professor_pic
مجید عباسی
مجید عباسی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد