professor_pic
هادی آجیلی
هادی آجیلی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد
کرسی علمی
  • گفتمان سازی در روزنامه نگاری بین المللی، آجیلی هادی، ترویجی، 1394/10/23