professor_pic
محمد صالح ترکستانی
محمد صالح ترکستانی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
Teaching Courses
 • اصول‌بیمه‌، کارشناسی
 • مبانی‌سازمان‌و‌مدیریت‌، کارشناسی
 • مبانی‌سازمان‌و‌مدیریت‌، کارشناسی
 • مبانی‌سازمان‌و‌مدیریت‌، کارشناسی
 • اصول‌بیمه‌، کارشناسی
 • اصول ‌بیمه‌، کارشناسی
 • اصول ‌بیمه‌، کارشناسی
 • اصول‌بیمه‌، کارشناسی
 • مدیریت‌ ریسک‌ و‌ بیمه‌، کارشناسی
 • مدیریت‌ ریسک‌ و‌ بیمه‌، کارشناسی
 • بیمه ‌اشخاص‌ 1، کارشناسی
 • اصول ‌بیمه‌، کارشناسی
 • بیمه‌ اشخاص‌ 2، کارشناسی
 • بیمه ‌اشخاص‌ 1، کارشناسی
 • اصول ‌بیمه‌، کارشناسی
 • تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بیمه ‌های‌ مهندسی ‌- تمام ‌خطر، کارشناسی
 • تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc