professor_pic
شیرزاد طایفی
شیرزاد طایفی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه ادبیات فارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: مطالعات بین رشته ای، نقد ادبی، ادبیات معاصر، روش تحقیق
منتشر شده در نشریات داخلی
 • طایفی شیرزاد. (1391). بررسی نمودهای مذهبی در شعر عهد قاجار. ادیان و عرفان، 43، 2
 • ربابعه بسام علی، طایفی شیرزاد. (1387). بررسی و تحلیل داستان«رستم و شغاد» بر اساس روایات ثعالبی و فردوسی. متن پژوهی ادبی، 12، 33
 • طایفی شیرزاد. (1378). صلای درد شیرین(نگاهی به شخصیت فرهاد در شعر نظامی1 ). برگ فرهنگ، 1، 3
 • طایفی شیرزاد. (1391). بررسی مضامین مشترک در اشعار سعدی و شاعران عرب. سوفیا-گاهنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی، 11، 19
 • طایفی شیرزاد. (1379). صلای درد شیرین(نگاهی به شخصیت فرهاد در شعر نظامی 2). برگ فرهنگ، 2، 4
 • طایفی شیرزاد. (1379). حیات و آمیزش اضداد در مثنوی. کیهان فرهنگی، -، 171
 • طایفی شیرزاد، پورشبانان علیرضا. (1389). بررسی تاثیر و تاثر متقابل عرب و زبان عربی و شعر فارسی در قرون نخستین هجری. زبان و ادبیات فارسی، 18، 67
 • طایفی شیرزاد، کمالخانی لیلا. (1392). مولفه های زبانی و بلاغی سبک ساز در «حجم سبز» سهراب سپهری. مطالعات زبانی بلاغی، 4، 8
 • طایفی شیرزاد، پورشبانان علیرضا. (1391). شخصیت های نمایشی در هفت پیکر نظامی. تاریخ ادبیات، -، 69/3
 • طایفی شیرزاد، خجسته الناز. (1391). بررسی و تحلیل تابو در بوف کور. ادب فارسی، 2، 1
 • طایفی شیرزاد، آتشی پور مرضیه. (1390). ریختشناسی حکایت در مجالس سبعه و فیه ما فیه. مولوی پژوهی، 5، 12
 • طایفی شیرزاد. (1383). مساوات در گستره بلاغت. متن پژوهی ادبی، -، 19
 • طایفی شیرزاد، شاهسوند عاطفه. (1392). بررسی قلندریات در دیوان عطار نیشابوری. ادیان و عرفان، 45، 2
 • طایفی شیرزاد. (1392). ادای دینی به استاد احمدی گیوی. روزنامه اطلاعات، -، 25593
 • طایفی شیرزاد، کمالخانی لیلا. (1391). تحلیل سبک شناسانه پنجاه غزل خواجوی کرمانی. سبک شناسی نظم و نثر فارسی، 4، 14
 • طایفی شیرزاد، خجسته الناز. (1390). نقد جامعه و فرهنگ در داستان از روزگار رفته حکایت. نافه، 12، 45
 • طایفی شیرزاد، کوی بوبین، پورشبانان علیرضا. (1389). چین در منشور شعر فارسی. پژوهش‌ های ادب عرفانی ( گوهر گویا )، 4، 3
 • طایفی شیرزاد. (1392). درآمدی بر جریان روشنفکری ایران با تآکید بر ادبیات داستانی معاصر. ادب فارسی، 3، 2
 • طایفی شیرزاد، پورشبانان علیرضا. (1390). ابراهیم گلستان و روایتهای سینمایی او. 10، 7
 • بهمنی مطلق یدالله، طایفی شیرزاد، نجفی عرب ملاحت. (1390). تحلیل سبکی راحة الصدور. سبک شناسی نظم و نثر فارسی، 4، 11
 • طایفی شیرزاد، خالقی آنیتا. (1393). نقد روان کاوانه سوگ نامه های خاقانی شروانی. پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت، 3، 2
 • طایفی شیرزاد. (1393). نقد «کهن‌الگوی عشق» در منظومة لیلی و مجنون نظامی. تاریخ ادبیات، جدید، 74/3
 • طایفی شیرزاد، رشیدیان مجید. (1391). نگاهی به سیر معشوق گرایی در غزلیات سعدی. بنیاد فارس شناسی، فارس شناخت، جدید، -
 • نعمتی نورالدین، طایفی شیرزاد. (1392). بازتاب اوضاع اجتماعی در متون عصر قاجار با تاکید بر فرهنگ عامه. سبک شناسی نظم و نثر فارسی، 6، 21
 • طایفی شیرزاد، رمضانی مهدی. (1393). بررسی تحلیلی مفاخره در اشعار شهریار. پژوهشنامه ادب غنایی، 12، 23
 • طایفی شیرزاد، محمدی خواه سپیده. (1394). بررسی ایجاز در زبان طرح. علوم ادبی، 4، 6
 • طایفی شیرزاد. (1394). نقد نشانه- معناشناختی اشعار سیمین بهبهانی. مطالعات زبان و ادبیات غنایی، 6، 18
 • طایفی شیرزاد، اکبری سعید. (1395). درآمدی انتقادی بر شیوه های بیان مفاهیم اخلاقی در حکایت های تمثیلی و جانوری. پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، 7، 28
 • اسفندیار یوسف، طایفی شیرزاد. (1394). مخاطب شناسی در ارتباطات متنی (مبانی نظری، اقناع و گریز مخاطبان). سبک شناسی نظم و نثر فارسی، 8، 30
 • طایفی شیرزاد، دادگر رضا، پورشبانان علیرضا. (1390). درآمدی تطبیقی بر بیوگرافی (سرگذشت نامه) و اتوبیوگرافی (خودسرگذشت نامه) با تآکید بر ادبیات اسلامی_ایرانی. پژوهشنامه مطالعات تطبیقی فرهنگ اسلام و ایزان، 1، 1
 • طایفی شیرزاد، روحانی مسعود، پورشبانان علیرضا. (1389). قلعۀ ذات الصور، داستانی با قابلیتهای نمایشی و اقتباسی. مولوی پژوهی، 4، 8
 • طایفی شیرزاد، حیدری زاد کراتی مهدیه. (1395). زاویۀ دید در داستان­ های «شرق بنفشه» و «شام سرو و آتش» شهریار مندنی پور.. روایت پژوهی، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه، 4، 14
 • طایفی شیرزاد، شیخ الاسلامی محمّد. (1396). نقد نشانه- معناشناختی داستان شیخ صنعان منطق¬الطّیر عطار نیشابوری (با تکیه بر نظام¬های گفتمانی). پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 6، 1
 • طایفی شیرزاد، رحیمی محسن. (1396). جستاری در اساطیر منظومۀ کردی مم(mam) و زین(zin). پژوهشنامۀ ادبیات کُردی، 3، 4
 • طایفی شیرزاد، هاشمیان بجنورد سیدعلی هاشمیان بجنورد. (1396). تأملی در نمودهای اندیشۀ افلاطون در باب چهارم مرزبان‌نامه. متن شناسی ادب فارسی، سال پنجاه و سوم، دورۀ جدید، سال نهم، شمارۀ چهارم(پیاپی 36)
 • طایفی شیرزاد. (1386). نمودهای عرفان عملی و وحدت شهود در دیوان عطّار نیشابوری. ادب فارسی، سال 7 (پاییز و زمستان 1396)، 2(پیاپی 20)
 • Tayefi Shirzad, Khoinie Meysam. (2018). Analytical readout of a collective Archetype in the genre of tragedy, relying on the story of Rostam and Esfandiar. 10, 2
 • طایفی شیرزاد. (1398). نقد تقابل شخصیت ها در مجموعه های «زمستان»، «آخر شاهنامه» و «از این اوستا» اخوان ثالث. فصل نامۀ تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی(دهخدا)، 11، 40
 • Sparham Davoud, Tayefi Shirzad. (2019). Examen de la teoría de Greimas en algunas de las historias cortas de la literatura clásica. Año: VI Número: Edición Especial Artículo no.: 106 Período: Marzo, 2019, Año: VI Número: Edición Especial Artículo no.: 106 Período: Marzo, 2019
 • طایفی شیرزاد، موسوی نعیمه. (1399). نقد ترامتنی جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی. کارنامة متون ادبی دورة عراقی، سال اوّل، 2
 • واعظ سعید، مستعلی پارسا غلامرضا، طایفی شیرزاد، دستجردی زهرا اله. (1393). نگاهی به کاربرد تمثیل شجرة طیبه در بازنمود اصطلاحات عرفان و تصوف. سبک شناسی نظم و نثر فارسی، 2، 24
 • طایفی شیرزاد، محبّی ابوالفضل. (1397). واکاوی اسطورۀ کیومرث در شاهنامه از دیدگاه ساختارگرایی اساطیری لوی استروس. متن شناسی ادب فارسی، 10، 4(پیاپی40)
 • طایفی شیرزاد، عرفانی فرد آمنه. (1399). تحلیل تطبیقی «عزاداران بیل» ساعدی و «کوری» ساراماگو از منظر سمبولیسم. پژوهش ادبیات معاصر جهان، 25، 1
 • طایفی شیرزاد، قاسمی پرشکوه سعید. (1397). تحلیل تطبیقی دگردیسی عرفانی در داستان دقوقی و اندیشة ابن‌عربی. کهن نامه ادب پارسی، سال نهم، دوم
 • Tayefi Shirzad, Ramezani Fookulaee Mohammad Hossein. (2019). Critical Study of Iranian Movie »Nasseredin Shah, Actor of Cinema «on the Basis of Theories of the postmodern Novels. 8, 03
 • طایفی شیرزاد، خجسته الناز. (1398). تحلیل عامیانه ها در آثار صادق هدایت. دانش - مرکز تحقیقات ایران و پاکستان، پاییز و زمستان، 135-134
 • طایفی شیرزاد، رمضانی مهدی، قربانپور دلیوند سمیّه. (1397). تأمّلی در منظومه های «افسانۀ» نیما و «حیدربابایه سلام» شهریار از منظر رمانتیسم. تاریخ ادبیات، 9، 80/3
 • طایفی شیرزاد، رحیمی محسن. (1395). نقد مؤلفه های رئالیسم جادویی در رمان «آخرین انار دنیا» اثر بختیار علی. پژوهشنامۀ ادبیات کُردی، 2، 3
 • طایفی شیرزاد، موسوی نعیمه. (1399). تحلیل تطبیقی نشانه‌شناسی اجتماعی در داستان های «بچه های قالیباف خانه» و «لیدیا». دانش - مرکز تحقیقات ایران و پاکستان، بهار و تابستان 1398، 137-136
 • طایفی شیرزاد. (1398). واکاوی ابعاد اخلاق فردی و جمعی در اندیشۀ امام رضا(ع) از منظر نظام نشانه شناسی. حبیب معرفت: مجموعه مقالات آیین نکوداشت استاد دکتر نجفقلی حبیبی، چاپ اول
 • طایفی شیرزاد. (1398). واکاوی آثار سعید حمیدیان در پرتو نظریۀ زیبایی شناسی دریافت. ارج نامۀ استاد دکتر سعید حمیدیان، چاپ اول
 • طایفی شیرزاد، سلمان نصر کورش. (1398). گونه شناسی نمایش نامه های چهار صندوق و در حضور باد براساس نظریّۀ میتوس فرای. ادب فارسی، 8، 2، پیاپی 22
 • Tayefi Shirzad, Hajitabar Haniyeh. (2019). Comparative Analysis of Grotesque Element in the Novels of "Bitter Party" and "Tenant". 4, 20
 • طایفی شیرزاد، فاتح دولت آبادی آرمان. (1398). درآمدی بر اندیشۀ میهن‌گرایی ایران‌شهری در شعر ملک‌الشعراء بهار. ادبیات پارسی معاصر، 9، 2(پیاپی27)
 • ایران زاده نعمت اله، طایفی شیرزاد، زارع الهام. (1397). تحلیل عنصر روایت در خاطره نوشتۀ «دختر شینا» بر اساس نظریۀ «ژرار ژنت». دوفصلنامۀ ادبیات دفاع مقدس، 2، 2
 • طایفی شیرزاد، اسلامی آزاده. (1393). بررسی و تحلیل قهرمان پردازی در رمان نوجوان دهه هشتاد. فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه- آیینه ادب، 3، 9
 • طایفی شیرزاد، بوداقی حجت. (1391). نگرشی تطبیقی به تلاش های نوگرایانه ی مهدی اخوان ثالث و صلاح عبدالصبور. الدراسات الأدبیة، 81-80-79
 • طایفی شیرزاد، رمضانی مهدی. (1392). نگرشی تحلیلی به سوگواره های شهریار. 7، 7
 • طایفی شیرزاد، حبیبی محمد حسن. (1392). نظری بر جدال مدعیان درباره سعدی. بنیاد فارس شناسی، فارس شناخت، جدید، 7
 • طایفی شیرزاد، جباری زری. (1392). بررسی تحلیلی رویکرد سعدی به غایت متافیزیک در غزلیات. بنیاد فارس شناسی، فارس شناخت، جدید، 7
 • طایفی شیرزاد، حاجی تبار هانیه. (1399). نقد رمان های «نفرین شدگان» و «مهمانی تلخ» با رویکرد منطق مکالمۀ باختین. پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، سال 9، 2
 • طایفی شیرزاد، ایران زاده نعمت اله، دارائی عنایت اله. (1398). «حاجی آقا» نوشتۀ صادق هدایت، اثری فراسوی گفتمان های سیاسی. پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 8، 2
 • طایفی شیرزاد، رحیمی محسن. (1398). واکاوی گفتمان قدرت و کوچ از دیدگاه تاریخ گرایی نو در «جای خالی سلوچ». دورۀ جدید، سال سی و سوم، 311-310
 • Tayefi Shirzad, Hajitabar Haniyeh. (2019). The psychoanalytic critique of the novel "Doctor Noone loves his wife more than Mossadegh" based on Freud's defense mechanisms.. 11, 5
 • طایفی شیرزاد، رمضانی فوکلائی محمّدحسین. (1399). نقد فیلم «ستاره است» بر اساس نظریه‌های رمان پسامدرن. علوم ادبی، 9، 16
 • طایفی شیرزاد، ایران زاده نعمت اله، دارائی عنایت اله. (1397). تحلیل گفتمان سیاستْ در رمان «با شبیرو» نوشتۀ محمود دولت‌آبادی. ادبیات پارسی معاصر، سال هشتم، دوم
 • طایفی شیرزاد، عرفانی فرد آمنه. (1399). نقد رمان های «واحۀ غروب» و «عشق در تبعید» بهاء طاهر از منظر ترامتنیت. الدراسات الأدبیة، پاییز و زمستان 1396، 97
 • طایفی شیرزاد، شاگشتاسبی مولود. (1395). جزم اندیشی و اقتدارگرایی در تاریخ بیهقی. اطلاعات سیاسی- اقتصادی، جدید/ سال سی و یکم، 305
 • Tayefi Shirzad, Ramezani Fookulaee Mohammad Hossein. (2019). CRITICAL STUDY OF IRANIAN MOVIE »NASSEREDIN SHAH, ACTOR OF CINEMA «ON THE BASIS OF THEORIES OF THE POSTMODERN NOVELS. 8, 3
 • طایفی شیرزاد، رمضانی مهدی. (1395). بازخوانی تحلیلی سوگواره های ترکی شهریار. ادبیات و زبان های محلی ایران زمین، 1، 13
 • طایفی شیرزاد، عرفانی فرد آمنه. (1395). استبدادستیزی در آثار محمود دولت­ آبادی و نجیب محفوظ. الدراسات الأدبیة، ........، 88،89 و 90
 • طایفی شیرزاد، حاجی تبار هانیه. (1399). نقد رمان «تهران، شهر بی آسمان»، از منظر منطق گفت و گویی باختین. علوم ادبی، سال 10، 17
 • Sparham Davoud, Tayefi Shirzad, Rezaiian varmazyar Elham. (2019). Examination of the Greimas Theory in some of the Short Stories of Classical Literature. Edicion Especial v1, MARZO 2019
منتشر شده در نشریات خارجی
 • طایفی شیرزاد. (1394). نقد تطبیقی پیرنگ در لیلی و مجنون نظامی و جامی. دانش؛ فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 122
 • طایفی شیرزاد. (1391). بررسی سبکشناسانۀ موسیقی شعر در غزلیّات عرفی شیرازی. دانش؛ فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، -، 109
 • طایفی شیرزاد، بهمنی مطلق یدالله. (1390). درآمدی بر سبک و اندیشه در غزلیات عرفی شیرازی. دانش؛ فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، -، 104
 • طایفی شیرزاد، باقری مهدی. (1396). بازخوانی انتقادی اخلاق اجتماعی مردم عصر صفوی از دیدگاه ناظم هروی. دانش؛ فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، پاییز - زمستان 1396، 131-130
 • طایفی شیرزاد، اکبری سعید. (1395). زبان فارسی، از گزاره های معرفت تا آموزه های انسانیّت. دانش؛ فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1، 127
 • Tayefi Shirzad, Rezaiian Varmazyar Elham, Sparham Davoud. (2019). Examination of the Greimas Theory in some of the short stories of Classical Literature. Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores, Year VI, Special Edition
 • طایفی شیرزاد. (1395). نگاه انتقادی به رویارویی عقل و عشق در غزلیات عطّار نیشابوری. دانش؛ فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1، 126
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • طایفی شیرزاد، خجسته الناز، آرا و اندیشه های جلال آل احمد، مقاله کامل چاپ شده، شگردهای روایت در آثار آل احمد(با تکیه بر مدیر مدرسه، نون والقلم و دید و بازدید)، 1390/04/01، 1390/04/03
 • طایفی شیرزاد، قبادی حسینعلی، نیکوبخت ناصر، پورشبانان علیرضا، چهارمین کنگرۀ سراسری ادبیات پایداری- کرمان، article abstraction، مقاله کامل، تحلیل کهن الگوی آب در عاشورا و بازتاب های آن در شعر پایداری معاصر ایران از منظر نقد پدیدار شناسی، 1391/12/09، 1391/12/09
 • طایفی شیرزاد، حبیبی محمد حسن، یادروز سعدی، مقاله کامل چاپ شده، نظری بر جدال مدّعیان دربارۀ سعدی، 1392/02/01، 1392/02/03
 • طایفی شیرزاد، بررسی سبک و ساختار اشعار استاد شهریار، مقاله کامل چاپ شده، تبیین نقش حیوانات و پرندگان در اشعار فارسی شهریار، 1392/04/01، 1392/04/03
 • طایفی شیرزاد، باقری علیرضا، همایش ملی کمال الدین وحشی بافقی، article abstraction، مقاله کامل، در آمدی بر مؤلفه های فرهنگ عامه در اشعار وحشی بافقی، 1392/07/17، 1392/07/18
 • طایفی شیرزاد، رضایی حمزه کندی وحید، همایش ملی کمال الدین وحشی بافقی، article abstraction، مقاله کامل، نوستالژی در اشعار دیوان وحشی بافقی، 1392/07/17، 1392/07/18
 • طایفی شیرزاد، سلطانیان مجتبی، همایش ملی نقد ادبیات داستانی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی زبان زنانه و مردانه در رمان سو و شون بر پایه نظریه لیکاف، 1392/12/11، 1392/12/12
 • طایفی شیرزاد، باقری علیرضا، همایش ملی نقد ادبیات داستانی، article abstraction، مقاله کامل، مقایسه روستایی نویسی جلال آل احمد و سیمین دانشور با تأکید بر داستان های « نفرین زمین» و «تیله شکسته»، 1392/12/11، 1392/12/12
 • طایفی شیرزاد، کارخیران خوزانی زینب، نخستین همایش نگاهی نو به ادبیات عامّه- دانشگاه ولی عصر رفسنجان، article abstraction، مقاله کامل، ریخت شناسی قصّه های کتاب کوچۀ احمد شاملو، با تأکید بر جلد 1 و 2، 1393/11/04، 1393/11/04
 • طایفی شیرزاد، باقری علیرضا، نخستین همایش نگاهی نو به ادبیات عامّه- دانشگاه ولی عصر رفسنجان، article abstraction، مقاله کامل، درآمدی تحلیلی بر عامیانه ها در آثار سیمین دانشور، با تأکید بر باورها و خرافات، 1393/11/04، 1393/11/06
 • طایفی شیرزاد، هفتمین همایش ملّی آموزش، article abstraction، مقاله کامل، از آموزش زبان فارسی تا قرائتی نقّادانه از زبان و ادبیات ملل، 1394/02/16، 1394/02/17
 • طایفی شیرزاد، رشیدیان مجید، همایش حکیم ناصر خسرو قبادیانی، article abstraction، مقاله کامل، نقد و تحلیل مفاخرات ناصر خسرو، با تکیه بر دیوان اشعار او، 1394/02/20، 1394/02/21
 • طایفی شیرزاد، پورجعفریان سارا، همایش مخاطب شناسی شاهنامه و شعر حماسی فارسی، article abstraction، مقاله کامل، ساختارشناسی داستان «دوازده رخ» از دیدگاه پراپ، 1394/02/25، 1394/02/26
 • طایفی شیرزاد، اسفندیار یوسف، همایش مخاطب شناسی شاهنامه و شعر حماسی فارسی، article abstraction، مقاله کامل، فردوسی و مخاطبان مزاحم، 1394/02/25، 1394/02/26
 • طایفی شیرزاد، همایش منطقه ای بزرگداشت محمّدباقر خلخالی- دانشگاه آزاد واحد خلخال، article abstraction، مقاله کامل، تحلیل ساختارگرایانۀ مثنوی ثعلبیه، 1394/02/30، 1394/02/30
 • طایفی شیرزاد، اولین همایش ملّی کُرد و فرهنگ و ادب ایرانی و اسلامی، article abstraction، مقاله کامل، نقد کهن الگویی منظومۀ عاشقانۀ کردی «بهرام و گل اندام»، 1394/07/15، 1394/07/16
 • طایفی شیرزاد، رحیمی محسن، اولین همایش ملّی کُرد و فرهنگ و ادب ایرانی و اسلامی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی گفتمان زن از منظر تاریخ گرایی نو در رمان «ئی وارۀ په روانه: غروب پروانه» اثر بختیار علی، 1394/07/15، 1394/07/16
 • طایفی شیرزاد، تیموری زاده صابر، همایش ملّی نکوداشت مهدی اخوان ثالث، article abstraction، مقاله کامل، ساختارشناسی منظومۀ «قصّۀ شهر سنگستان» اخوان ثالث، 1394/07/15، 1394/07/16
 • طایفی شیرزاد، همایش ملّی مردم شناسی مرگ و زندگی، article abstraction، مقاله کامل، بازخوانی معناشناختی مرگ در آثار صادق هدایت، با تکیه بر زنده به گور، تاریک خانه و آبجی خانم، 1394/11/25، 1394/11/25
 • طایفی شیرزاد، هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، article abstraction، مقاله کامل، درآمدی بر بازشناسی انتقادی گزاره های تاریخی تذکره الاولیاء، 1394/11/28، 1394/11/29
 • طایفی شیرزاد، مرادی جعفرلو یونس، قدمیاری مجید، نخستین همایش ملّی ادبیات غنایی- دانشگاه آزاد واحد نجف آباد، article abstraction، مقاله کامل، تحلیل تطبیقی سیمای «زن» در شعر فریدون مشیری و نزار قبّانی، 1395/02/22، 1395/02/22
 • طایفی شیرزاد، شیخ الاسلامی محمّد، همایش شاهنامه پس از شاهنامه، article abstraction، مقاله کامل، نقد نشانه- معناشناختی داستان ضحّاک با تکیه بر نظام های گفتمانی، 1395/02/25، 1395/02/26
 • طایفی شیرزاد، نصیری پریسا، نخستین همایش کشوری(ملّی) ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زبان شناسی، article abstraction، مقاله کامل، نقد روانکاوانۀ شخصیت ابوالفضل بیهقی بر مبنای مکانیزم های دفاعی آنا فروید، 1395/02/28، 1395/02/28
 • طایفی شیرزاد، نخستین همایش کشوری(ملّی) ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زبان شناسی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی محتوایی سه اثر برجستۀ بلاغی دربارۀ اعجاز قرآن(اعجازالقرآن رمّانی، باقلانی و معتزلی)، 1395/02/28، 1395/02/28
 • طایفی شیرزاد، رضایی حمزه کندی وحید، نخستین همایش کشوری(ملّی) ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زبان شناسی، article abstraction، مقاله کامل، نگرشی تطبیقی به سبک های شعر فارسی و عربی، 1395/02/28، 1395/02/28
 • طایفی شیرزاد، سلیمی ساجده، اولین همایش ملّی ادبیات معاصر، article abstraction، مقاله کامل، بررسی اختلالات شخصیتی در رمان های «گاوخونی، سفر کسری و شریک جرم» جعفر مدرّس صادقی، 1395/11/26، 1395/11/27
 • طایفی شیرزاد، همایش ملّی ملّاعلی و شیخ آقاحسن فاخری، article abstraction، مقاله کامل، نشانه شناسی تقابل های دوگانه در گزیدۀ اشعار ملّا علی فاخر، 1396/09/02، 1396/09/02
 • طایفی شیرزاد، فرّخ نژاد سجّاد، همایش ملّی ملّاعلی و شیخ آقاحسن فاخری، article abstraction، مقاله کامل، نگاهی به شخصیت امام حسین(ع) با تکیه بر اشعار شیخ آقا حسن فاخری، 1396/09/02، 1396/09/02
 • طایفی شیرزاد، خجسته الناز، دومین همایش کارنامۀ یکصد سال شعر زنان فارسی سرا، article abstraction، بررسی نهاد، خود و فراخود در مناظره های پروین اعتصامی، 1390/03/08
 • طایفی شیرزاد، خالقی آنیتا، نخستین همایش آموزش زبان فارسی، article abstraction، مقاله کامل، آسیب شناسی زبانی سایت های اینترنتی فارسی، با تأکید بر ویکی پدیا، 1393/12/12
 • طایفی شیرزاد، دومین همایش ملّی ادبیات تطبیقی - دانشگاه رازی کرمانشاه، article abstraction، مقاله کامل، نقش ادبیات تطبیقی در بازنمایی تأثیر نویسندگان بر ادبیات ملّت ها، 1393/06/13
 • طایفی شیرزاد، رضایی حمزه کندی وحید، همایش ملی ادبیات تطبیقی «فارسی-عربی»، مقاله کامل چاپ شده، کارکردهای معنایی اعداد سه و هفت در اشعار فارسی و عربی خاقانی روانی، 1391/02/20
 • طایفی شیرزاد، رضایی حمزه کندی وحید، همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات، article abstraction، مقاله کامل، نهج البلاغه و شیوه های تأثیر پذیری شاعران بزرگ ادب فارسی و عربی از آن، 1391/10/28
 • طایفی شیرزاد، بوداقی حجت، اولین همایش ملی انشا و نویسندگی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی خطاهای زبانی در فصلنامۀ "متن پژوهی ادبی"، 1393/02/10
 • طایفی شیرزاد، حبیبی محمد حسن، همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، article abstraction، مقاله کامل، تحلیل خاستگاه های تقدیر در تاریخ بیهقی، 1392/08/01
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • طایفی شیرزاد، دوّمین مجمع علمی زبان و ادبیّات فارسی، article abstraction، دستور نویسی برای مدارس، 1377/05/01، 1377/05/03
 • طایفی شیرزاد، دوّمین همایش بین المللی فرهنگ و تمدّن سلجوقی؛ علم و اندیشه در دورۀ سلجوقیان- ترکیه، قونیه، article abstraction، مقاله کامل، نقش و جایگاه شعرا در بازتاب اوضاع اجتماعی عصر سلجوقی، 1390/07/28، 1390/07/30
 • طایفی شیرزاد، همایش بین المللی پیوندهای زبانی و ادبی ایران و ترکیه، article abstraction، مقاله کامل، آذربایجان در سیاحت نامۀ اولیاء چلبی، 1391/02/26، 1391/02/28
 • طایفی شیرزاد، جباری زری، هفتمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی، article abstraction، مقاله کامل، متافیزیک در غزلیات سعدی، 1391/06/15، 1391/06/17
 • طایفی شیرزاد، هفتمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی، article abstraction، مقاله کامل، نگاهی به همانندی های شعر معاصر فارسی و عربی، 1391/06/15، 1391/06/17
 • طایفی شیرزاد، همایش بین المللی پیوندهای زبانی و ادبی ایران و ترکیه، مقاله کامل چاپ شده، آذربایجان در سیاحت¬نامۀ اولیاء چلبی، 1391/07/01، 1391/07/03
 • طایفی شیرزاد، خجسته الناز، هفتمین همایش بین المللی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، مقاله کامل چاپ شده، تحلیل ساختارگرایی اساطیری در داستان فریدون و پسرانش، 1392/12/13، 1392/12/14
 • طایفی شیرزاد، رمضانی مهدی، نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی- دانشگاه پیام نور خراسان (بجنورد)، article abstraction، مقاله کامل، تحلیلی از تصویر بردگان در تاریخ بیهقی، 1393/06/05، 1393/06/07
 • پورشبانان علیرضا، طایفی شیرزاد، قبادی حسینعلی، هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی وجوه نمایشی داستان فریدون و پسران، 1393/06/13، 1393/06/15
 • طایفی شیرزاد، نعمتی یاسمن، هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی تحلیلی مشخّصه های زبانی اشعار گلرخسار صفی آوا، 1393/06/13، 1393/06/15
 • طایفی شیرزاد، اسدی حامد، رشیدیان مجید، سومین سمپوزیوم بین المللی مثنوی(مولانا، پیام آور صلح و دوستی)- دانشگاه ارومیه، مقاله کامل چاپ شده، سیر تحوّل مفاخره های مولوی(از دلبستگی تا وارستگی)، 1393/07/23، 1393/07/24
 • طایفی شیرزاد، رضایی حمزه کندی وحید، دومین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی، article abstraction، مقاله کامل، گستره و نفوذ زبان فارسی بر اساس روایت اولیاء چلبی در سیاحت نامه، 1393/10/14، 1393/10/15
 • طایفی شیرزاد، پورشبانان علیرضا، همایش ایران و چین، مناسبات فرهنگی و تمدنی، مقاله کامل چاپ شده، بازنمایی سرزمین چین در متون منثور کلاسیک فارسی، 1393/12/03، 1393/12/05
 • طایفی شیرزاد، اولین همایش بین المللی آیندۀ فرهنگ، article abstraction، مقاله کامل، کارکردهای گفتمانی فرهنگ در اشعار محمّدرضا شفیعی کدکنی؛ چالش ها، دستاوردها و چشم اندازها، 1394/02/29، 1394/02/30
 • طایفی شیرزاد، دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی- دانشگاه محقق اردبیلی، article abstraction، مقاله کامل، تحلیل کارکردهای گفتمان در «غزلیات سنایی، 1394/06/04، 1394/06/06
 • طایفی شیرزاد، عظیمی زهرا، دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی- دانشگاه محقق اردبیلی، article abstraction، مقاله کامل، نقد جامعه شناسانۀ داستان «گاو» اثر غلامحسین ساعدی، 1394/06/04، 1394/06/06
 • طایفی شیرزاد، خالقی آنیتا، همایش بین المللی میراث زبانی، پژوهشکدۀ زبان شناسی، کتیبه ها و متون، article abstraction، مقاله کامل، بررسی مقایسه ای دگردیسی زبانی در پژوهش های ادبی؛ مطالعۀ موردی: مقالات عبّاس زریاب خویی و علی محمّد حقشناس، 1394/07/28، 1394/07/29
 • طایفی شیرزاد، کمالخانی لیلا، دومین کنگرۀ بین المللی زبان و ادبیات فارسی، article abstraction، مقاله کامل، نقد شخصیت پردازی زنان در رمان های «چراغ ها را من خاموش می کنم» و «عادت می کنیم» زویا پیرزاد، 1394/11/10، 1394/11/10
 • طایفی شیرزاد، دومین کنگرۀ بین المللی زبان و ادبیات فارسی، article abstraction، مقاله کامل، بازاندیشی انتقادی مقدّمه های مهم ترین آثار دکتر حسن احمدی گیوی، 1394/11/10، 1394/11/10
 • طایفی شیرزاد، همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی، article abstraction، مقاله کامل، گذار از مدرنیسم به پست مدرنیسم در شعر طرح، 1394/12/16، 1394/12/16
 • طایفی شیرزاد، رمضانی مهدی، همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی، article abstraction، مقاله کامل، درآمدی بر کارکردهای «خال» در ادبیات کلاسیک منظوم فارسی، 1394/12/16، 1394/12/16
 • طایفی شیرزاد، طاهری رفیق محسن، کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی، article abstraction، مقاله کامل، نگرشی مقایسه ای به غزلیات حافظ و شهریار، 1395/04/29، 1395/04/30
 • طایفی شیرزاد، کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی، article abstraction، مقاله کامل، نقد جامعه¬شناسانۀ شعر دورۀ قاجار، 1395/04/29، 1395/04/30
 • طایفی شیرزاد، امینی مریم، کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی، article abstraction، مقاله کامل، درآمدی بر مکانیسم های دفاعی در برابر اضطراب شکست عاشقانه، با تکیه بر بوف کور صادف هدایت، 1395/04/29، 1395/04/30
 • طایفی شیرزاد، یازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، article abstraction، مقاله کامل، بازخوانی انتقادی شخصیت ابوسعید ابوالخیر، از دیدگاه عرفا و علما، 1395/06/17، 1395/06/19
 • طایفی شیرزاد، رضایی حمزه کندی وحید، کنگرۀ بین ­المللی زبان و ادبیات، article abstraction، مقاله کامل، بررسی گونه­ های ادبیات تعلیمی در اشعار فارسی خاقانی شروانی، 1395/07/15، 1395/07/15
 • طایفی شیرزاد، کنگرۀ بین­ المللی زبان و ادبیات، article abstraction، مقاله کامل، پژوهشی در شهرهای ایرانی بازتاب یافته در اشعار فارسی و عربی خاقانی شروانی، 1395/07/15، 1395/07/15
 • طایفی شیرزاد، بوداقی حجّت، دومین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی، article abstraction، مقاله کامل، عشق در اشعار سهراب سپهری و علی احمد سعید(أدونیس)، 1393/07/25، 1395/07/25
 • طایفی شیرزاد، سلطانیان مجتبی، چهارمین کنفرانس بین­ المللی پژوهش­ های کاربردی در مطالعات زبان، article abstraction، مقاله کامل، تأمّلی در جامعه­ شناسی زبان، با تأکید بر جنسیت و تفاوت­ های زبانی، 1395/09/05، 1395/09/05
 • طایفی شیرزاد، نورمحمّدی کمال هادی، همایش بین المللی ضرورت گفت وگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته ای، article abstraction، مقاله کامل، کاربرد نظریۀ تحلیل گفتمان در علوم انسانی با محوریت ادبیات؛ مطالعۀ موردی: رباعیات خیّام و غزلیات حافظ، 1394/09/25، 1395/10/26
 • طایفی شیرزاد، اولین همایش بین المللی ضرورت گفت و گو در علوم انسانی؛ مطالعات بین رشته ای، article abstraction، مقاله کامل، جستاری دربارۀ روش شناسی تحقیق در پژوهش های ادبی برگزیدۀ 1384-1394، 1394/09/26، 1395/10/26
 • طایفی شیرزاد، رمضانی مهدی، کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات فارسی در زمان اکبر شاه گورکانی و سلاطین صفویه، article abstraction، مقاله کامل، ابعاد کارکرد عنصر آتش در مضمون آفرینی های صائب تبریزی، 1394/11/14، 1395/11/14
 • طایفی شیرزاد، فرّخ نژاد سجّاد، دومین همایش بین المللی ضرورت گفت وگو در علوم انسانی: جهانی شدن علوم انسانی- اجتماعی، article abstraction، خلاصه مقاله، نقش غزل اجتماعی معاصر فارسی در بازنمایی تعامل فرهنگی و اجتماعی ایران و جهان، 1396/02/06، 1396/02/07
 • طایفی شیرزاد، دومین همایش بین المللی ضرورت گفت وگو در علوم انسانی: جهانی شدن علوم انسانی- اجتماعی، article abstraction، خلاصه مقاله، تأثیر جهانی شدن بر نقش و کارکرد اندیشمندان علوم انسانی- اجتماعی ایران مطالعۀ موردی: آثار رضا سیّدحسینی، 1396/02/06، 1396/02/07
 • طایفی شیرزاد، فرّخ نژاد سجّاد، سومین کنگرۀ بین المللی فرهنگ و اندیشۀ دینی، article abstraction، مقاله کامل، درآمدی بر مؤلّفه های اخلاق فردی و جمعی در اندیشۀ امام رضا(ع)، 1396/02/21، 1396/02/21
 • طایفی شیرزاد، محمّدزاده مریم، دومین کنگرۀ بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، article abstraction، مقاله کامل، خوانش تطبیقی سمبولیسم اجتماعی در اشعار احمد شاملو و محمود درویش، 1396/04/07، 1396/04/07
 • طایفی شیرزاد، عبدی مهدی، باقری علیرضا، دومین کنگرۀ بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی تحلیلی ادبیات عامیانه در آثار سیمین دانشور، 1396/04/07، 1396/04/07
 • طایفی شیرزاد، هاشمی مرفّه خاتون، دومین کنگرۀ بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، article abstraction، مقاله کامل، طبقه بندی موضوعی مقاله های علمی- پژوهشی ادبیات داستانی1380 تا1390، 1396/04/07، 1396/04/07
 • طایفی شیرزاد، گزمحمّدلی مایسا، دومین کنگرۀ بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، article abstraction، مقاله کامل، نقد تطبیقی آرمان گرایی در شعر و اندیشۀ میرزادۀ عشقی و احمد مطر، 1396/04/07، 1396/04/07
 • طایفی شیرزاد، محمّدزاده مریم، دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی، article abstraction، مقاله کامل، نقد تطبیقی آرمان گرایی در اشعار احمد شاملو و محمود درویش، 1396/04/27، 1396/04/28
 • طایفی شیرزاد، محمّدی خواه سپیده، دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی، article abstraction، مقاله کامل، کارکردهای زبانی شعر طرح در سروده های نسترن شهبازی، 1396/04/27، 1396/04/28
 • طایفی شیرزاد، محسنی اندیس علی، دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی، article abstraction، مقاله کامل، تحلیل شخصیت ناصر خسرو بر اساس نظریۀ مازلو(با تکیه بر روشنایی نامه و سعادت نامه)، 1396/04/27، 1396/04/28
 • طایفی شیرزاد، گزمحمّدلی مایسا، دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی، article abstraction، مقاله کامل، درآمدی تطبیقی بر سمبولیسم احتماعی در شعر میرزادۀ عشقی و احمد مطر، 1396/04/27، 1396/04/28
 • طایفی شیرزاد، دوازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، مقاله کامل چاپ شده، خیام و مخاطبان مزاحم، 1396/06/15، 1396/06/17
 • طایفی شیرزاد، خالقی آنیتا، دوازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، مقاله کامل چاپ شده، نقد جامعه شناسانۀ تصنیف های عارف قزوینی، 1396/06/15، 1396/06/17
 • طایفی شیرزاد، محمّدزاده مریم، سومین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزۀ علوم انسانی و مطالعات مدیریت، article abstraction، مقاله کامل، تحلیل تطبیقی ادبیات مقاومت در اشعار احمد شاملو و محمود درویش، 1396/11/07، 1396/11/07
 • طایفی شیرزاد، هاشمی مرفّه خاتون، سومین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزۀ علوم انسانی و مطالعات مدیریت، article abstraction، مقاله کامل، نگرشی توصیفی- تحلیلی به مقاله¬های علمی- پژوهشی ادبیات داستانی از1380 تا1390 با تأکید بر موضوع نقد فمینیستی، 1396/11/07، 1396/11/07
 • طایفی شیرزاد، فرّخ نژاد سجّاد، باقری علیرضا، سومین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزۀ علوم انسانی و مطالعات مدیریت، article abstraction، مقاله کامل، تحلیل مقایسه ای ابعاد آرمان شهر دینی در معارف بهاء ولد و فیه ما فیه مولوی، 1396/11/07، 1396/11/07
 • طایفی شیرزاد، آذرپیکان فائضه، نخستین همایش بین المللی زبان فارسی و اندیشه ایرانی- اسلامی دربارۀ فرید الدین عطار نیشابوری، article abstraction، مقاله کامل، نقد شخصیت پردازی در منطق الطیر بر اساس نظریۀ اریک برن، 1397/01/25، 1397/01/27
 • طایفی شیرزاد، فرّخ نژاد سجّاد، چهارمین کنگرۀ بین المللی فرهنگ و اندیشۀ دینی، article abstraction، مقاله کامل، طبقه بندی و تحلیل مؤلّفه های هویت اسلامی در خطبه ها و نامه های نهج البلاغه، 1397/02/17، 1397/02/17
 • طایفی شیرزاد، رمضانی مهدی، سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، article abstraction، مقاله کامل، تأمّلی در تأثیر سبک سعدی بر اشعار تعلیمی شهریار، 1397/07/18، 1397/07/20
 • طایفی شیرزاد، موسوی قهفرخی کبری، چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مقاله کامل چاپ شده، تقابل های دوگانه در جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی، 1397/12/24، 1397/12/24
 • طایفی شیرزاد، حسین زاده طاهره، چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مقاله کامل چاپ شده، نقد جنبه های امپرسیونیستی داستان «درخت گلابی» بر مبنای نظریۀ سوزان فِرگِسِن، 1397/12/24، 1397/12/24
 • طایفی شیرزاد، بیدبرگ نسیم، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، روان شناسی و علوم انسانی، مقاله کامل چاپ شده، واکاوی روایت در کشور مردان از منظر تأثیر گفتمان جنسیت بر کودکان، 1398/06/21، 1398/06/21
 • طایفی شیرزاد، حاجی تبار هانیه، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، روان شناسی و علوم انسانی، مقاله کامل چاپ شده، نقد رمان «پرندۀ من» بر مبنای منطق گفت وگویی باختین، 1398/06/21، 1398/06/21
 • طایفی شیرزاد، بیدبرگ نسیم، ایزدی اعظم السادات، کنفرانس بین المللی هزارۀ خّیام، مقاله کامل چاپ شده، دیگریِ گفتمانی در رباعی های خیام نیشابوری، 1398/11/28، 1398/11/29
 • طایفی شیرزاد، شیخ الاسلامی محمّد، ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ، مقاله کامل چاپ شده، تحلیل چامۀ ترساییۀ خاقانی و تفسیرها و فرایندهای آن بر مبنای نظریۀ زیبایی شناسی دریافت، 1399/08/27، 1399/08/27
 • طایفی شیرزاد، حسین زاده طاهره، ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ، مقاله کامل چاپ شده، تحلیل ساختار امپرسونیستی مجموعه داستان «جایی دیگر» با تأکید بر نظریۀ سوزان فِرگِسِن، 1399/08/27، 1399/08/27
 • طایفی شیرزاد، همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی، article abstraction، مقاله کامل، درآمدی بر رابطة ادبیات و جامعه، 1394/06/05
 • طایفی شیرزاد، کشاورز قاسمی فاطمه، اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی بازتاب نهاد دین در غزلیات کلیم کاشانی از دیدگاه امیل دورکیم، 1394/06/05
 • طایفی شیرزاد، حسن زاده زینب، همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی، article abstraction، مقاله کامل، نقد ساختار داستان لیلی و مجنون جامی از دیدگاه پراپ.، 1394/12/16
 • طایفی شیرزاد، حسن زاده زینب، همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند، article abstraction، مقاله کامل، بررسی تحلیلی نمودهای ادبیات ابتکاری و ادبیات اعتباری با تأکید بر غزلیات، تذکره العاشقین و تاریخ حزین لاهیجی، 1392/07/02
تالیف
 • طایفی شیرزاد، محمدی خواه سپیده. (---). عقاب درون قاب؛ شعر طرح از ساختار تا محتوا. ایران-تهران، علم و دانش
 • طایفی شیرزاد. (---). نمودهای جامعه شناختی در شعر عهد قاجار. ایران-تهران، علم و دانش
 • طایفی شیرزاد. (---). زبان گفتاری در دوره های مختلف تاریخ ایران (از دوره غزنویان تا حمله مغول). ایران-تهران، مرکز تحقیقات صدا و سیما
 • طایفی شیرزاد، بهمنی مطلق یدالله. (1380). مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون کارشناسی ارشد ادبیّات فارسی 1377-1380. ایران-تهران، دارینه
سایر
 • طایفی شیرزاد. (---). تاریخ بیهقی، روایتی سینمایی. بنیاد سینمایی فارابی
 • طایفی شیرزاد. (1388). اخوانیات(پیام یاران)؛ ترجمۀ بخش دوازدهم محاضرات الادباء. ایران-تهران، علم و دانش
 • طایفی شیرزاد. (---). آرمانشهر زیبایی؛ گفتارهایی دربارۀ شیوۀ بیان نظامی. ایران-تهران، علم و دانش
 • طایفی شیرزاد. (---). درک و بیان معماری از طریق دست آزاد. ایران، علم و دانش
 • طایفی شیرزاد. (---). خداوند خرد؛ گزیدۀ دیوان لزوم مالایلزم. ایران-تهران، علم و دانش
 • طایفی شیرزاد. (---). دانشنامۀ دنیای علم. ایران-تهران، آرایان
 • طایفی شیرزاد. (---). قسطاس الشعر در علم عروض. ایران-تهران، علم و دانش
 • طایفی شیرزاد. (---). بازی زندگی و شیوه های آن. ایران-تهران، فرهنگ رسا
 • طایفی شیرزاد. (---). سیری در تاریخ سیاسی کردهای خلخال. ایران-تهران، مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • طایفی شیرزاد. (---). داستان های حیوانات در قرآن کریم. ایران-تهران، آرایان
 • طایفی شیرزاد. (1389). خشونت خانوادگی؛ تأثیر آن بر کودکان و نوجوانان. ایران، None
 • طایفی شیرزاد. (---). نقد و تحلیل کرامات اولیا در اسرارالتوحید و مثنوی معنوی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • طایفی شیرزاد. (1386). ابزار، مصالح و شیوه های گوناگون ماکت سازی. ایران-تهران، ثامن الحجج
 • طایفی شیرزاد. (---). جامعۀ عشایری کردهای خلخال(کرمانج). ایران-تهران، نخبگان
 • طایفی شیرزاد. (1386). اطلاعات عمومی( فرهنگ دانستنی های ناگزیر). ایران-تهران، ثامن الحجج
 • طایفی شیرزاد. (---). شیوه نامۀ نگارش پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • طایفی شیرزاد. (---). دستور تطبیقی زبان ترکی و فارسی. تهران، قطره
 • طایفی شیرزاد. (---). الهمم و الجدّ: همّت و کوشش(ترجمۀ بخش هفتم محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء. ایران-تهران، علم و دانش
 • طایفی شیرزاد. (1387). گلستان سعدی. مقدمه، شرح و تعلیقات دکتر حسن احمدی گیوی. ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • طایفی شیرزاد. (---). درس هایی برای دانشجویان معماری. ایران، کتاب آراد و ندای سبز شمال
 • طایفی شیرزاد. (---). حکایات و افسانه های کردی. ایران-تهران، مؤسّسۀ انتشاراتی حسینی اصل
 • طایفی شیرزاد. (1391). چکیدۀ مقالات سوّمین همایش دوسالانۀ بین المللی خلیج فارس؛ تاریخ، فرهنگ و تمدّن. None
 • طایفی شیرزاد. (1387). درس های فرانسه. ایران-تهران، ناخدا
 • طایفی شیرزاد. (---). کتاب مرجع کانسپت؛ واژگان فرم های معماری. ایران-تهران، کتاب آراد
 • طایفی شیرزاد. (1386). هفت دانگی؛ تحقیقی در زمینۀ جامعه شناسی روستایی. ایران-تهران، مرکز نشر روان سنجی
 • طایفی شیرزاد. (---). دیوان غمگین(فارسی- ترکی)/ ملا امامیار شقاقی شاطرانلو. ایران-تهران، علم و دانش
 • طایفی شیرزاد. (1377). نگاهی انتقادی به کتاب «تاریخ بیهقی». ایران-تهران، کیهان فرهنگی
 • طایفی شیرزاد، خجسته الناز. (1390). شگردهای روایت در آثار آل احمد(با تکیه بر مدیر مدرسه، نون والقلم و دید و بازدید)-جلال پژوهی(مجموعه مقالاتی دربارۀ آرا و اندیشه های جلال آل احمد). ایران-تهران، خانه کتاب
کارشناسی ارشد
 • بررسی حیات ادبی ابراهیم گلستان و تاثیر او بر فضای ادبی بعد از خود، مهدی احدیان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • تحلیل بلاغی 20 قصیده انوری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • تحلیل ساختاری و مضمونی نمایشنامه های نغمه ثمینی، مرضیه آتش پور، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • پژوهشی در تضمین آیات قرآن در گلشن راز، مجید وحدت اخوان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی عناصر داستانی آثار ناتاشا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/01
 • بررسی آداب و رسوم در آثار قرن هفتم، مونس هنرمند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/14
 • مفهوم شهر وزندگی مدرن در شعر معاصر، حسن خدابنده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/30
 • شیوه های شخصیت پردازی در داستان های کوتاه غلامحسین ساعدی، رضا پذیرا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/24
 • بررسی و تحلیل مفاهیم اخلاقی و تربیتی در شعر کودگ و نوجوان شاعران برجسته دوره ی انقلاب اسلامی ایران، سعید رحیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/01
 • بررسی مدرنیته در آثار جعفر مدرس صادقی، ساجده سلیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/03
 • بررسی نشانه شناسی و بلاغی عناوین مجموعه های شعر معاصر از 1320 تا 1341، مرتضی داوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/08
 • بررسی و تحلیل قهرمان پردازی در رمان نوجوان در ده ی 80، آزاده اسلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/09
 • بررسی سبک شناسانه ی اشعار گلرخسا صفی آوا، یاسمن نعمتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • بررسی درونمایه برادر کشی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/01
 • بررسی تطبیقی مولفه های ادبیات دفاع مقدس و ادبیات جنگ جهانی دوم (با تکیه بر رمان های نخلهای بی سر قاسمعلی فراست، سفر به گرای 270 درجه احمد دهقان، رمان های قربانی کورتز یومالاپارته و سیمای زنی در میان جمع هانریش بل، سیده نرجس سیدکاشانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/19
 • ریخت شناسی قصه های کتاب کوچه شاملو، زینب کار خیزان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/27
 • مقایسه محتوایی صدیقه سنایی و مرصاد ..، زهرا چمنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/09/06
 • روایت در شاهنامه با تاکید بر داستان های فریدون و ضحاک، رستم و اسفندیار، سیاوش و دوازده رخ، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • ترجمه باب الحکایات احمد شوقی و تطبیق آن با حکایات پروین اعتصامی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/01/01
 • زن در رمان شمس و طغرا (محمدباقرخسروی)، محمد محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/25
 • دگردیسی تصنیف ها و ترانه ها در ادب پارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، رضا حمیده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/10/17
 • خیام و حافظ- تحلیل گفتمان، هادی نور محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/03
 • نقد اسفار کاتبان و الفراشه الزرقا، مصطفی شریفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • عقل و عشق در احمد غزالی و عین القضاه، محمد حسین ناظمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/08/25
 • مفهوم گناه در حافظ سعدی و سنایی، سارا پور فرح، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/08/25
 • ملک الشعرای بهار و احمد شاملو نظریه کنش، آرمان فاتح، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/09/09
 • بازشناسی انتقادی تصویر ایران در کتاب حیات یحیی، مریم امینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/09/30
 • شخصیت پردازی در سه گاه سفر کسرا ، کله اسب و شریک جرم جعفر مدرس صادقی، سمیه تقی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/21
 • بررسی شگرد های شعر آفرینی در شعر نو فارسی، شکوفه شادکام، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/18
 • بررسی ابعاد فرهنگ عامه در اشعار سید علی صالحی، سمانه عسکری نهوجی اردستانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • سبک شناسی ادراکی تحلیل مقایسه ای پک در آفرینش های هنری (معماری، نقاشی، خوشنویسی) دوره مکتب هندی، سمیه آقابابایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/12/18
 • بررسی و تحلیل پژوهش ها بلاغی در حوزه ی غزلیات شمس، روح الله رضوانی نوین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • واکاوی نظریه شکاف نسلی در ادبیات داستانی معاصر، با تاکید بر شش رمان شاخص، سیامک رفیعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • بررسی مولفه های پست مدرن در رمان های زندگی نو اورهان پاموک و صورتک های تسلیم محمد ایوبی، مایده آقائی میر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/23
 • آرمانگرایی در اشعار شاملو و محمود درویش، مریم محمدزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مولفه های هویت ملی درخود سرگذشت نامه های فرار از مدرسه خرمشاهی با مادرم همراه بهبهانی و حدیث نفس، علی نوروزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • تحوّل معانی واژگان قرآن در متون عرفانی، زهره اله دادی دستجردی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/12
 • کارکرد های بلاغی در شعر طنز انقلاب اسلامی، همایون علیدوستی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/20