professor_pic
سیدمهدی طاهری
سیدمهدی طاهری ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی کتابداری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
کسب رتبه در جشنواره‌های ملی و بین المللی
  • جشنواره بین المللی فارابی، بین المللی، فارابی، 1392/06/01