professor_pic
سعید غیاثی ندوشن
سعید غیاثی ندوشن ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
اطلاعات طرح و راه اندازی آزمایشگاه
  • غیاثی ندوشن سعید، کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک، راه اندازی، 1393/12/12