professor_pic
سعید زرندی
سعید زرندی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد