professor_pic
محمد صالح ترکستانی
محمد صالح ترکستانی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد