professor_pic
اسمعیل علی سلیمی
اسمعیل علی سلیمی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
Teaching Courses
 • دستور‌و‌نگارش‌انگلیسی‌1، کارشناسی
 • انگلیسی‌ 2، کارشناسی
 • روش‌ تدریس‌ زبان خارجی، کارشناسی
 • اصول‌ و‌ روش‌ تحقیق‌ 2، کارشناسی
 • روش‌ تدریس‌ زبان خارجی، کارشناسی
 • دستورونگارش‌انگلیسی2، کارشناسی
 • آزمون‌ سازی‌ زبان، کارشناسی
 • دستور‌و‌نگارش‌انگلیسی‌1، کارشناسی
 • خواندن‌و‌درک‌مفاهیم‌1‌انگلیسی، کارشناسی
 • خواندن‌ و‌ درک‌ مفاهیم ‌3‌ انگلیسی، کارشناسی
 • نقد و بررسی مسائل آموزش زبان، دکتری
 • نقد و بررسی مسائل آموزش زبان، دکتری
 • خواندن‌و‌درک‌مفاهیم‌1‌انگلیسی، کارشناسی
 • خواندن‌و‌درک‌مفاهیم‌2‌انگلیسی، کارشناسی
 • اصول و روش تدریس مهارتها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش‌تحقیق‌در‌مسایل‌آموزش‌زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول و روش تدریس مهارتها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • دستورونگارش‌انگلیسی2، کارشناسی
 • فنون و یادگیری زبان، کارشناسی
 • روش تحقیق، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آزمون‌ سازی‌ زبان، کارشناسی
 • روان شناسی زبان، دکتری
 • روان شناسی زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش تحقیق، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان شناسی زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فنون ‌و‌ یادگیری‌ زبان، کارشناسی
 • روان شناسی زبان، دکتری
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌ روش ‌تحقیق، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌و‌روش‌تحقیق‌1، کارشناسی
 • اصول‌و‌روش‌تحقیق‌1، کارشناسی
 • زبان شناسی کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار (مسایل آموزش زبان )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نقد و بررسی مسائل آموزش زبان، دکتری
 • زبان شناسی کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار (مسایل آموزش زبان )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نقد و بررسی مسائل آموزش زبان، دکتری
 • اصول و نظریه های آموزش زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش تحقیق، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌ زبانشناسی ‌1، کارشناسی
 • تحقیق در آموزش زبان، دکتری
 • اصول و نظریه های آموزش زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش تحقیق، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آزمون‌ سازی‌ زبان، کارشناسی
 • تحقیق در آموزش زبان، دکتری
 • تجزیه و تحلیل کلام، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌شناسی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌ زبانشناسی ‌1، کارشناسی
 • تجزیه و تحلیل کلام، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌زبانشناسی‌2، کارشناسی
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش تحقیق، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول و روش تحقیق، کارشناسی
 • اصول‌و‌روش‌تحقیق‌1، کارشناسی
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش تحقیق، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان شناسی کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار ‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آزمون‌ سازی‌ زبان، کارشناسی
 • تحقیق در آموزش زبان، دکتری
 • آزمون‌ سازی‌ زبان، کارشناسی
 • زبان شناسی کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحقیق در آموزش زبان، دکتری
 • روش‌ تدریس‌ زبان خارجی، کارشناسی
 • اصول‌ و‌ روش‌ تحقیق‌ 2، کارشناسی
 • آزمون‌ سازی‌ زبان، کارشناسی
 • روش‌تحقیق‌در‌مسایل‌آموزش‌زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌ زبانشناسی ‌1، کارشناسی
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌زبانشناسی‌2، کارشناسی
 • آزمون‌ سازی‌ زبان، کارشناسی
 • روش‌ تدریس‌ زبان خارجی، کارشناسی
 • تحقیق در آموزش زبان، دکتری
 • تحقیق در آموزش زبان، دکتری
 • کلیات‌ زبانشناسی ‌1، کارشناسی
 • آزمون‌ سازی‌ زبان، کارشناسی
 • آزمون‌ سازی‌ زبان، کارشناسی
 • روش های تحقیق کیفی و مختلط، دکتری
 • روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌زبانشناسی‌2، کارشناسی
 • تحقیق در آموزش زبان، دکتری
 • تدریس ‌مهارت ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • درآمدی بر تحلیل گفتمان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش‌ تدریس‌ زبان خارجی، کارشناسی
 • تحقیق در آموزش زبان، دکتری
 • تدریس ‌مهارت ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار در مسائل آموزش زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های تحقیق کیفی و مختلط، دکتری
 • سمینار در مسائل آموزش زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌ زبانشناسی ‌1، کارشناسی
 • اصول و روش تحقیق، کارشناسی
 • روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان، کارشناسی ارشد M.Sc