professor_pic
کیومرث فرح بخش
کیومرث فرح بخش ، دانشیار رشته مشاوره است. ایشان در گروه آموزشی مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی‌های نقد و نظریه پردازی
  • فرح بخش کیومرث، ارائه الگوی خانواده درمانی سهم گزاری، کرسی نظریه پردازی، 1394/07/29