professor_pic
رجاء ابوعلی
رجاء ابوعلی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • ابوعلی رجاء، گودرزی طاهره. (1390). گدازه های خشم در شعر و اندیشه مظفر النواب. 1، 1
 • ابوعلی رجاء. (1388). بین اسطوره و خرافه. علوم انسانی الزهرا، 1، 65
 • ابوعلی رجاء، حیدری مریم. (1393). لعازر فی الشعر المعاصر. دراسات فی العلوم الانسانیه، 2، 21
 • ابوعلی رجاء، زارع منیژه. (1391). موسیقی داخلی در شعر عبدالوهاب البیاتی. دیوان " الموت فی الحیاه". 1، 4
 • ابوعلی رجاء، دهان زهرا. (1395). سیمیائیه الفن التشکیلی فی الروایه. المنافذ الثقافیة، 1، 14
 • ابوعلی رجاء، محمدی یوسف. (1394). اویزیریس عند باکثیر. المنافذ الثقافیة، 1، 12
 • ابوعلی رجاء، حیدری مریم. (1393). لعازر فی الشعر المعاصر«دراسة مقارنة». دراسات فی العلوم الانسانیه، 21، 2
 • ابوعلی رجاء، حبیبی اکرم. (1395). سیمیائیة الغلاف فی روایة لیلة الجنون. المنافذ الثقافیة، زمستان 1396، 17
 • ابوعلی رجاء، حیدری مریم. (1395). الإیقاع الصوتی فی رسائل الندیم:دراسة أسلوبیة. کلیة التربیة للبنات للعلوم الإنسانیة، 10، 19
 • ابوعلی رجاء، دهان زهرا. (1395). سیمیائیة الفن التشکیلی فی الفن الروائی أصابع لولیتا لواسینی الأعرج أنموذجا. المنافذ الثقافیة، 14، 14
 • اکبری زینب، ابوعلی رجاء. (1397). بلاغت تمثیل، در پرتو رویکردهای مختلف بلاغی. مطالعات زبانی و بلاغی، 9، 18
 • ابوعلی رجاء. (1395). قراءة فی روایة ها هو الیتیم بعین الله. المنافذ الثقافیة، 15، 15
 • ابوعلی رجاء، حبیبی اکرم. (1398). سیمیائیة الشخصیة فی روایة یطالبنی بالرقصة کاملة لمنی الشافعی. ادب عربی، 11، 1
 • ابوعلی رجاء، سواری سعید. (1397). التداخل اللغوی الأسلوبی بین الأمثال العامیة الأهوازیة والأمثال الفارسیة. کاوش نامه ادبیات تطبیقی، 8، 32
 • ابوعلی رجاء، کریمی پیمان. (1395). دلالات اللون الأسود فی شعر نازک الملائکة علی ضوء المنهج النفسی. جستارهایی در زبان و ادبایت عربی، 1، 2
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • ابوعلی رجاء، مسلمی محمود، همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزۀ خلیج فرس، خلاصه مقاله، خلاصه مقاله، رمز التاریخ والإنسان فی قصیدة "طفل تیتم مرات" لجمال نصاری، 1395/11/27، 1395/11/28
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • ابوعلی رجاء، فارسی محمود، اسلامی نوح، همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی، خلاصه مقاله، مقاله کامل، تصویرشناسی جنسیت )جنس مرد( در رمان "کولی کنار آتش" روانی پور و رمان "الأسود یلیق بک" احلام مستغانمی، 1394/12/15، 1394/12/15
تالیف
 • ابوعلی رجاء، حیدری مریم. (1398). معجم مصطلحات النقد الأدبی المعاصر. ---
سایر
 • ابوعلی رجاء. (1385). احمد العدوانی حیاته و شعره. ---
 • ابوعلی رجاء. (1388). الاسطوره فی شعر ادونیس. ---
طرح‌های درون دانشگاهی
 • اسطوره های رستاخیزی در بین النهرین و رمزگشایی آنها در شعر معاصر عربی، 1393/09/16
 • رویکرد اسلامی در ادبیات داستانی و نمایشی مصر با تأکید بر آثار عبد الحمید جوده السخار و علی احمد باکثیر، 1395/02/01، 1396/02/01
 • جریان شناسی کاربرد اسطوره در شعر نو عربی، 1396/07/01، 1397/07/01
 • نشانه شناسی زمان و مکان در آثار رمان نویسان دهه نود میلادی در مصر
کارشناسی ارشد
 • الشعر العربی فی خوزستان دراسة فی الأسالیب والبنیات، الأدیب عباس العباسی الطائی نموذجاً، محمود مسلمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/25
 • الاغتراب فی شعر الزبیدی دراسة بنیویة دلالیة، فائزه طهمازی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • الواقعیة الاشتراکیة فی روایتی "نفرین زمین" لجلال آل أحمد و"الزلزال" الطاهر وطار (دراسة مقارنة فی الشکل والمضمون)، ابراهیم قادری رمازی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • عناصر داستانی در داستان¬های کوتاه منی شافعی، مریم رضایی زاده، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/12/08
 • نظرة إلی الایقاع فی شعر نازک الملائکه، منیژه زارع، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/09
 • الاسطوره و توظیفها عند عبدالوهاب البیاتی، سیروس فتح الله، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/10
 • الاصاله والمعاصره فی الادب القصصی عند محمود تیمور و جمال زاده، ابوالفضل شهبازی علوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/30
 • النموذج الخسی فی روایه لن اعیش فی حلباب ابی الاحسان، صدیقه عامری شهرابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/03
 • التراث عند عبدالوهاب البیاتی و منوتشهر آتشی دراسه مقارنه، رقیه حاجی آقا زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/12
 • الرموز الدینیه فی شعر احمد شاملو خلیل حاوی، شرمین حسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/28
 • المنهج النفسی فی روایه، صدیقه عامری شهرابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • قصیده القناع عند بدر شاکر السیاب، محمدعلی پور بافرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/29
 • التوظیف الاسطوری فی مسرحیات علی احمد باکثیر، یوسف محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/17
 • التوظیف الاسطوری فی مسرحیات باکثیر، یوسف محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/17
 • قضیة ریادة الروایة العربیة فی روایتی حسین العواقب لزینب فواز وزینب لمحمدحسین هیکل عبر المقارنة بین العناصر والتقنیات الروائیة، فاطمه منصوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • سیمیائیة المکان فی روایات ابراهیم الکونی(روایتی البئر و نزیف الحجر نموذجین)، اکرم حبیبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • المرأة فی ادب جبران خلیل جبران دراسة فی ضوء المنهج النسوی، مهسا مقرب، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • معارضة بردة تمیم البرغوثی لبردتی البوصیری واحمد شوقی موزانه نقدیة، کریم طرفی سلمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • دراسة الموشحات عند أعلام الأدب الأندلسی وأعلام العصر المملوکی علی أساس البنیویة الأسلوبیة، حمیدرضا جمعدار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • بلاغة التصویر فی الشعر العربی الحدیث بالترکیز علی أدونیس، ناصر میثاقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/26
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • روش نگارش داستان کوتاه، 1395/09/22
 • نامه نگاری و روشهای گوناگون آن به زبان عربی، 1396/09/21
 • چگونگی نگارش متن ادبی به زبان عربی(ادبی نویسی)، 1397/02/08