professor_pic
سعید غیاثی ندوشن
سعید غیاثی ندوشن ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد