professor_pic
امیر نصری
امیر نصری ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه فلسفه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
Teaching Courses
 • مبانی ‌زیبایی ‌شناسی (1) از افلاطون‌ تا قرون ‌وسطی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • هنر نزد سنت‌ گرایان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ فلسفه قرون وسطی، کارشناسی
 • سمینار تحقیق و تتبع نظری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • هنر‌ مسیحی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • هنر‌ مسیحی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • هنر نزد سنت‌ گرایان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار تحقیق و تتبع نظری (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زیبایی شناسی و فلسفه هنر، کارشناسی
 • مبانی ‌زیبایی ‌شناسی (1) از افلاطون‌ تا قرون ‌وسطی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مسائل زیبایی شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • هنر‌ مسیحی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مقاطع‌ مهم‌ تاریخ‌ هنر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی ‌زیبایی ‌شناسی (‌4) قرن ‌بیستم، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی ‌زیبایی ‌شناسی (‌4) قرن ‌بیستم، کارشناسی ارشد M.Sc
 • هنر نزد سنت‌ گرایان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • هنر نزد سنت‌ گرایان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی ‌زیبایی ‌شناسی (‌4) قرن ‌بیستم، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه‌ هنر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زیبایی شناسی و فلسفه هنر، کارشناسی
 • فلسفه‌ هنر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون فلسفی به زبان خارجی1، کارشناسی
 • سمینار (تحقیق وتتبع نظری)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ‌ و الهیات‌ مسیحی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار تحقیق و تتبع نظری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی ‌زیبایی ‌شناسی (1) از افلاطون‌ تا قرون ‌وسطی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ ‌فلسفه ‌دین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تفکر در شرق آسیا-هدوچین، کارشناسی
 • تفکر در شرق آسیا-هدوچین، کارشناسی
 • تاریخ ‌فلسفه ‌دین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نقد هنری، دکتری
 • زیبایی شناسی و فلسفه هنر، کارشناسی
 • زیبایی شناسی و فلسفه هنر، کارشناسی
 • تاریخ‌ و الهیات‌ مسیحی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ ‌فلسفه ‌دین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ ‌فلسفه ‌دین، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی ‌هنر‌ از‌ منظر‌ سنت ‌گرایان، دکتری
 • مسائل زیبایی شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مسائل زیبایی شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه‌ هنر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه‌ هنر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه‌ هنر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تفسیر و ارزیابی ‌اثر هنری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تفسیر و ارزیابی ‌اثر هنری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی ‌زیبایی ‌شناسی (‌4) قرن ‌بیستم، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی ‌زیبایی ‌شناسی (‌4) قرن ‌بیستم، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی فلسفی ذوق و هنر از دوره روشنگری تا دوره معاصر، دکتری
 • زیبایی شناسی و فلسفه هنر، کارشناسی
 • مبانی فلسفی ذوق و هنر از دوره روشنگری تا دوره معاصر، دکتری
 • فلسفه‌ هنر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون فلسفی به زبان خارجی2، کارشناسی
 • مبانی فلسفی ذوق و هنر از دوره روشنگری تا دوره معاصر، دکتری
 • مبانی ‌زیبایی ‌شناسی (1) از افلاطون‌ تا قرون ‌وسطی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی فلسفی ذوق و هنر از دوره روشنگری تا دوره معاصر، دکتری
 • مطالعات بینا رشته ای در ادبیات تطبیقی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی و مسایل زیبایی شناسی، دکتری
 • مقاطع‌ مهم‌ تاریخ‌ هنر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی فلسفی زیباشناسی (2) از کانت تا هایدگر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زیبایی شناسی و فلسفه هنر، کارشناسی
 • فلسفه نقاشی، دکتری
 • رویکردهای فلسفی به گونه های هنری در نقاشی ، ادبیات و ....، کارشناسی ارشد M.Sc
 • هنر و زیبایی نزد سنت گرایان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه‌ هنر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مطالعات بینا رشته ای در ادبیات تطبیقی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مطالعات بینا رشته ای در ادبیات تطبیقی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نقد هرمنوتیک، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه‌ هنر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زیبایی شناسی و فلسفه هنر، کارشناسی
 • مبانی فلسفی زیباشناسی (1) از افلاطون تا رنسانس، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی فلسفی ذوق و هنر از دوره روشنگری تا دوره معاصر، دکتری