professor_pic
فائز دین پرستی صالح
فائز دین پرستی صالح ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد
کرسی علمی
  • نقد روش شناختی نظریه انتخاب عمومی، دین پرستی صالح فائز، بوکانان و دیگران، نقد علمی، 1394/03/20