 1394/03/07
 • محمدیان محمودی تبار محمود، رمضانی علی، کنفرانس بین المللی، مقاله کامل، توسعه مدل اندازه گیری قابلیت انعطاف در سیستم های خدماتی، 1386/01/01
 • محمدیان محمودی تبار محمود، کنفرانس بین المللی، مقاله کامل، مطالعه همبستگی نوآوری و پاسخگویی شرکت در بازار، 1386/01/01
 • محمدیان محمودی تبار محمود، شفیع ها راحیل، کنفرانس بین المللی مدیریت، مقاله کامل، بررسی تاثیر ابزارهای پیشبرد فروش بر وفاداری مشتریان ...، 1384/01/01
 • محمدیان محمودی تبار محمود، کنفرانس بین المللی، مقاله کامل، کالبد شکافی سیستم ترکیبی و SME، 1386/01/01
 • محمدیان محمودی تبار محمود، کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی-سالن همایش های رازی، ظرایف نام و نشان تجاری در ایران، 1386/11/02
 • محمدیان محمودی تبار محمود، درگی پرویز، کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی-سالن همایش های رازی، سخنران، طراحی هویت بصری ...شرکت، 1386/11/02
 • محمدیان محمودی تبار محمود، درگی پرویز، کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی-سالن همایش های رازی، سخنران، طرح کلی تنظیم کمپین تبلیغاتی، 1386/11/02
تالیف
 • محمدیان محمودی تبار محمود، یاغچی حسین. (1396). تکنیکهای بازاریابی در بازار ایران. ایران-تهران، انتشارات شریف
 • محمدیان محمودی تبار محمود. (1379). مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی. ایران-تهران، نشرحروفیه
 • محمدیان محمودی تبار محمود، شمسی جعفر. (1388). بازاریابی و تبلیغات سیاسی. ایران-تهران، نشر مهربان
 • محمدیان محمودی تبار محمود، پور حسینی امیر حسین. (1396). تبلیغات محیطی(ظرفیت های رها شده در ایران). ایران-تهران، کتاب مهربان نشر
 • محمدیان محمودی تبار محمود، یاغچی حسین. (1396). یادداشت هایی برای موفقیت در کسب و کار. ایران-تهران، نگاه نوین
 • محمدیان محمودی تبار محمود، رونقی حسین. (1389). استراتژی ها و تکنیک های برندینگ. ایران-تهران، نشر مهربان
 • محمدیان محمودی تبار محمود، منتی حسین. (1386). چاشنی های فروش از دیدگاه بازاریابی. ایران-تهران، نشر ترمه
 • محمدیان محمودی تبار محمود، خویه علی. (1386). سبک های تبلیغاتی. ایران-تهران، نشر رسا
 • محمدیان محمودی تبار محمود، حسینی جواد، خراسانی محمدعلی. (1392). بازاریابی فروشگاهی باتمرکز مرچاندایزینگ و چیدمان فروشگاه. ایران-تهران، روشن
 • محمدیان محمودی تبار محمود. (1391). بازاریابی ایرانی: 200 نکته کاربردی بازاریابی در ایران. ایران-تهران، ترمه
 • محمدیان محمودی تبار محمود. (1393). دانش برندینگ در عمل. ایران-تهران، کتاب مهربان
 • محمدیان محمودی تبار محمود، یاغچی حسین. (1394). تکنیک های بازاریابی در بازار ایران. ایران-تهران، شریف
 • محمدیان محمودی تبار محمود، عسگری ده آبادی حمیدرضا. (1392). بازاریابی موزه استراتژی ها و تکنیک ها. ایران-تهران، مهربان
 • محمدیان محمودی تبار محمود، حسینی جواد. (1392). تئوریهای مدیریت. ایران-تهران، نشر جهش
 • محمدیان محمودی تبار محمود، آقاجان عباس. (1381). آسیب شناسی تبلیغات در ایران. ایران-تهران، نشرحروفیه
 • محمدیان محمودی تبار محمود. (1383). کتاب جامع تبلیغات. ایران-تهران، انجمن روابط عمومی ایران
 • محمدیان محمودی تبار محمود، پورحسینی امیر حسین. (1391). تبلیغات محیطی. ایران-تهران، نشر مهربان
 • محمدیان محمودی تبار محمود. (1393). با بزرگان بازاریابی ایران. ایران-تهران، نشر ایده
 • محمدیان محمودی تبار محمود. (1395). خبرربایی. ایران-تهران، مهربان
 • محمدیان محمودی تبار محمود، قربانی سعید. (1396). بازاریابی بادقت بالا ، نورومارکتینگ. ایران-تهران، نشر کلک باران
ترجمه
 • محمدیان محمودی تبار محمود، آزاد غلامرضا. (1373). نفتا ، الگویی برای توسعه. ایران-تهران، نشر حرف اول
 • محمدیان محمودی تبار محمود، آزاد غلامرضا. (1375). تعدیل اقتصادی ، بحران بدهی و فقر در کشورهای در حال توسعه. ایران-تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
سایر
 • محمدیان محمودی تبار محمود. (1388). بازاریابی خدمات. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • محاسبه توان اشتغالزایی بالقوه، 1383/01/01
طرح‌های درون دانشگاهی
 • بازنگری و تدوین الگوی مطلوب عناوین دروس و سرفصل های دوره کارشناسی ارشد بازرگانی، 1391/12/09
کارشناسی ارشد
 • امکان عرضه ی گوشت بوقلمون صنعتی در بازار ایران از دیدگاه ...بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/01/01
 • تجزیه و تحلیل عناصر امیخته بازاریابی و محصولات مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته و متعارف، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/01/01
 • مهمترین عوامل موثر بربسته بندی محصولات ضروری(شیر پاستوریزه) بر فرآیند انتخاب مشتری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/01/01
 • اثرات آمیخته بازاریابی و بازار پذیری ماهی پرورشی در شهر ایلام، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/01/01
 • درجه تاثیر نام تجاری بر تصمیم گیری مصرف کننده در صنعت لوازم خانگی برقی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و....و بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • عوامل فرهنگی موثر بر مذاکرات بازرگانی اثربخش از دیدگاه مدیران شرکتهای ایرانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • اولویت بندی ترجیحات مشتری نسبت به محصولات لبنی پگاه، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • عوامل موثر بر وفاداری به مارک مطالعه مصرف کنندگان محصولات 3 شرکت لبنی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • عوامل بازدارنده استفاده از طرح های بازاریابی شبکه ای در ایران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات محیطی(فضای آزاد) با استفاده از مدل..، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • بررسی اثرات به کارگیری اینترنت ...بازاریابی بین الملل شرکتهای کوچک ومتوسط ایرانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • عوامل فرهنگی موثر بر مذاکرات، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • شناسایی عوامل موثر بر نگرش مصرف کننده ایرانی در خصوص خرید اینترنتی و شبه اینترنتی، عاطفه یزدان پرست اردستانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/26
 • شناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر مارک مصرف کنندگان محصولات لبنی سه شرکت پاک و پگاه و روزانه، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/06/31
 • شناسایی عوامل موثر بر نگرش مصرف کننده ایرانی در خصوص خرید به صورت اینترنتی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/12/13
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات محیطی(فضای آزاد)، حسینی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • ارزیابی اثر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده، نیاکان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • ارزیابی جایگاه شخصیتی نام و نشان توشیبا، یوسفی دستجردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • رابطه میان عوامل درونی اجتماعی-رفتار مصرف کننده، امیر ختایی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • رابطه بازاریابی ارتباطی و وفاداری مشتری، سمیه آهنگری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • ارزیابی جایگاه شخصیتی نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام و نشان هم رسته جهانی در بازار ایران با بهره گیری از مدل5 بعدی اکر، محمد حسن یوسفی دستجردی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/06/31
 • رابطه تعامل فروشنده و مشتری با عملکرد فروشنده ها، برقعی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • اولویت بندی عوامل بازاریابی رابطه مند، ترانه ا..، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • اثر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش نام شان تجاری فروشگاه شهروند از دید مشتریان، بهشتی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • عوامل موثر بر بهبود بازاریابی، اسدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از بانکداری، شهرابی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • عوامل موثر بر تصمیم گیری در خرید محصولات کپی روغن موتور، سعید محمدیان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • عوامل موثر بر موقعیت تجارت الکترونیک از دیدگاه مشتریان، محسن حقیقتی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • رابطه وب سایت با موفقیت بازاریابی الکترونیکی، جعفر شمس، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • عوامل موثر بر حفظ مشتریان شرکت اپراتور تلفن همراه، علی سینا قدس، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • رابطه بین قابلیت های شرکت بیمه در بکارگیری مدیریت ...با اثربخشی این شرکت ها، احمد غلامی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • شناسایی سبک های زندگی مصرف کنندگان سنتی با استفاده از ATO، محمد کوچک زاده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • تاثیر قدرت تولیدکننده و خرده فروش بر میزان بودجه ترفیعات تجاری، محمد شریعتی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • رابطه بین قابلیت های شرکت بیمه در بکارگیری مدیریت دانش با اثربخشی این شرکت ها، آقای غلامی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/27
 • اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید خودروهای سواری گروه پارس خودرو، پریماه رضامند نهر خلجی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/28
 • رابطه اعتماد و رضایت الکترونیکی بر تمایل به خرید...، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/10
 • بررسی تاثیر استراتژی آمیخته بازاریابی صادارتی بر عملکرد صادرات، احسان جلالی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/30
 • رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای موفق توسعه نام تجاری در ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/27
 • اولویت بندی ریسک های بین المللی اثرگذار بر شیوه ورود به بازارهای خارجی، فرشته غلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/06
 • تاثیر ویژگی های شخصیتی مشتریان....آنها با در نظر گرفتن متغیر میانجی شخصیت برند و ترجیح مشتریان نسبت به برند، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/25
 • اولویت بندی عوامل محیطی مرتبط با بازاریابی خلاق در شرکتهای ارائه دهنده سرویس های خدمات اینترنتی در ایران، ثتا اسدیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/16
 • تاثیر ویژگی های مدیریتی محیطی و بنگاهی بر عملکرد صادرات (صنعت مواد غذایی)، سمیرا حسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/26
 • ریسک های سیاسی تاثیر گذار بر صادرات غیرنفتی ایران، محسن مستاجران، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/26
 • رابطه شواهد فیزیکی عوامل گیرایی کارکنان و مکان با رضایت و وفاداری مشتری در نمایندگی های بیمه سینا، منانه دقیق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/27
 • عوامل موثر بر نگرش به تعمیم برند، صبا عبدیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • مقایسه دارائیهای برندهای ایرانی با برندهای خارجی مورد مطالعه خمیر دندان، راضیه شکیبا راد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/28
 • عوامل موثر بر رفاه خریدار درمراکز خرید و پیامدهای آن، فرشته ترحمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • عوامل موثر بر رفتار تهیه موسیقی مصرف کننده، مهسا احمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی تئاتر، زهره طاهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/10/07
 • تأثیر تصویر شرکت بر وفاداری مشتریان کارگزاریهای رتبه الف بورس اوراق بهادار تهران، امین گراوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/11
 • عوامل موثر بر قصد خرید آنلاین محصولات از فروشگاه های اینترنتی نوپا، افشین پناهی شریف بیگلو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/27
 • تاثیر مشارکت و ترفیع فروش بر وفاداری الکترونیک مشتری به برند، ساناز عبدالوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/06
 • عوامل مؤثر بر رضایت و تمایل به خرید مجدد آنلاین با توجه به نقش تعدیل کننده عادت، جنسیت و تمایل به اعتماد (مورد مطالعه : فروشگاههای اینترنتی خرده فروشی در ایران)، سعیده اردلانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/29
 • شناسایی افراد موثر بر تبلیغات توصیه ای در شبکه های اجتماعی به منظور بازاریابی محصولات مورد مطالعه شرکت دیجی کالا، محمد بخشی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • تاثیر سبک زندگی اینترنتی بروفاداری الکترونیکی مشتریان با توجه به نقش میانجی گری رضایت مشتریان و تبلیغات شفاهی الکترونیکی، مریم دهکانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مدیریت پایدار منابع انسانی در صنعت بانکداری ایران، علی محمدی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • نگاشت نقشه ذهنی مصرف کنندگان نسبت به کالای ایرانی با استفاده از روش استخراج استعاره، ناصر داور زنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی ادارک شده و ارزش ویژه برند، یوسف رحمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/07/04
 • تاثیر فاصله روانی بر مغیرهای قابل کنترل بازایابی در بازارهای بین الملل، حسین احمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/09/23
 • اثرات تجارت اجتماعی موبایلی بر تبلیغات توصیه ای الکترونیکی مشتریان از طریق وفاداری به برند مطالعه موردی اینستاگرام، مهرناز کرملو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/20
 • بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی ، حساسیت نسبت به منزلت اجتماعی و آگاهی از مد، ناصر رفیعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/27
 • بررسی مفهوم رضایت مشتریان در صنعت بازی (بازی های تلفن همراه) با استفاده از روش شبکه خزانه، خدیجه عبداللهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • تاثیر استراتژی های بازاریابی نوظهور بر عملکرد بانکهای خصوصی با نقش تعدیل گر عدم اطمینان محیطی، حمید اعتمادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/27
 • شناسایی عوامل حیاتی موفقیت استارآپ ها، شکوفه علی محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • تاثیر برندسازی شرکت بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان، یزدان رحمت آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/03
 • تاثیر برندسازی شرکت برارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان مورد مطالعه بانک تجارت، یزدان رحمت آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/03
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی نواورانه در SME در صنعتIT، سحر ستوده نزاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/27
 • عوامل موثر بر اثربخشی برند جایگذاری شده در بازی های د یجیتال، علی شریفی نصر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/25
 • عوامل موثر براثربخشی برند جایگذاری شده در بازی های دیجیتال، علی شریفی نصر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/25
 • تاثیر تبلیغات شفاهی در قصد خرید نقش میانجی و تعدیل گر هنجاری های ذهنی نگرش به برند و قدرت به ستوه آوری، پیمان سیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/25
 • عوامل موثر برقصد خرید برندهای لوکس براساس نظریه تعمیم یافته رفتار برنامه ریزی شده، مهناز لاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/26
 • بررسی اثر رسانه های اجتماعی بر عملکرد نمایندگان فروش (مورد مطالعه : صنعت تایر)، نیکناز غلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/27
 • عوامل موثر بر شیفتگی برند و تاثیرآن بروفاداری برند وتبلیغات شفاهی مورد مطالعه نوین چرم، امید چهره نگار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/27
 • موانع و مشکلات صادرات در شرکت های کوچک و متوسط، بهزاد جمشید نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/10/09
 • تاثیر انطباق تصویر و هویت برند و فرایند برندسازی مکان به شکل بازار بر شهرت مکان، فاطمه شمشیرگرها، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/10/23
 • تاثیر انطباق تصویر و هویت برند و فرایند برند سازی مکان به شکل باز بر شهرت مکان، فاطمه شمشیرگرها، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/10/23
 • تاثیر کهن الگو برند بر تجربه مشتری با توجه به متغیرهای میانجی تصویر ذهنی مشتری، شیوا احمدی آقا میرلو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/24
 • تاثیر قابلیت های صادراتی پویا با تاکید بر نقش تعدیلی شدت رقابت، حمیدرضا بیک، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/30
 • بررسی رابطه عملکرد ارتباط برند و مشارکت مشتریان در جوامع ارتباطی برند با نقش میانجی گری خلق ارزش مشتری، زهره خادمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • رابطه شواهد فیزیکی و عوامل گیرایی کارکنان
 • محرک های اعتمادسازی نسبت به برند
PhD
 • تاثیر استراتژی بازاریابی و فروش . . .، سید امیر حسین پور حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/13
 • ارائه مدلی برای بخش بندی مصرف کنندگان در محیط های خرده فروشی چند کانالی و چند رسانه ای بر اساس متغیرهای روانشناختی و اجتماعی جمعیت شناختی، مریم درویشی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • طراحی الگوی رفتار رای دهندگان در بازاریابی سیاسی، رسول یوسفی رلندی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/13
 • توسعه مدل بازارگرایی محصولات ارگانیک، محمدعلی داداشی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/03/01
 • طراحی مدل برندسازی کالاهای تند مصرف بارویکرد مسئولیت اجتماعی، بهاره ظهوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/03/29
 • طراحی مدل استراتژیک بازاریابی محصولات فرهنگی مبتنی بر مولفه های ایرانی-اسلامی، محمدرضا اسمعیلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/25
 • الگوی یکپارچه سنجش کیفیت خدمات توزیع فیزیکی در بازاریابی B2B، علیرضا محمدی اناری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/25
سمت‌های اجرایی
 • عضو کمیته تخصصی مشورتی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
 • عضو شورای راه اندازی دوره بین رشته ای اقتصاد بازاریابی، 1386/10/22، ایران، تهران
 • عضو کمیته بازنگرى رشته هاى علوم انسانى،، 1394/04/21، ایران، تهران
 • عضو شورای انتشارات دانشکده، 1387/04/10، ایران، تهران
عضویت در جوامع علمی
 • انجمن علمی بازاریابی ایران، عضو هیات موسس، بین المللی، 1387/04/01
همکاری در نشریات
 • مهندسی تبلیغات، علمی پژوهشی
 • تبلیغات، علمی پژوهشی
 • مطالعات مدیریت بهبود و تحول، علمی پژوهشی
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • اصول و فنون تبلیغات، 1385/02/02
 • مشتری مداری و بازاریابی پیشرفته، 1385/10/05
 • مشتری مداری و بازاریابی پیشرفته، 1385/10/08
 • مشتری مداری در فروشگاه های زنجیره ای، 1385/11/01
 • کارگاه آموزشی مشتری مداری، 1386/04/07
 • کارگاه مدیریت برند، 1386/07/25