professor_pic
علی اکبر تاج مزینانی
علی اکبر تاج مزینانی ، دانشیار رشته سیاست گذاری اجتماعی است. ایشان در گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی عضویت دارد
Presented in Current Term
 • سمینار بررسی آسیب های اجتماعی جوانان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ‌ریزی ‌رفاه ‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ‌ریزی ‌رفاه ‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی، دکتری
 • نظریه‌ها‌و‌سیاستهای‌رفاه‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • خط مشی گذاری ( سیاستگزاری ) در خدمات اجتماعی، کارشناسی ارشد M.Sc
Teaching Courses
 • زبان‌ تخصصی‌2، کارشناسی
 • سمینار‌مسایل‌تعاونی‌، کارشناسی
 • روانشناسی اجتماعی، کارشناسی
 • روانشناسی اجتماعی، کارشناسی
 • مبانی‌مردم‌شناسی، کارشناسی
 • مبانی‌مردم‌شناسی، کارشناسی
 • سیر‌ تحول‌ تعاونی ها‌ در‌ ایران‌ و‌ جهان، کارشناسی
 • زبان‌ تخصصی ‌1، کارشناسی
 • تأمین‌ و ‌رفاه‌ اجتماعی، کارشناسی
 • زبان‌ تخصصی‌2، کارشناسی
 • زبان‌ تخصصی ‌1، کارشناسی
 • سمینار‌مسایل‌تعاونی‌، کارشناسی
 • سمینار‌مسایل‌تعاونی‌، کارشناسی
 • زبان‌ تخصصی‌2، کارشناسی
 • زبان‌ تخصصی‌2، کارشناسی
 • سمینار مسائل تعاون ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار سازمان ها و مسائل رفاه اجتماعی در ایران، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیر‌ تحول‌ تعاونی ها‌ در‌ ایران‌ و‌ جهان، کارشناسی
 • سمینار‌مسایل‌تعاونی‌، کارشناسی
 • سمینار‌مسایل‌تعاونی‌، کارشناسی
 • روش ها‌ و ‌تکنیک های ‌برنامه ‌ریزی‌ رفاه ‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • شرایط فرهنگی رفاه اجتماعی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌ تخصصی‌2، کارشناسی
 • زبان‌ تخصصی ‌1، کارشناسی
 • سمینار‌مسایل‌تعاونی‌، کارشناسی
 • سمینار‌مسایل‌تعاونی‌، کارشناسی
 • تأمین‌ و ‌رفاه‌ اجتماعی، کارشناسی
 • روش ها‌ و ‌تکنیک های ‌برنامه ‌ریزی‌ رفاه ‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تأمین و رفاه اجتماعی، کارشناسی
 • زبان تخصصی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌تخصصی‌ 1، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه ها و سیاست های رفاه اجتماعی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار سازمان ها و مسائل رفاه اجتماعی در ایران، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌تخصصی‌ 1، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی‌1، کارشناسی
 • زبان‌تخصصی‌ 1، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار سازمان ها و مسائل رفاه اجتماعی در ایران، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه ها و سیاست های رفاه اجتماعی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی‌2، کارشناسی
 • روش ها‌ و ‌تکنیک های ‌برنامه ‌ریزی‌ رفاه ‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌ تخصصی‌2، کارشناسی
 • کارورزی‌1، کارشناسی
 • سمینار ( تحقیق و تتبع نظری)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش ها‌ و ‌تکنیک های ‌برنامه ‌ریزی‌ رفاه ‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی‌2، کارشناسی
 • کارورزی‌1، کارشناسی
 • نظریه‌ها‌و‌سیاستهای‌رفاه‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی‌2، کارشناسی
 • نابرابریها‌و‌قشربندی‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار سازمان ها و مسائل رفاه اجتماعی در ایران، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تأمین و رفاه اجتماعی، کارشناسی
 • نابرابریها‌و‌قشربندی‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌ تخصصی ‌1، کارشناسی
 • نظریه‌ها‌و‌سیاستهای‌رفاه‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار سازمان ها و مسائل رفاه اجتماعی در ایران، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیاست های ‌اجتماعی ‌و مدل های ‌نوین ‌آن، دکتری
 • زبان‌ تخصصی‌2، کارشناسی
 • کارورزی‌2، کارشناسی
 • روش ها‌ و ‌تکنیک های ‌برنامه ‌ریزی‌ رفاه ‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش ها‌ و ‌تکنیک های ‌برنامه ‌ریزی‌ رفاه ‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان تخصصی 2، کارشناسی
 • زبان‌ تخصصی‌2، کارشناسی
 • سیاست های ‌اجتماعی ‌و مدل های ‌نوین ‌آن، دکتری
 • زبان‌تخصصی‌ 1، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی‌1، کارشناسی
 • نظریه‌ها‌و‌سیاستهای‌رفاه‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌ها‌و‌سیاستهای‌رفاه‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش ها و فنون برنامه ریزی در رفاه اجتماعی، دکتری
 • کارورزی‌2، کارشناسی
 • روش ها و فنون برنامه ریزی در رفاه اجتماعی، دکتری
 • روش‌هاوفنون‌برنامه‌ریزی‌دررفاه‌اجتماعی، دکتری
 • زبان‌تخصصی‌ 1، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی در خدمات اجتماعی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش ها‌ و ‌تکنیک های ‌برنامه ‌ریزی‌ رفاه ‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش ها‌ و ‌تکنیک های ‌برنامه ‌ریزی‌ رفاه ‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی‌2، کارشناسی
 • خط مشی گذاری ( سیاستگزاری ) در خدمات اجتماعی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی در خدمات اجتماعی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌ها‌و‌سیاستهای‌رفاه‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌ها‌و‌سیاستهای‌رفاه‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی‌2، کارشناسی
 • خط مشی گذاری ( سیاستگزاری ) در خدمات اجتماعی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • خط مشی گذاری ( سیاستگزاری ) در خدمات اجتماعی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش ها‌ و ‌تکنیک های ‌برنامه ‌ریزی‌ رفاه ‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی در خدمات اجتماعی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ‌ریزی ‌رفاه ‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش ها‌ و ‌تکنیک های ‌برنامه ‌ریزی‌ رفاه ‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • خط مشی گذاری ( سیاستگزاری ) در خدمات اجتماعی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌ها‌و‌سیاستهای‌رفاه‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیاست ‌های ‌بهداشتی ‌و‌ آموزشی، دکتری
 • روش‌هاوفنون‌برنامه‌ریزی‌دررفاه‌اجتماعی، دکتری
 • خط مشی گذاری ( سیاستگزاری ) در خدمات اجتماعی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تأمین‌ و ‌رفاه‌ اجتماعی، کارشناسی
 • خط مشی گذاری ( سیاستگزاری ) در خدمات اجتماعی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی، دکتری
 • سیاست های ‌اجتماعی ‌و مدل های ‌نوین ‌آن، دکتری
 • کارورزی‌1، کارشناسی
 • کارورزی‌2، کارشناسی
 • روش‌هاوفنون‌برنامه‌ریزی‌دررفاه‌اجتماعی، دکتری
 • کارورزی‌1، کارشناسی
 • نظریه‌ها‌و‌سیاستهای‌رفاه‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی‌2، کارشناسی
 • کارورزی‌1، کارشناسی
 • خط مشی گذاری ( سیاستگزاری ) در خدمات اجتماعی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی، دکتری
 • نظریه‌ها‌و‌سیاستهای‌رفاه‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش‌هاوفنون‌برنامه‌ریزی‌دررفاه‌اجتماعی، دکتری
 • نظریه‌ها‌و‌سیاستهای‌رفاه‌اجتماعی‌، کارشناسی ارشد M.Sc