professor_pic
فائز دین پرستی صالح
فائز دین پرستی صالح ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد