professor_pic
محمد صالح ترکستانی
محمد صالح ترکستانی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
کسب جایزه فرهنگی
  • استاد مشاور فرهنگی قابل تقدیر، 1394/02/28، ترکستانی محمد صالح
  • استاد مشاور فرهنگی انجمن برگزیده در جشنواره حرکت، 1395/02/26، ترکستانی محمد صالح