professor_pic
گودرز علی بخشی
گودرز علی بخشی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه پژوهشکده فرهنگ پژوهی دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی (ره) عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: سنجش زبان , رشد حرفه ای معم , نیاز سنجی معلم و فراگیر , آموزش انتقادی
زمینه پژوهشی مورد علاقه
  • سنجش زبان
  • رشد حرفه ای معم
  • نیاز سنجی معلم و فراگیر
  • آموزش انتقادی