professor_pic
گودرز علی بخشی
گودرز علی بخشی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه پژوهشکده فرهنگ پژوهی دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی (ره) عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: سنجش زبان , رشد حرفه ای معم , نیاز سنجی معلم و فراگیر , آموزش انتقادی