professor_pic
مجید حبیبیان نقیبی
مجید حبیبیان نقیبی ، استادیار رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی است. ایشان در گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد عضویت دارد
دبیری همایش‌ها
  • حبیبیان نقیبی مجید، چهارمین همایش مالیات های اسلامی، عضو کمیته علمی
  • حبیبیان نقیبی مجید، پنجمین همایش مالیات های اسلامی، عضو کمیته علمی
کرسی علمی
  • چالشها و ظرفیتهای قرض الحسنه در کشور، تاری فتح اله، حبیبیان نقیبی مجید، مجاهدی موخر محمد مهدی، ترویجی، 1395/02/21
  • واکاوی مالیات بر ارزش افزوده در پرتو آموزه های اسلامی، حبیبیان نقیبی مجید، عبداله میلانی مهنوش، مجید حبیبیان، نقد علمی، 1395/03/12
  • واکاوی مالیات بر ارزش افزوده از منظر شریعت اسلامی، حبیبیان نقیبی مجید، ترویجی
  • شوک درمانی از منظر قرآن و سنت، حبیبیان نقیبی مجید، ترویجی