professor_pic
فریده حسین ثابت
فریده حسین ثابت ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد