professor_pic
رجاء ابوعلی
رجاء ابوعلی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد