professor_pic
محمد صالح ترکستانی
محمد صالح ترکستانی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • Sanayei Ali, Torkestani Mohammad Saleh, Ahadi Pari. (2009). Readiness assessment of iran's insurance industry for e-commerce and e-insurance success. International Journal of Information Science and Management (IJISM), 7, 1
 • ترکستانی محمد صالح، صنایعی علی، عیسایی محمد تقی. (1393). طراحی الگوی تبیین عوامل موثر بر موفقیت بیمه الکترونیک در صنعت بیمه ایران با نگاه یکپارچه به پذیرش فناوری توسط بیمه گذاران و آمادگی الکترونیک بیمه گران. تحقیقات بازاریابی نوین، 4، 2
 • Torkestani Mohammad Saleh, Dehghanan Hamed, jamshidi elham. (2014). The impact of psychological traits on car-insurance customer's switching behaviors folowing service failures. 2, 4
 • تقوا محمدرضا، ترکستانی محمد صالح، حجاریان مسعود. (1387). ارزیابی آمادگی سازمان های بیمه ایرانی برای پیاده سازی انبار داده، بررسی شرکت بیمه پارسیان. پژوهشنامه بیمه، 23، 1 و 2
 • زارع رواسان احد، ترکستانی محمد صالح، روحانی سعید، عسکری سارا. (1392). تحلیل ارتباط رفتار شهروندی-سازمانی کارکنان با موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان. اخلاق در علوم و فناوری، 8، 4
 • ترکستانی محمد صالح، دهدشتی شاهرخ زهره، بخشنده قاسم. (1393). الگوی عوامل موثر بر نگرش و قصدخرید مصرف کنندگان نسبت به محصولات وارداتی .. چشم انداز مدیریت بازرگانی، -، -
 • ترکستانی محمد صالح، بخشنده قاسم. (1394). الگوی عوامل موثر بر نگرش و قصدخرید مصرف کنندگان نسبت به محصولات وارداتی. چشم انداز مدیریت بازرگانی، -، -
 • کریمی علویجه محمدرضا، خدنگی سعید، ترکستانی محمد صالح. (1395). روش فرا ابتکاری در یکپارچه سازی مدل بخش بندی بازار مشتریان تلفن همراه تهران با استفاده از شبکه های خودسازمان ده و روش میانگین کا. مدیریت فناوری اطلاعات، 8، 2
 • ترکستانی محمد صالح، جمشیدی الهام. (1394). نقش ادراک از درستکاری سازمان و رفاه عاطفی کارکنان در ایجاد تعهد عاطفی به سازمان. پژوهشنامه مدیریت تحول، 7، 13
 • قاضی زاده مصطفی، ترکستانی محمد صالح، محمدی فاطمه. (1395). نگاشت شبکه وابستگی نام تجاری بیمه گزاران با استفاده از روش نقشه مفهومی برند(مورد مطالعه: شرکت بیمه ملت). پژوهشنامه بازرگانی، 78، 78
 • ترکستانی محمد صالح، منصوری طاها، تقی زاده یاسمین. (1395). مطالعه مقایسه ای الگوریتم های خوشه بندی در راستای سنجش ارزش مشتری در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه. تحقیقات بازاریابی نوین، 6، 1
 • ترکستانی محمد صالح، ده پناه آرمان، تقوی فرد محمد تقی، شفیعی شهرام. (1395). ارائۀ چارچوبی برای اصلاح نرخ حق بیمه در رشتۀ بدنۀ اتومبیل با استفاده از مدل شبکه‏ های عصبی (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ آسیا). مدیریت فناوری اطلاعات، 8، 4
 • دولت آبادی مونا، ترکستانی محمد صالح، مظلومی نادر. (1394). تاثیر موانع اقتصادی موثر بر رشد و توسعه بیمه آثار هنری در ایران. نشریه علمی- ترویجی پژوهش هنر، 3، 9
 • ترکستانی محمد صالح، مفاخری فهیمه، حقیقت فاطمه. (1395). تاثیر رضایت و اعتماد بر وفاداری الکترونیک و خرید آنلاین محصولات گردشگری. فصلنامه مطالعات گردشگری، 11، 34
 • مظلومی نادر، ترکستانی محمد صالح، رضوی فاطمه. (1395). ارزیابی مدیریت ریسک بالینی در بیمارستان ها. فصلنامه مدیریت پرستاری، 5، 1
 • دولت آبادی مونا، ترکستانی محمد صالح، مظلومی نادر. (1394). تاثیر موانع اقتصادی موثر بر رشد و توسعه بیمه آثار هنری در ایران. نشریه علمی- ترویجی پژوهش هنر، 3، 9
 • ترکستانی محمد صالح، بخشی زاده برج کبری، جاهدی پدرام. (1397). نگاشت شبکه تداعیهای برند گردشگری منطقه آزاد کیش با استفاده از روش نقشه مفهومی برند. مطالعات مدیریت گردشگری، 13، 42
 • نصیری حامد، بخشی زاده برج کبری، ترکستانی محمد صالح. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید بازی های موبایلی از طریق مدل تحقق انتظارات. تحقیقات فرهنگی ایران، 11، 1
 • ترکستانی محمد صالح، زند مهر منا، افصحی زاده سید محمد. (1397). بررسی رابطه بین کیفیت وب‌سایت و تحریک‌پذیری مصرف‌کننده با تمایل به خرید ناگهانی در محیط اینترنت. کاوش های مدیریت بازرگانی، 10، 19
 • اسفیدانی محمد رحیم، حسنقلی پور طهمورث، ترکستانی محمد صالح، روحانی امیر رضا. (1397). نوع‌شناسی رفتار صادراتی بنگاه‌های صادرکننده در صنعت برق ایران. مدیریت بازرگانی، 10، 1
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Torkestani Mohammad Saleh, Ahadi Pari. (2008). Readiness assessment of islamic micro finance institution to implement micro insurance concept ( case of iran). International journal of islamic & middle Eastern finance and management, 1, 3
 • Moradi Parastoo, Safari Ali, Torkestani Mohammad Saleh. (2013). Investigating the impact of organizational culture on the performance of insurance companies in iran. World Journal of Management and Behavioral Studies, 1, 3
 • Torkestani Mohammad Saleh, jamshidi elham. (2014). Evaluation of pricing strategies for life insurance with focus on bank interest rate changes. Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations, 5, 1
 • Torkestani Mohammad Saleh, Mazloomi Nader, haghighat fatemeh. (2014). The relationship between information systems success, organizational learning and performance of insurance companies. International Journal of Business and social Science, 5, 10
 • Torkestani Mohammad Saleh, Dehghanan Hamed, jamshidi elham. (2015). The impact of locus-of-control and emotional intelligence on policyholder loyalty following service failures. Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations, 6, 1
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • ترکستانی محمد صالح، گت بابایی جابر، غلامی مسعود، سومین همایش ریاضیات و علوم انسانی، article abstraction، خلاصه مقاله، بررسی ریسک اعتباری مشتریان بانک تجارت (مورد مطالعه شهرستان بابلسر)، 1393/02/03، 1393/02/03
 • ترکستانی محمد صالح، دهقانان حامد، جمشیدی الهام، دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد، article abstraction، مقاله کامل، نقش کانون کنترل مشتری در تمایل به وفاداری به هنگام بروز قصور در خدمات در بیمه های اتومبیل، 1393/11/01، 1393/11/01
 • کریمی علویجه محمدرضا، ترکستانی محمد صالح، خدنگی سعید، همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی مباحث تئوری و پژوهش های کاربردی علوم فنی - مهندسی، article abstraction، مشتریان نوظهور و نقش استراتژی های بخش بندی بازار در جایگاه یابی برندهای تلفن همراه، 1393/12/17، 1393/12/17
 • کریمی علویجه محمدرضا، ترکستانی محمد صالح، خدنگی سعید، همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی مباحث تئوری و پژوهش های کاربردی علوم فنی - مهندسی، article abstraction، رویکردهای نوین بخش بندی بازار در معماری برند، با تأکید بر برندهای تلفن همراه، 1393/12/17، 1393/12/17
 • دولت آبادی مونا، ترکستانی محمد صالح، مظلومی نادر، کنفرانس ملی آینده پژوهی علوم انسانی و توسعه، article abstraction، مقاله کامل، بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر رشد و توسعه بیمه آثار هنری در ایران، 1394/07/04، 1394/07/04
 • دولت آبادی مونا، ترکستانی محمد صالح، مظلومی نادر، کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی تاثیر مولفه های ریسک در رشد و توسعه بیمه اثار هنری، 1394/08/20، 1394/08/20
 • نصیری حامد، بخشی زاده برج کبری، ترکستانی محمد صالح، دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانه ای ، فرصتها و چالشها، مقاله کامل چاپ شده، موقعیت یابی صنعت بازیهای ویدئویی و تبیین عناصر بازاریابی در آن ( با تمرکز بر بازیهای موبایلی)، 1395/11/01، 1395/11/02
 • ترکستانی محمد صالح، مردانی نسیم، ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، article abstraction، مقاله کامل، بررسی تئوری پافشاری بر تعهد از منظر مدیریت دانش، 1392/12/06
 • ترکستانی محمد صالح، احدی پری، همایش بیمه در صنایع نفت گاز و پتروشیمی، article abstraction، خلاصه مقاله، ریسک های رسوبی و مدیریت آنها در صنایع نفت گاز و پتروشیمی، 1387/04/18
 • ترکستانی محمد صالح، هفته پژوهش سال 1391، سخنران، نقش واسطه های بیمه در عصر تجارت الکترونیکی، 1391/09/09
 • ده پناه آرمان، ترکستانی محمد صالح، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، article abstraction، مقاله کامل، تعیین خسارت بالقوه بیمه گذاران در رشته بدنه اتومبیل با استفاده از مدل شبکه عصبی (مورد مطالعه شرکت بیمه آسیا)، 1393/03/31
 • ترکستانی محمد صالح، همایش ملی راهکارهای توسعه صنعت خودرو، article abstraction، خلاصه مقاله، چشم اندازهای بیمه مسئولیت در صنعت خودروسازی کشور، 1389/02/12
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Torkestani Mohammad Saleh, 7th international conference of electronic commerce with focus on electronic banking and insurance, announcer, complete article, The role of insurance intermediaries in electronic insurance age, 2013/04/17, 2013/04/17
 • Torkestani Mohammad Saleh, barzamini saideh, mohammad lou akbar, Industrial Engineering and Management, announcer, 2016/05/26, 2016/05/26
 • Torkestani Mohammad Saleh, Davis Robert, Sharafzadeh M.H., 3rd international conference on machine learning and computing (ICMLC 2011), IEEE, article abstraction, complete article, Loking into the future of health-care services: can life-like agents change the future of health-care services?, 2011/02/26
 • Torkestani Mohammad Saleh, Ahadi Pari, International journal of arts & sciences (IJAS) conference for academic discipline, article abstraction, complete article, Use consumer's personality and demographic attributes to support manager's decisions in E-commerce world, 2011/05/30
 • Torkestani Mohammad Saleh, jamshidi elham, 8th international conference of electronic commerce with focus on..., article abstraction, complete article, Investigating the effects of strategic managements in updating informations systems of insurance, 2014/04/24
 • Torkestani Mohammad Saleh, Davis Robert, Sharafzadeh M.H., 20th annual frontiers in service conference, article abstraction, brief article, Dr. Eve! : using life-like agents in health care service, 2011/06/30
 • Torkestani Mohammad Saleh, 5th international conference of electronic commerce with focus on export, article abstraction, brief article, The role of E-insurance in creating competitive advantage in insurance companies ( case of iran), 2010/10/01
 • Torkestani Mohammad Saleh, eesayi Dr., 6th international conference of electronic commerce with focus on electronic banking and insurance, article abstraction, complete article, A model for E-insurance success in iran, 2012/05/09
 • Torkestani Mohammad Saleh, Davis Robert, Sharafzadeh M.H., the auckland seminar and workshop on service-dominant logic (SDL), article abstraction, brief article, Dr. Eve! : using life-like agents in health care service exploring the effect on service culture, 2011/03/11
 • الفت لعیا، ترکستانی محمد صالح، کنفرانس بین المللی مدیریت انرژی، article abstraction، مقاله کامل، بکارگیری روش تحلیل سلسله‌مراتبی برای پشتیبانی تصمیم‌گیری متخصصین در اولویت‌بندی منابع انرژی تجدید‌پذیر، 1385/03/01، 1385/03/01
 • ترکستانی محمد صالح، اکرمی حمید، بیستمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه، article abstraction، مقاله کامل، نظارت هوشمند بر سرمایه گذاری شرکت های بیمه، ضرورت، الزامات و نتایج، 1392/09/13، 1392/09/13
 • ترکستانی محمد صالح، قربانی مریم، فروتن مریم، بیستمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه، article abstraction، مقاله کامل، استفاده از تکنیک های داده کاوی جهت محاسبه و پیش بینی توانگری مالی شرکت های بیمه، 1392/09/13، 1392/09/13
 • ترکستانی محمد صالح، قنبروند حمید، دهقانی زاده علی، بیستمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه، article abstraction، مقاله کامل، نگاهی آسیب شناسانه به نظارت بر توانگری مالی شرکت های بیمه در ایران با رویکرد تطبیقی، 1392/09/13، 1392/09/13
 • ترکستانی محمد صالح، کفاش پنجه شاهی محمد، عبداللهی هادی، بیستمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه، article abstraction، مقاله کامل، جای خالی ارزش برند بیمه گران در محاسبه توانگری شرکت های بیمه، 1392/09/13، 1392/09/13
 • ترکستانی محمد صالح، حقیقت فاطمه، فلاح محمد رضا، بیستمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه، article abstraction، مقاله کامل، پیشنهاد یک الگوی نظارتی مناسب برای بیمه شخص ثالث در ایران به استناد تجربه اتحادیه اروپا، 1392/09/13، 1392/09/13
 • رومیانی سمیرا، ترکستانی محمد صالح، کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی نوین بر فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان، 1394/09/09، 1394/09/09
 • هاشمی زهره السادات، ترکستانی محمد صالح، پورروستائی اردکانی سعید، اولین کنفرانس علمی بین المللی مدیریت, اقتصاد کاربردی و تجارت، article abstraction، خلاصه مقاله، شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات بصری با استفاده از تکنیک ردیابی چشم، 1396/05/31، 1396/05/31
 • دهقانان حامد، ترکستانی محمد صالح، کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، article abstraction، نقش مربی گری مدیریتی در جهت توسعه منابع انسانی سازمان ها
تالیف
 • Sanayei Ali, Torkestani Mohammad Saleh. (2011). E business in developing countries. United Kingdom, Koros Press
 • ترکستانی محمد صالح، عاملی محمد. (1393). مفاهیم و اصول بیمه. ایران-تهران، سادس
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • طراحی و پیاده‏‌سازی مدلی برای شناسائی و ارزیابی ریسک حمایت بیمه‏‌ای از شرکت‏‌های دانش بنیان(مرتبط با بند هـ مادۀ 3 قانون حمایت از شرکت‏‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‏‌سازی نوآوری‏‌های و اختراعات، کاربردی، 1396/03/01
طرح‌های درون دانشگاهی
 • طرح بازنگری رشته ها و دروس علوم انسانی، 1390/01/01، 1391/01/01
کارشناسی ارشد
 • اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد یک فضای مجازی مشاغل مکمل در یک زنجیره تولید، صدیقه صفدری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/16
 • رابطه مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ایزو 31000 و میزان خسارت پرداختی، رضا شکری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/09
 • تعیین خسارت بالقوه بیمه گذاران در رشته بدنه اتومبیل با استفاده از مدل شبکه عصبی، آرمان ده پناه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/29
 • عوامل موثر بر اجرای استراتژی صنعت بیمه در راستای طرح تحول صنعت بیمه، مصطفی کلاگر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • تاثیر ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی در تسهیم دانش سازمان های مبتنی بر تکنولوژی سطح بالا، امیر یوسفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • مشاوره تاثیر ازرش ویژه برند بر رفتار مشتریان، ا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/01/01
 • عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان نسبت به محصولات وارداتی، قاسم بخشنده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/02/28
 • رابطه مهارتهای خدمت به مشتری با رضایت و وفاداری مشتریان، فرهاد محمد زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/25
 • رابطه تبلیغ دهان به دهان منفی در شبکه های اجتماعی و رفتار خرید مصرف کنندگان، مهروز نژادصفوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/28
 • رابطه بین دانش فروشندگان بیمه عمر از خدمات، هوشمندی رقابتی و عملکرد آنها، مائده پاشاخانلو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • رابطه موفقیت سیستم اطلاعاتی، یادگیری سازمانی و عملکرد مالی در شرکت های بیمه، فاطمه حقیقت، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • رابطه ادراک مشتریان از تعهد، اعتبار و خیرخواهی کارکنان خدماتی و وفاداری مشتری با رفتار شهروندی سازمانی مشتریان، زهرا قربانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • رابطه مدیریت ریسک بالینی در بیمارستان ها بر اساس استاندارد(QIS NHS ) و میزان خسارت پرداختی، فاطمه رضوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • نقش ویژگی های روان شناختی در حفظ مشتریان بیمه های اتومبیل به هنگام قصور در خدمات، الهام جمشیدی بروجردی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • تاثیر عوامل شخصیتی بر میزان استفاده از خدمات الکترونیکی شرکتهای بیمه، پیام کریمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • تاثیر عوامل شخصیتی بر میزان استفاده از خدمات الکترونیکی شرکت های بیمه، پیام کریمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • تاثیر اصالت و اعتماد برند بر رشد شرکت های بیمه خصوصی در تهران، مریم جعفریان دیوکلایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • تاثیر عوامل موثر در نگرش به توسعه همگون برند بر نگرش به برند مادر، علی منصوری کرمانشاهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • الگوی پذیرش گمرک الکترونیک در شرکتهای ترخیص کار، مهدی محمد خانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/08/07
 • عوامل موثر بر تصمیم بیمه گذاران به بازخرید بیمه های عمر، کوثر یزدان پناه پنبه چوله، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/17
 • ارزیابی کارایی شعب شرکت بیمه آسیا با استفاده از ترکیب مدل تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی، حمید اکرمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/29
 • عوامل موثر بر قصد استفاده از سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک، الناز منصوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/11
 • اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب نوع کانال توزیع توسط مشتری، الناز شکری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/19
 • عوامل موثر بر ادراک مدیران مالکان بنگاههای کوچک و متوسط از ریسک سرمایه گذاری در کسب و کار الکترونیکی، محمداکبری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/20
 • عوامل مؤثر بر بازاریابی نوآورانه محصولات صنایع دستی، مارال احمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/29
 • شناسایی خدمات بیمه ای مورد نیاز بخش تعاون، علی شاهرخ راد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/28
 • تاثیر رضایت شغلی اعتماد و شایستگی کارکنان بخش خدمات بر ادارک مشتریان از کیفیت خدمات مورد مطالعه صنعت لوازم خانگی شهر ساوه، محمد وفایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/28
 • رابطه انگیزه های خرید اینترنتی با رضایت و وفاداری الکترونیکی مشتریان شرکت های کارآفرین، فروغ اعتماد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/29
 • بررسیی عوامل موثر بر بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر تصمیم گیری خرید مشتریان، نوید زحمتکش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • رابطه شخصیت ، اعتماد و تجربه برند مرکز خرید تجاری با وفاداری مشتریان، حسین ربیع نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی های موقعیت محور: مورد مطالعه شرکت اسنپ، محمدحسین رفعت نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • عوامل موثر بر جذابیت برند کارفرما در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، حسین کشاورزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/25
 • تاثیر تاکتیک های نفوذ و بازاریابی داخلی بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت های تجهیزات پزشکی تهران)، زهرا پورتیموری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/16
 • نقش وثوق پذیری در رابطه میان مربی گری مدیریتی و رفتارهای فرانقش کارکنان، اسماء کمالی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • تحلیل آمادگی صادراتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط استان کرمانشاه، پریسا تاک، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/25
 • پیکربندی‌های تصمیمات استراتژیک زنجیره تأمین در صنعت خرده فروشی الکترونیک، عاطفه حیدری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/09/25
 • تاثیر کیفیت خدمات و ارزش مشتری بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه و تعدیل گری تصویرنام تجاری مورد مطالعه بانک انصار، شجاعت جودی بیگدیلو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
 • تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت سود، فرنوش رحیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/25
 • تاثیر عناصر بسته بندی برجلب توجه بصری ذی نفعان در صنعت دارو، ازاده مهدوی نیگجه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/02/22
 • تأثیر کیفیت خدمات ادراک شده از وب‌سایت بر وفاداری الکترونیکی مشتریان، هادی انتظاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/24
 • عوامل کلیدی موفقیت فروشگاه اپلیکیشن برای مادران کودکان زیر هفت سال، سعید علوی راد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/30
 • رابطه قابلیت نوآوری و قابلیت بازاریابی با عملکرد در شرکت‌های دانش‌بنیان (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری تهران)، مهدیه نصرینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • شناسایی جهت‌گیری‌های استراتژیک شبکه‌های اجتماعی بانک‌های ایرانی، پژمان علی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • عوامل موثر بر شکل‌گیری شرکت‌های دانش بنیان زیست فناورانه در ایران، الهام چیت‌سازیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • خوشه بندی مشتریان بر اساس سبک تصمیم گیری خرید مصرف کننده با استفاده از شبکه های عصبی (مورد مطالعه: فروشگاه هایپراستار تهران)، ملیکا خاکبازان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
سمت‌های اجرایی
 • معاون دانشکده حسابداری و مدیریت، 1393/09/09، ایران، تهران
 • عضو کمیته بازنگری رشته های علوم انسانی، ایران، تهران
 • معاون اداری و مالی دانشکده حسابداری و مدیریت، 1392/09/09، ایران، تهران